DĚKAN DAMU VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE OMBUDSOSOBY DAMU

Volbu ombudsosoby Divadelní fakulty AMU v Praze (dále jen DAMU) upravuje čl. 15 Výnosu děkana 1/2024, kterým se ustavuje Ombudsosoba DAMU.  

Rozsah působnosti ombudsosoby DAMU: 

Vyřizování podnětů a stížností studujících, akademických pracovníků/pracovnic a dalších zaměstnanců/zaměstnankyň DAMU, které vykazují znaky neetického jednání, diskriminace, psychického nátlaku či nevhodného chování mezi osobami v nerovné mocenské pozici.  

Konzultační činnost v oblasti etické kultury. 

Koncepce preventivních opatření a jejich realizace. 

Požadavky na kandidáty/ky:

Odpovídající vysokoškolské vzdělání, aktivní pracovní zkušenost s mediační činností nebo krizovou intervencí s ohledem na specifika vysokoškolského vzdělání v umělecké oblasti.  

Požadované materiály: 

  • koncepce činnosti ombudsosoby v rozsahu max. 3 stran A4 a její prezentace na shromáždění akademické obce a nepedagogických zaměstnanců/kyní DAMU dne 28. 2. 2024 od 17:00;  

  • strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe;  

  • kopie dokladů o dosaženém vzdělání. 

Smluvní podmínky: 

Práce na základě uzavřené DPP s předpokládaným  rozsahem 20 – 80 hodin měsíčně.  

Rozsah bude upřesněn po vzájemné domluvě na základě předložené koncepce kandidáta. Další změny smluvního vztahu jsou možné po důkladné analýze prostředí DAMU a návrhu, jak konkrétně realizovat naplnění jednotlivých cílů. 

Průběh voleb:  

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 20. 2. 2024 písemně na adresu: AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1. 

Obálku označte „Výběrové řízení DAMU – ombudsosoba“  

Přihlášku včetně požadovaných příloh je možné zaslat i elektronické podobě na adresu: info@damu.cz 

Podáním přihlášky současně vyjadřujete souhlas s jejím kompletním zveřejněním na www stránkách DAMU. 

Volba ombudsosoby proběhne ve dnech 5. a 6. 3. 2024. 

Termín nástupu do funkce ombudsosoby: květen 2024. 

16. ledna 2024