DOPORUČENÍ PRO POSUZOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ UMĚLÉ INTELIGENCE (AI - ARTEFICIAL INTELLIGENCE)

Na základě podnětů ze všech fakult vydalo vedení AMU svoje stanovisko a doporučení k aktuálnímu rozvoji možností umělé inteligence (AI) a její využití v tvorbě uměleckých děl a akademických textů. Prosím, řiďte se tímto doporučením při tvorbě a hodnocení všech školních děl.

Použití umělé inteligence k vypracování a zadání jak dílčích, tak semestrálních nebo závěrečných prací, je v rámci studia možné v případě, že je používána výhradně jako nástroj zkoumání a poznávání daného tématu, nebo problematiky s ní související. Jelikož umělá inteligence představuje technologii, která citlivě reaguje na své uživatele, je třeba s ní zacházet s vědomím jejích specifik a limitací.

Studenti jsou povinni pracovat s umělou inteligencí v rámci už existujících pravidel akademické integrity a s ohledem na Výnos rektorky 2/2023 (Pravidla pro tvorbu a jednotnou úpravu písemných částí bakalářských, diplomových a disertačních prací na Akademii múzických umění v Praze) ve kterém je uvedeno, že „Student je povinen vytvořit kvalifikační práci osobně, poctivě a za dodržení pravidel stanovených AMU a fakultou, zejm. se důsledně vyvaruje jakékoliv formy plagiátu, včetně opakovaného užití vlastní dřívější práce bez náležitého uvedení citací včetně autorství (autoplagiátorství) či jakékoliv formy psaní kvalifikační práce na zakázku (contract cheatingu). Taková jednání mohou být považována za disciplinární přestupek či porušení Etického kodexu AMU.“

Znamená to, že student především musí:

a) naplňovat povinnost citovat metody a nástroje použité při vypracování zadání, což nyní zahrnuje i jakékoli použití umělé inteligence včetně způsobu, jakým byla použita;

b) uvést použití umělé inteligence v textové i vizuální části zpracovávaného zadání.

Finální, odevzdávaná podoba jednotlivých studijních zadání musí být výsledkem práce studenta, role umělé inteligence musí být omezena na nástroj. V žádném případě proto nemůže být výsledná práce především či výhradně výsledkem aplikace umělé inteligence, což bude zohledněno i při hodnocení: bude-li práce, nebo její klíčová část nekorigovaným, nekriticky použitým a dále nezpracovaným výsledkem aplikace AI, bude posuzována jako nehodnověrný a nedůvěryhodný materiál a výstup z učení a studia.

Obecně je nezbytné zajistit, aby se vývoj zavedení a používání modelů AI řídily etickými zásadami s cílem maximalizovat jejich potenciální přínosy a zároveň minimalizovat jejich potenciální škodlivost.

AMU bude sledovat v této věci další vývoj a případná ustanovení ze strany MŠMT a NAÚ a budeme vás o nich neprodleně informovat nebo podle nich aktualizovat patřičné předpisy.

prof. Mgr. Václav JANEČEK Ph.D., prorektor pro studijní a pedagogické záležitosti

19. května 2023