DANIELA JOBERTOVÁ (KTK) BYLA PODRUHÉ ZVOLENA MÍSTOPŘEDSEDKYNÍ RVŠ

Doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D., pedagožka Katedry teorie a kritiky Divadelní fakulty AMU, byla dne 11. 1. 2024 podruhé zvolena místopředsedkyní Rady vysokých škol, a to na období leden 2024 - prosinec 2026.

V rámci místopředsednictva bude garantovat zejména oblast zajišťování kvality, tedy problematiku týkající se nastavení akreditací institucionálních a programových a spolupráce RVŠ s Národním akreditačním úřadem, a dále oblast internacionalizace v oblasti vysokého školství, hlavně ve vazbě na nutné přiblížení se evropským standardům v oblasti zajišťování kvality studia. 

V minulém období byla členkou dvou pracovních komisí RVŠ, Komise pro umělecké vysoké školy (s jejímž zaštítěním zorganizovala na AMU v prosinci 2022 setkání zástupců uměleckých vysokých škol a fakult k problematice akreditací, uměleckého výzkumu a doktorského studia) a Komise pro kvalitu (kde například spolupracovala na přípravě zpětné vazby pro Centrum pro studium vysokého školství ohledně analýzy profesních programů v evropském prostoru). Dále byla členkou Reprezentativní komise, tedy poradního orgánu ministra při přípravě každoročního rozpočtu pro vysoké školy, a dalších pracovních komisí zřízených MŠMT k projednávání konkrétních otázek (reforma doktorského studia, příprava projektu NPO pro vysoké školy atd.).

Rada vysokých škol je podle Zákona o vysokých školách prvním orgánem reprezentace vysokých škol; druhou reprezentací Česká konference rektorů. Ministr s těmito orgány projednává návrhy a opatření, která mají významný dopad na vysoké školy, např. návrhy na změny právních předpisů týkajících se vzdělávání, standardů pro akreditace, statutu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) atd. 

 

23. ledna 2024