MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR ZE DNE 22. 2. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 ze dne 22. února 2021 je studentům, pedagogům a zaměstnancům DAMU s platností od 25. února 2021 nařízeno používat respirátor FFP2/KN95 nebo obdobný prostředek (např. nano roušku či dvě přes sebe přeložené roušky), a to při pohybu po všech prostorách DAMU. Toto opatření se vztahuje i na studenty účastnící se ústních zkoušek a uchazeče o studium během přijímacích řízení.

V období ode dne 25. února 2021 do dne 28. února 2021 lze ještě místo ochranných prostředků dýchacích cest uvedených výše používat v budově fakulty i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

Toto opatření se nevztahuje na:

a) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)

b) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu

I nadále také platí všechna opatření o provozu a fungování DAMU ze dne 15. února 2021.

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

24. února 2021