DIVADELNÍ FAKULTA AMU V PRAZE VYHLÁSÍ MIMOŘÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/23 PRO UCHAZEČE Z UKRAJINY

V reakci na ozbrojený konflikt na Ukrajině vyvolaný vojsky Ruské federace a následnou imigrační vlnu uprchlíků do České republiky připravuje Divadelní fakulta AMU mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny, kteří vstoupili na území ČR po 24. 2. 2022 a získali dočasnou ochranu (vízum strpení). 

Přijímací řízení bude probíhat v souladu s Výnosem rektorky 5/2022 stanovujícím zvláštní pravidla pro organizaci studia a rozhodování v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a v návaznosti na zákon 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.  

Na DAMU bude mimořádné přijímací řízení vyhlášeno do 5 bakalářských a 6 navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce a celkově vymezena maximální kapacita pro tyto přijímačky je 19 přijatých studentů. Konečný celkový počet přijatých studentů určí výsledky přijímacího řízení. 

Mimořádné přijímačky budou vyhlášeny do těchto studijních programů: 

1) Bakalářské studijní programy  

Režie-dramaturgie činoherního divadla – maximální počet přijatých studentů: 2 
Tříleté bakalářské studium pro uchazeče s hlubokým zájmem o scénická umění a divadlo zvlášť se zaměřuje na rozvíjení talentových předpokladů pro profesionální dramaturgickou a režijní praxi včetně tvůrčích projevů v oblasti autorské, překladatelské a kritické. 

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla – maximální počet přijatých studentů: 1 
Divadlo jako proces, výzkum, zkušenost. Spolupráce a vzájemné ovlivňování. Studium jako dialog a experiment. Režisér či dramaturg jako autor, nikoli autoritář. 

Scénografie alternativního a loutkového divadla - maximální počet přijatých studentů: 1 
Scénografie jako týmová práce, řemeslo, nové technologie i nové dovednosti. Studenti jsou vedeni k nehierarchickému vnímání divadelní tvorby, jsou podporováni v autorském přístupu a v hledání vlastních témat 

Produkce – maximální počet přijatých studentů: 2 
Bakalářský program produkce připravuje studenty na dráhu organizátorů inscenačních projektů, festivalů a dalších eventů, vedoucích produkčních týmů, manažerů souborů nebo dalších složek v kulturních organizacích. Ve výuce kombinujeme podporu kreativních schopností s výukou teorie zejména v oblasti divadla, managementu, marketingu, ekonomiky nebo práva. Podstatnou součástí studia je praxe ve fakultním divadle DISK a při pořádání fakultního festivalu Zlomvaz. 

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku – maximální počet přijatých studentů: 2 
Na katedře se uskutečňuje psychosomaticky orientované studium dramatické kultury a tvorby, které se zabývá autorstvím a hráčstvím. V uměleckém, ale také v širším pojetí. Vlajkovými disciplínami oboru jsou dialogické jednání s vnitřním partnerem, autorské čtení a autorská prezentace. 

2) Navazující magisterské studijní programy  

Scénografie - specializace Kostým a maska – maximální počet přijatých studentů: 1 
Program magisterského studia v ateliéru Kostýmu a masky nabízí uchazeči autorské a umělecké řešení kostýmních výprav pro činoherní divadlo, operu, muzikál, balet, pohybové divadlo, film i multimediální tvorbu. Výuka úzce specializovaných projektů rozvíjí umělecké a osobnostní předpoklady studentů a klade důraz na teoretickou reflexi vlastní práce. V magisterském programu je také těžištěm výuky práce v tvůrčím týmu (režisér, scénograf, dramaturg) a tato týmová práce při realizacích v divadle DISK posiluje komunikaci a navazování kontaktů v jejich individuální umělecké činnosti. 

Scénografie - specializace Filmová scénografie – maximální počet přijatých studentů: 1  
Filmová scénografie je specifický obor, ve kterém se spojují znalosti scénografa s profesí architekta a designera v kontextu týmové práce filmového, respektive televizního štábu na vzniku audiovizuálního díla. Na toto studium se mohou přihlásit absolventi minimálně bakalářského stupně oboru scénografie, architektury nebo designu. Rozdílný profil přijatých posluchačů, který je dán jejich předchozím vzděláním, je proto pedagogy během studia individuálně rozvíjen. Základním předmětem specializace je ateliér Filmové a televizní scénografie, ve kterém se během studia na řadě praktických cvičení postupně procvičuje celá škála zadání, se kterými se filmový scénograf během své práce setkává. 

Scénografie - specializace Divadelní scénografie – maximální počet přijatých studentů: 2  
Program vlastního studia zahrnuje tyto hlavní oblasti divadelní scénografie: Scénografie činoherního divadla všech žánrů a stylů, scénografii operní, pohybového divadla a muzikálu, scénografii v netradičním prostoru a v prostoru veřejném. Skladbu předmětů a jejich náplň si student volí podle svých ambicí a předpokladů. Program je možné modifikovat a měnit v průběhu studia. 

Režie činoherního divadla – maximální počet přijatých studentů: 2  
Dvouleté studium režie je zaměřeno na rozvíjení individuálních talentových předpokladů jednotlivých studentů a samostatné umělecké tvorby, a to s cílem dospět od inscenování kratších dramatických útvarů až k režii celovečerní hry v divadle Disk nebo v jiném divadelním prostoru, který umožňuje rozvinout součinnost všech inscenačních složek v podmínkách odpovídajících nárokům profesionálního divadla. Absolventi by měli být dobře technicky vybaveni pro své profese, ovládnout široké spektrum dovedností a znalostí z teorie a historie svého oboru v souvislosti s vývojem světového umění a historie vůbec. Měli by se orientovat v širokém domácím i zahraničním kontextu a být schopen tvůrčím způsobem interpretovat soudobé divadlo i vlastní zkušenost s ním. 

Dramaturgie činoherního divadla – maximální počet přijatých studentů: 2  
Dvouleté studium dramaturgie je zaměřeno na rozvíjení individuálních talentových předpokladů jednotlivých studentů a samostatné umělecké tvorby, a to autorské, překladatelské nebo upravovatelské. Stejně tak je zaměřeno na rozvíjení schopnosti spolupráce s režisérem a hereckým souborem, s cílem výrazně se podílet na inscenaci jednoaktové a v závěru studia celovečerní hry v divadle Disk nebo v jiném divadelním prostoru, který umožňuje rozvinout součinnost všech inscenačních složek v podmínkách odpovídajících nároků profesionálního divadla. Absolventi by měli být dobře technicky vybaveni pro svou profesi, ovládnout široké spektrum dovedností a znalostí z teorie a historie svého oboru v souvislosti s vývojem světového umění a historie vůbec. Měli by se orientovat v širokém domácím i zahraničním kontextu a být schopen tvůrčím způsobem interpretovat soudobé divadlo i vlastní zkušenost s ním. 

Alternativní a loutkové divadlo - maximální počet přijatých studentů: 1 
Mezioborový magisterský program nahlíží divadlo jako organickou syntézu jednotlivých složek. Studium jako osobní, autorský umělecký výzkum napříč obory. 

Kromě mimořádného přijímacího řízení do těchto studijních programů se mohou uchazeči z Ukrajiny hlásit do stále probíhajícího řádného přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program Teorie a kritika divadelní tvorby, který má uzávěrku přijímání přihlášek do 30. 5. 2022, resp. do 22. 8. 2022. 

Produkce – maximální počet přijatých studentů: 2 
Magisterský program produkce připravuje studenty ve dvou specializacích na profesní dráhu vrcholového managementu uměleckých a kulturních institucí, vedoucích, organizátorů a produkčních projektů, festivalů a podobných aktivit, zvláště z oblasti živého umění (s prioritou divadla). V procesu výuky se kombinuje podpora kreativních schopností s teoretickými znalostmi v oblasti divadla a příbuzných oborů, kulturní a grantové politiky, managementu, marketingu, ekonomiky, práva a dalších specifických disciplín. Podstatnou součástí je praxe formou stáže v profesionální kulturní instituci a vlastní projekt. 

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku - maximální počet přijatých studentů: 2 
Hlubinné studium autorského herectví a psychosomatických disciplín. 

 

Kromě mimořádného přijímacího řízení do těchto studijních programů se mohou uchazeči z Ukrajiny hlásit do stále probíhajícího řádného přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program Teorie a kritika divadelní tvorby, který má uzávěrku přijímání přihlášek do 30. 5. 2022 resp. do 22. 8. 2022. 

DAMU nebude pro akademický rok 2022/23 vyhlašovat mimořádné přijímací zkoušky pro uchazeče z Ukrajiny do žádného ze studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce. 

Pro přijetí ke studiu budou muset uchazeči úspěšně složit zkoušku z českého jazyka a dosáhnout úroveň jeho znalosti B1. Zkoušku z češtiny budou skládat pouze úspěšní uchazeč, kteří budou navrženi k přijetí. Zkoušku bude možné bezplatně vykonat na AMU a přezkoušení bude probíhat v polovině září.  

Detailní podmínky pro přijetí do jednotlivých programů, způsob podání přihlášky, potřebné dokumenty k přihlášce i kritéria hodnocení pro mimořádné přijímačky budou zveřejněny po jejich schválení Akademickým senátem fakulty na webu DAMU, nejpozději do 15. 6. 2022. 

Harmonogram mimořádného přijímacího řízení na DAMU: 

15. 6. 2022 – vyhlášení přijímacího řízení  – zveřejnění podmínek pro přijetí, informací o obsahu a formě přijímacích zkoušek, kritérií pro přijetí, požadavků na předkládání dokladů o vzdělání a dalších příloh k přihlášce 

11. 6.  – 15. 8. 2022 – otevřené podávání přihlášek na https://prihlaska.amu.cz  

20. 8.  – 10. 9. 2022  – konání přijímacích zkoušek 

11. 9.  – 20. 9. 2022  – konání zkoušek z češtiny pro uchazeče, kteří budou navrženi k přijetí 

21. 9.  – 30. 9. 2022  – zápis přijatých studentů do studia 

1. 10. 2022 – začátek akademického roku 

17. května 2022