DĚKAN DAMU VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU INOVACÍ AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2024

Zacílení výzvy:

Cílem výzvy je podpořit projekty zaměřené na zvyšování kvality akreditovaných studijních programů bakalářského a magisterského stupně. V roce 2024 bude oproti minulému období podpořeno spíše méně větších projektů, které mají dlouhodobější dopad a prokáží udržitelnost inovací studijních programů. Projekty mohou být zaměřeny na aktualizaci profilu absolventa studijního programu; inovace předmětů, skupin předmětů nebo celých studijních plánů; revizi celkové studijní zátěže studujících; sdílení společných předmětů apod. Přímá výuka a její financování z projektu nejsou podmínkou podpory.

Harmonogram výzvy:

7. 3. 2024 - vyhlášení výzvy

23. 4. 2024 - uzávěrka předkládání projektových žádostí

do 30. 4. 2024 – oznámení rozhodnutí o podpoře projektu (v závislosti na schválení rozpočtu fakulty AS DAMU)

1. 1. 2024 – 10. 12. 2024 - oprávněné období realizace projektu a čerpání prostředků

15. 12. 2024 - termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování přidělených prostředků

Podporované typy aktivit:

 • inovace stávajících předmětů a kurzů a skupin předmětů ve studijních plánech, včetně úprav společných předmětů či úprav směřujících ke sdílení předmětů ve vícero studijních plánech
 • příprava a realizace studijních opor a flexibilních forem výuky (online, hybridní, distanční, blended learning, využití LMS Moodle k výuce nebo k atestaci)
 • propojování vyučujících vícero studijních programů, zejména zaměřené na oborové vzdělávání a sdílení dobrých praxí, např. formou kolegiálního sdílení nebo společných workshopů pro vyučující
 • organizace stáží a praxí studujících a vyučujících na jiných vysokých školách nebo v organizacích profesní sféry v ČR

Nepodporované aktivity:

 • jednorázová výuka zahraničních vyučujících
 • vytváření nových povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů/kurzů/modulů, pokud nenahrazují stávající předměty
 • tvůrčí činnost studujících v rámci nebo nad rámec studijních povinností
 • publikační a vědecko-výzkumné aktivity bez přímé vazby na vzdělávací činnost
 • výjezdy studujících a/nebo vyučujících do zahraničí

Uznatelné náklady:

Je možné žádat o prostředky na materiál, relevantní služby spojené s naplňováním daného záměru, cestovné zaměstnanců, mzdy včetně externistů, stipendia. U mezd řešitelů/spoluřešitelů je potřebné popsat, jaká práce na projektu již nespadá do standardní pracovní náplně. Nezapomeňte také na mzdu za administraci a finanční řízení projektu na katedře.

Kdo může být realizátorem projektů:

Hlavním řešitelem*kou může být akademický*á pracovník*ice DAMU nebo externí pedagog*žka DAMU, pokud má uzavřenou DPP/DPČ na celé období realizace projektu. Další vyučující a studující, podílející se na realizaci, mohou být v žádosti uvedení jako spoluřešitelé*ky. Vyloučeni*y jsou členové*ky komise.

Hlavní řešitel*ka:

 • Zodpovídá za realizaci projektu dle schváleného harmonogramu a rozpočtu
 • Zodpovídá za naplnění výstupů
 • Koordinuje práci ostatních spoluřešitelů*ek
 • Je příkazcem*kyní finančních operací
 • Hlásí změny v projektu – výstupy, harmonogram, rozpočet (nad 20% celkového objemu)
 • Spolupracuje s projektovou manažerkou a relevantními odděleními děkanátu dle povahy projektu
 • Připravuje závěrečnou zprávu

Způsob a termín podání žádosti:

Každá žádost musí být zpracována na předepsaném formuláři (forma tabulky – příloha tohoto vyhlášení). Žádost se odevzdává listině, podepsána hlavním řešitelem a vedoucím katedry, k rukám projektové manažerky Veroniky Stojanové na sekretariátu děkana DAMU a rovněž elektronicky ve formátu XLS na adresu veronika.stojanova@damu.cz do úterka, 23. 4. 2024 do 12:00.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

Rozhodnutí o financování projektu:

 • finanční podpora projektů je nenároková,
 • o poskytnutí prostředků a jejich výši rozhoduje děkan DAMU na základě návrhu hodnotící komise složené z děkana, proděkanky a proděkanů a zástupce AS DAMU,
 • schválení podpory projektů a uvolnění finančních prostředků je závislé na schválení navržené alokace pro tuto výzvu v rozpočtu DAMU Akademickým senátem fakulty,
 • žadatelé*ky, vedoucí kateder a tajemnice*íci budou vyrozuměni*y e-mailem.

Kritéria hodnocení:

 • návaznosti inovace na studijní plán akreditovaného studijního programu, popř. na rozvrh výuky
 • udržitelnost inovace po skončení projektu a její dlouhodobý dopad
 • přínos projektu pro více studijních programů, resp. kateder
 • kvalita, promyšlenost a srozumitelnost projektu
 • přiměřenost rozpočtu
 • stanovisko vedoucího katedry

Maximální výška podpory:

Minimální výše poskytnuté finanční podpory na jeden projekt je 50 000,-Kč. 

Maximální výše poskytnuté finanční podpory na jeden projekt je 100 000,-Kč.

Navrhovaná suma k rozdělení pro tuto výzvu: 500 000,- Kč.

(skutečná výše prostředků určena pro rozdělení v rámci této výzvy je závislá na schválení rozpočtu DAMU Akademickým senátem fakulty)

Žádost musí obsahovat:

 • Identifikace katedry
 • Název projektu
 • Stručný popis cílů projektu a postupu realizace
 • Název a kód předmětu/ů, kterých se inovace budou týkat (je-li relevantní)
 • Popis cílové skupiny – struktura a odhadovaný počet studujících nebo vyučujících, kteří budou z projektu benefitovat
 • Popis konkrétních výstupů projektu a jejich přínosů pro program/katedru/fakultu
 • Popis udržitelnosti výstupů projektu v budoucnu (udržení přínosů do budoucna, zdroje financování opakování/pokračování projektu, využívání výstupů ve výuce atp.)
 • Údaje o hlavní*m řešiteli*ce projektu (jméno, příjmení, katedra, popis pedagogického působení)
 • Jména spolupracujících vyučujících a studujících podílejících se na realizaci projektu
 • Časový harmonogram realizace projektu (v návaznosti na termíny čerpání fin. prostředků)
 • Stanovisko vedoucího katedry k projektu
 • Rozpočet projektu (konkrétně: na pokrytí jakých nákladů jsou prostředky žádány, v jaké struktuře a výši) – položky musí být detailně rozpracovány a zdůvodněny. V případě vícezdrojového financování uveďte, jaké další zdroje na realizaci projektu máte / žádáte.  

Maximální rozsah žádosti je 2 strany A4.

Realizace projektu:

 • Za finanční řízení projektu a administraci projektu je odpovědná*ý tajemnice*ík katedry, která*ý je také správkyní*cem rozpočtu (vyjma osobních nákladů, kde správcem rozpočtu je tajemník fakulty).

Závěrečné zprávy:

Hlavní řešitel*ka zašle do 15. 12. 2024 závěrečnou zprávu o realizaci projektu elektronicky na adresu veronika.stojanova@damu.cz v rozsahu max. 2xA4 v této struktuře:

 • Název podpořeného projektu
 • Složení řešitelského týmu (vč. dalších participujících osob)
 • Výše poskytnuté finanční podpory
 • Stručný popis průběhu realizace
 • Popis výstupů projektu – inovací (co vzniklo – hmotné nebo nehmotné)
 • Zhodnocení úspěšnosti a přínosů inovace pro obor/katedru/fakultu
 • Zhodnocení udržitelnosti výstupů projektu / inovací do budoucna a jejich další využitelnost
 • Přehled výdajů a zdůvodnění účelného vynaložení přidělených prostředků
 • Seznam příloh (doložení relevantních materiálů o tom, že se projekt realizoval – např. program; plakát; sylabus inovovaného předmětu a seznam zapsaných studujících; fotodokumentace; videodokumentace; printscreeny webů, sociálních sítí nebo mediálních ohlasů apod.)
 • Autor zprávy
 • Datum

Ke zprávě přiloží řešitel*ka uvedené přílohy (pouze elektronicky, pokud to jde)

Dotazy a konzultace:

Konzultace k projektovým žádostem jsou možné a vítané – s proděkanem pro studijní a pedagogické záležitosti a uměleckou činnost Mgr. Michalem Somošem (michal.somos@damu.cz) po obsahové stránce a s projektovou manažerkou Bc. Veronikou Stojanovou (veronika.stojanova@damu.cz) po stránce formálních náležitostí a rozpočtu. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí domluvě.

Doc. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU v.r.

 
 

8. března 2024