NADAČNÍ FOND DAMU VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

Nadační fond DAMU vyhlašuje výzvu k podání žádostí v rámci programu „Podpora prezentace a (znovu)uvedení absolventských projektů DAMU“. Žádosti budou přijímány od 29.9. do 15.12.2021 včetně.

Cíl a zaměření programu: Cílem programu je finanční podpora bakalářských a magisterských absolventských divadelních projektů DAMU, které ve vazbě na dopady COVID-19 nemohly být realizovány v původním záměru autora/autorského týmu. Program se zaměřuje na pomoc studentům a absolventům DAMU při získání praxe a tím snadnějšímu pozdějšímu uplatnění v oboru. Cílovou skupinou podpory jsou absolventi studijních programů DAMU do 2 let od absolutoria.

Podporované aktivity: premiéra nebo uvedení reprízy absolventského projektu před publikem

Okruh osob oprávněných žádat o nadační příspěvek: o nadační příspěvky na realizaci aktivit této výzvy mohou žádat:

a)     absolventi DAMU jako fyzické osoby do 2 let od ukončení bakalářského či magisterského studia na DAMU

b)     neziskové právnické osoby složené zejména ze studentů a absolventů DAMU, kteří absolvovali studium v akademických letech 2019/2020 a 2020/2021.

Podmínky programu:

Doložit v rámci žádosti (viz formulář žádosti v příloze):

  • stručný a výstižný popis konkrétní aktivity/inscenace/představení, na jehož uvedení či reprízu je nadační příspěvek žádán, včetně zdůvodnění
  • požadovaná výše nadačního příspěvku včetně podrobné ekonomické rozvahy a nákladů na uvedení/reprízu dané inscenace (položkový rozpočet)
  • požadovaná výše nadačního příspěvku
  • specifikovat další zdroje financování. 

Žadatel může podat pouze jednu žádost v rámci vyhlášeného programu.

Povinnosti žadatele podpořeného projektu:

  • dodat písemně nebo elektronicky na e-mail nfdamu@damu.cz závěrečnou zprávu, a to do 1 měsíce od ukončení projektu (popis průběhu projektu, finanční vyúčtování),
  • uvedení loga NF DAMU na propagačních materiálech a doložení propagačního materiálu (např. pozvánka, program, fotografie, odkaz na případný záznam apod.),
  • zaslat elektronicky v předstihu pozvánku na představení/reprízu na adresu nfdamu@damu.cz.

Platnost vyhlášeného programu: do 15. 12. 2021.

Termín, místo a náležitosti pro podání žádostí: průběžně, nejpozději do 15. prosince 2021

Žádost se podává jak v písemné podobě v označené obálce na adresu Nadační fond DAMU, k rukám tajemnice fondu Ing. Zuzaně Švehlové, Karlova 26, 116 65, tak i elektronicky na emailovou adresu nfdamu@damu.cz .

Kritéria hodnocení:

Základním kritériem při posuzování žádostí je obsahové zaměření, zdůvodnění projektu, rozpočtová kázeň a přínos projektu pro profesní rozvoj absolventů studijních programů DAMU.

Projednání a schvalování žádostí:

Žádosti budou projednány, posouzeny a vyhodnoceny správní radou nadačního fondu.

Nadační fond DAMU je samostatná právnická osoba, nezávislá v rozhodování, zodpovídá se pouze sám sobě. Správní rada si vyhrazuje právo i nepodpořit žádný projekt/podanou žádost.

Oznámení o projektech vybraných k podpoře bude žadatelům zasláno elektronicky na kontaktní údaje uvedené v žádosti. Na základě schválené žádosti bude s žadatelem uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku jako účelově vázaného grantu ve formě finančního daru (dále jen „darovací smlouva“). Finanční prostředky žadatel obdrží do 14 dnů od uzavření darovací smlouvy.

Pravidla čerpání nadačního příspěvku:

V případě, že bude na realizaci projektu poskytnut nadační příspěvek, bude možné z něj hradit zejména náklady na pronájem prostor, materiál, technickou podporu, propagaci atp., pokud nadační fond nestanoví jinak. Uznatelnými jsou jen ty náklady, které jsou přímo nezbytné k realizaci projektu a jsou zachyceny prvotními účetními doklady. Uznatelné náklady musí být reálné a nemohou mít podobu paušálních částek. Z nadačního příspěvku není možné hradit náklady na stravu nebo honoráře žadatele.

Žadatel v rámci závěrečné zprávy a finálního vyúčtování doloží kopie účetních dokladů dokládajících jednotlivé výdaje hrazené z nadačního příspěvku.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI ZDE. 

Mgr. Jiří Šesták, PhD., předseda správní rady NF DAMU

Ing. Iva Štveráková, členka správní rady NF DAMU                                                                                     

29. září 2021