AKTUÁLNÍ INFORMACE A OPATŘENÍ DAMU V SOUVISLOSTI S COVID-19

Divadelní fakulta pečlivě sleduje aktuální vývoj epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19. Nadále platí veškerá opatření vyhlášená rektorem dne 2. 9. 2020, doplněná pokyny děkanky DAMU z téhož dne (zde).

Děkanka DAMU apeluje na všechny studenty, pedagogy a zaměstnance, aby byli zodpovědní, brali v nejbližších týdnech ohled na rizikové skupiny našich kolegů či studentů a v situaci, kdy na sobě pociťují jakékoliv příznaky nemoci COVID či respiračního onemocnění, aby zůstali mimo kolektiv a v případě přetrvávajících potíží kontaktovali svého praktického lékaře.   

Kontaktní údaje:

Veškeré dotazy či náměty související s COVID-19 a režimem na fakultě můžete směřovat na email: covid@damu.cz. Všechny aktuální informace budou zveřejňovány průběžně a v co nejkratším termínu na webu DAMU – sekce Aktuality.

 

Doporučení pro studenty a pedagogy – co dělat, když…? 

1. Mají pozitivní výsledek testu na COVID-19:

a) Dodržujte pravidla izolace a dbejte pokynů lékaře a KHS, přítomnost na DAMU je zakázána.

b) Sdělte tuto informaci obratem (telefonicky/e-mailem) tajemníkovi/tajemnici své katedry, který/á nahlásí takové případy COVID pozitivních na adresu covid@damu.cz. Student informuje tajemníka/tajemnici katedry i v případě, že se výuky na DAMU doposud nezúčastnil/na DAMU v rozhodné době nedocházel. Pokud COVID pozitivní student nahlásí tuto skutečnost svému pedagogovi, dotčený pedagog obratem informuje tajemníka/tajemnici své katedry o této skutečnosti.

c) Student je po dobu karantény omluven z výuky.

d) Pokud byl student či pedagog v rozhodné/kritické době, tj. v uplynulých 5 kalendářních dnech, na DAMU, nahlásí tajemníkovi/tajemnici své katedry všechny časy své přítomnosti na DAMU a jakých akcí, zkoušek či výuky se účastnil pro další trasování.

e) Tajemník/tajemnice katedry informuje všechny, se kterými se COVID pozitivní student/pedagog na DAMU setkal (studenti, pedagogové atd.) – všechny tyto osoby, které se s COVID pozitivní osobu setkali:

  1. zůstávají v izolaci, neúčastní se žádných hromadných akcí a dodržují všechna hygienická opatření;
  2. kontaktují KHS či svého praktického lékaře či vyčkají pokynů KHS/praktického lékaře;
  3. na DAMU nedochází (až doby potvrzení negativního výsledku testu, resp. po dobu nařízené karantény dle pokynů KHS);
  4. pokud by karanténa nebyla ze strany KHS nařízena – všechny tyto osoby musí preventivně používat ochranné prostředky dýchacích cest i nad rámec nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli), striktně dodržovat přikázané rozestupy atd.;
  5. pedagogové, pokud je to možné, převedou svoji výuku do on-line podoby, případně se s vedením katedry domluví na zrušení nebo náhradě v jiném termínu.

2. Se setkali s osobou pozitivně testovanou na COVID-19:

a) Sdělte tuto informaci obratem tajemníkovi/tajemnici své katedry, který informuje vedení DAMU prostřednictvím adresy covid@damu.cz.

b) Kontaktujte KHS nebo praktického lékaře a dbejte pokynů KHS při případném trasování kontaktů.

c) Striktně dodržujte hygienická opatření.

d) Preventivně používejte ochranné prostředky dýchacích cest i nad rámec nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli, učiteli).

e) Omezte svou účast na hromadných akcích.

f) Na DAMU nedocházejte až doby potvrzení negativního výsledku testu, resp. po dobu nařízené karantény dle pokynů KHS).

g) V případě termínů zkoušek jsou tito studenti ze zkoušek omluveni a mohou požádat o náhradní termín.

3. Mají příznaky onemocnění COVID-19 či obecně virového/respiračního onemocnění:

a) Kontaktujte telefonicky/e-mailem svého praktického lékaře, KHS nebo pohotovost a dbejte jejich pokynů.

b) Sdělte tuto informaci obratem tajemníkovi/tajemnici katedry, který informuje vedení DAMU prostřednictvím adresy covid@damu.cz

c) I bez doporučení lékaře zůstaňte v domácím prostředí, zdržte se účasti na jakýchkoli hromadných akcích, dodržujte hygienická opatření (i nad rámec nařízení MZ) a zásady karantény.

d) Pedagogové, pokud je to možné, převedou výuku do on-line formy, případně se s vedením katedry domluví na zrušení či náhradě výuky v jiném termínu.

e) Studenti požádají vyučující o omluvu z povinné účasti na výuce.

Administrativní pracovníci a THP DAMU v případě, že mají pozitivní výsledek testu na COVID-19 nebo se setkali s osobou pozitivně testovanou na COVID-19 anebo mají příznaky onemocnění COVID-19 či obecně virového/respiračního onemocnění, obratem informují telefonicky/emailem tajemnici fakulty Ing. Ivu Štverákovou.

Děkanka DAMU dále nařizuje:

  • při každé zkoušce, skupinové či individuální výuce, konzultacích či jiných školních akcích (workshopy, semináře, dílny apod.) platí povinnost vytvořit jmenný seznam účastníků setkání (s uvedením data, času a místnosti, v případě externích osob není potřeba uvádět telefonický kontakt, pokud jej řádně nahlásili při vstupu do budovy na vrátnici DAMU) a každý se v rámci této evidence podepíše a stvrdí svoji účast a fakt, že nevykazuje příznaky COVID-19 či jiného respiračního onemocnění;
  • z každého takového setkání (zkouška, výuka, workshop apod.) zástupce účastníků (pedagog či student např. v případě zkoušení bez přítomnosti pedagoga) odevzdá takový evidenční list na sekretariát své katedry tajemníkovi/tajemnici katedry.

 

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová

Děkanka DAMU

 

V Praze, dne 11. 9. 2020

11. září 2020