MEZIOBOROVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ PRO STUDENTY: STUDENTSKÁ INTERMEDIÁLNÍ LABORATOŘ

Institut intermédií při Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (IIM) ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze, Fakultou architektury ČVUT v Praze a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze vyhlašuje studentskou projektovou soutěž na realizaci tvůrčího intermediálního projektu.

Cíl soutěže

Cílem soutěže je podpořit tvůrčí projekty studentů a studentek vyhlašujících škol s důrazem na mezioborovou spolupráci a účast týmů složených z různých studijních oborů a škol. Soutěž je určena zejména pro projekty intermediálního charakteru propojující umění a technologie s důrazem na scénické provedení a prvky interaktivity. Do soutěže je možné přihlásit i absolventský projekt bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia.

Podpora

Pro realizaci vybraného projektu získá úspěšný žadatel následující podporu:

 • Rezidence v prostoru Institutu intermédií (náhled do prostoru, schéma půdorysu prostoru) v délce trvání až 3 týdny (pracovní dny 9 – 18 h).
 • Technické a technologické zajištění projektu v podobě zápůjček aktuálního vybavení IIM (seznam vybavení).
 • Konzultace v oblasti vývoje a používání software pro interaktivní, multimediální a VR aplikace.
 • Uhrazení materiálových nákladů a služeb do výše 24 000 Kč. Doporučujeme vyhledat a využít i další jiné zdroje financování.

Podmínky realizace

Podpořený projekt musí být zakončen veřejnou prezentací nejpozději do 30. 11. 2023.
Projekt lze prezentovat v prostoru Institutu intermédií, nebo jiném, dle volby realizačního týmu.
Závěrečná zpráva projektu musí být odevzdána nejpozději do 30. 11. 2023. Jako její součást se předkládá vyúčtování poskytnutých finančních prostředků a obrazová dokumentace projektu.
Všechny veřejné výstupy projektu musí být označeny dedikací ve znění: "Projekt vznikl na základě projektové soutěže Institutu intermédií při FEL ČVUT a byl podpořen z prostředků ČVUT, AMU a UMPRUM."

Harmonogram projektu (důležité termíny)

Podání žádosti: do 17. 3. 2023 (23:59) emailem na adresu kantodag@fel.cvut.cz.
Zveřejnění výsledku: do 31. 3. 2023 na adrese https://www.iim.cz/sil23.
Realizace projektu: 1. 4. 2023 – 30.11. 2023.
Možná rezidence v IIM: 1. 4. 2023 – 30. 11. 2023.
Vyúčtování projektu: do 30. 11. 2023 emailem na adresu kantodag@fel.cvut.cz.


Uchazeč

Soutěž se vyhlašuje pro jednoleté projekty řešené studenty a studentkami všech typů studia Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Akademie múzických umění v Praze, Fakulty architektury ČVUT v Praze a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v období 1. 4. 2023 – 31. 12. 2023.

Způsob pro podání žádostí

Do 17. 3. 2023 (23:59) ve formátu PDF e-mailem na kantodag@fel.cvut.cz. Pozor: soubory větší, než 5 MB nasdílejte (např. na google doc) a pošlete jen odkaz.

Obsah žádosti o podporu projektu

 • Žádost o podporu projektu (v rozsahu max. 2 strany bez přílohy) musí obsahovat:
 • Výstižný popis projektu (jasná formulace obsahu, cíle a způsobu realizace).
 • Rámcový časový harmonogram (kde bude jasné, v jakých obdobích má být využit prostor IIM a uvažovaný termín veřejné prezentace).
 • Stav řešení problematiky zpracovávané projektem.
 • Realizační tým s vymezením rolí jednotlivých členů.
 • Strukturované CV žadatele a členů realizačního týmu (uveďte jako přílohu).
 • Rozpočet. Rozvaha se strukturou předpokládaných nákladů a požadovaných finančních prostředků (uveďte jako přílohu).
 • Doporučující dopis mentora/mentorky (uveďte jako přílohu).
 • Strukturované CV mentora/mentorky (uveďte jako přílohu).
 • Předložené žádosti o podporu projektů vyhodnotí Řídící rada IIM, složená ze zástupců všech vyhlašujících škol.

Kritéria hodnocení

 • Podané žádost posuzuje rada IIM z hlediska inovativního přínosu pro obor, umělecké kvality a realizovatelnosti projektu.
 • V soutěži budou prioritně podpořeny projekty podporující spolupráci studentů více zúčastněných škol napříč různými uměleckými disciplínami.
 • Podané žádost musí zaštítit mentor, který je pedagogem jedné z výše uvedených škol.

Pravidla studentské projektové soutěže se řídí usnesením Rady Institutu intermédií ze dne 21. 02. 2023.

Kontaktní osoba

Dagmar Kantorková – kantodag@fel.cvut.cz
Institut intermédií
České vysoké učení technické
Fakulta elektrotechnická
Technická 2, 166 27, Praha 6 Dejvice

--------------------------------------------------------------------

Institut intermédií (iim.cz, gallery.iim.cz) je mezi-univerzitní společné pracoviště založené na podporu výuky na pomezí scénických, multimediálních, VR a interaktivních disciplín a mezioborových studentských projektů v této oblasti. Sídlí v halových laboratořích Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Dejvicích

28. února 2023