NOVÝ CELOFAKULTNÍ PŘEDMĚT PROFESNÍ PŘÍPRAVA K DIVADELNÍ PRAXI

Na základě zkušeností absolventů z praxe připravila DAMU nový celofakultní předmět.

Znáte svá práva a povinnosti v umělecké praxi? Víte, kdy odvádět daně nebo zdravotní a sociální pojištění? Tápete, jestli pracovat na “dohodu”, smlouvu o dílo nebo vystavit fakturu? Víte, kdo chrání výkonné umělce a autory? Platí oni vás nebo vy je? Máte přehled o divadelní síti a víte, jak se v praxi uplatnit? Chcete získat podporu pro svůj projekt, uskutečnit ho a získat pro něj diváky? Pokud ne, odpovědi vám nabídne kurz s názvem Profesní příprava k divadelní praxi.

Kurz je zaměřen na doplnění základních znalostí a dovedností z oblasti práva (občanské, pracovní, autorské), daní a dalších poplatků (FÚ, ČSSZ, ZP), institucionálního kontextu a praktické realizace divadelní činnosti (jejího provozování, financování nebo propagace). Student získá přehled o základních právech a povinnostech při vykonávání divadelní profese a seznámí se s relevantními institucemi (veřejné, autorskoprávní nebo profesní organizace, sítě, asociace apod.) a jejich funkcemi a rolemi v divadelním systému ČR. 


Předmět je strukturován do čtyř modulů, v rámci nichž bude probíhat vždy několik přednášek. Po jeji absolvování bude student způsobilý:
•    zhodnotit své postavení v různých profesních situacích,
•    rozpoznat svou roli a možnosti v procesu divadelní tvorby v různých kontextech,
•    hájit svá práva a plnit povinnosti jako umělec na volné noze nebo zaměstnanec divadla,
•    vyhodnotit složitost konkrétní profesní situace v umělecké praxi a v případě potřeby se obrátit na odbornou pomoc.

Výuka bude probíhat ve 13 seminářích se standardní délkou 90 minut. S teoretickými přednáškami se budou střídat kazuistiky, cvičení na praktických příkladech, diskuse nebo konzultovaná práce na vlastním projektu. V letním semestru budou otevřeny dvě studijní paralelky s maximální kapacitou 15 studentů. Paralelky budou probíhat: 

  • středy od 18:00 (výuka od 23. 2. 2022)
  • pátky od 15:30 (výuka od 18. 2. 2022)

Studijní opory předmětu budou soustředěny v online nástroji Moodle. V průběhu pilotního kurzu a na jeho základě vznikne systém studijních opor umožňující do budoucna vyučovat předmět formou blended learning. Studenti se mohou do předmětu hlásit již nyní prostřednictvím KOSu.

1. modul - Veřejná správa 
PhDr. MgA. Helena Jonášová vás naučí:
•    kontrolovat a evidovat své příjmy a výdaje pro účely správného odvodu daní, zákonných pojištění a dalších poplatků,
•    vyplnit a podat ve správném termínu a správným způsobem nezbytné formuláře pro státní správu.


2. modul - Právní vztahy
Mgr. BcA. Viktor Košut vás naučí:
•    registrovat své umělecké výstupy u kolektivních správců (Dilia, Aura-Pont, OSA, Intergram apod.),
•    založit si živnost,
•    rozpoznat své právní postavení v profesních vztazích,
•    číst a kontrolovat smlouvy (s důrazem na smluvní typy, které se ho přímo týkají - pracovní, o dílo, licenční...).

3. modul - Divadelní kontext
MgA. David Mírek, Ph.D. vás naučí:
•    orientovat se v divadelním systému ČR a principech jeho fungování,
•    zhodnotit možnosti svého profesního uplatnění v ČR a případně v zahraničí,
•    stanovit odpovídající cenu za svou práci,
•    rozpoznat provázanost své profese s ostatními procesy (nejen) v divadelním provozu.

4. modul - Tvůrce jako spolu (organizátor)
MgA. Denisa Václavová, Ph.D. vás naučí:
•    zvolit vhodnou právní formu pro svůj umělecký záměr,
•    vyhledat základní možnosti financování svého projektu nebo činnosti,
•    podat jednoduchou žádost o dotaci nebo grant,
•    stanovit a oslovit základní cílové skupiny svého uměleckého projektu,
•    definovat základní parametry projektu (výstupy, harmonogram, zdroje).

8. února 2022