Vnitřní soutěž DAMU (IP AMU 2019) - okruh 2 (1. kolo) - vyhlášení

Výsledky

Výsledky 2019, Okruh 2, 1. kolo / XLS

Vyhlášení

V souladu s Institucionálním plánem AMU v Praze (dále jen IP) pro období 2019–2020 a výnosem rektora č. 11/2018 (Pravidla vnitřní soutěže AMU), kterými se řídí zásady rozdělování prostředků příslušné části IP pro rok 2019, děkanka DAMU vyhlašuje:

VNITŘNÍ SOUTĚŽ v rámci IP AMU pro rok 2019, PRO OKRUH 2 – „TVŮRČÍ PRÁCE STUDENTŮ SMĚŘUJÍCÍ K INOVACI VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI“ a její pravidla rozdělování finančních prostředků na Divadelní fakultě.

Termín pro podávání žádostí v okruhu 2: nejpozději do čtvrtka 14. února 2019 (do 16:00 hod).

Zásady poskytování prostředků v rámci tohoto okruhu

Z prostředků určených na vnitřní soutěž AMU/DAMU budou finančně podpořeny projekty, resp. hrazeny náklady na jejich realizaci, které souvisejí s výukou a vzdělávací činností na DAMU. Cílem okruhu je mj. podpora iniciativy studentů DAMU, zvýšení úrovně studentských prací a jejich prezentace a posílení slabých stránek fakulty.

Oblasti podpory - lze žádat o granty na tyto typy projektů:

Předkládané projekty by měly sloužit k podpoře tvůrčí činnosti studentů DAMU.

Možné oblasti tvůrčí práce, které lze z okruhu 2 podpořit:

Podpora realizace studentských prací a zvýšení jejich úrovně, podpora tvůrčích studentských projektů nad rámec studijních povinností (např. tvůrčí spolupráce studentů napříč katedrami nebo fakultami, prověřování studijních poznatků v praxi apod.), vydávání studentských prací, workshopy, semináře či jiná tvůrčí studentská setkání, webové/elektronické prezentace studentských prací, propagace tvůrčí činnosti spojená s jednotlivými projekty apod. O podporu z okruhu 2 lze na podporu povinných studentských prací (bakalářské, magisterské, klauzurní práce…) požádat pouze v mimořádných a zdůvodněných případech, ovšem za podmínky prokázání primárního financování projektu katedrou.

Je možné žádat o prostředky na materiál (např. na vytvoření či pořízení rekvizit, kostýmů apod. pro kvalitnější realizaci studentské práce/projektu), relevantní služby spojené s naplňováním daného projektového záměru, cestovné pedagogů (pokud jde o projekt s výjezdem), stipendia (příspěvky na praxi – např. na pokrytí cestovních výdajů v případě projektu s výjezdem), nelze žádat o prostředky na mzdy.

Pozn. Výjezdy na festivaly nejsou součástí tohoto Okruhu 2 IP 2019.

Kdo může žádat o grant a způsob a forma podání žádosti:

O grant žádají studenti DAMU (hlavní řešitelé projektu) prostřednictvím odpovědných pedagogů hlavních předmětů, vedoucích ročníků či vedoucích kateder. Podepsanou žádost předá student – hlavní řešitel projektu – k vyjádření a podpisu pedagogovi – odbornému garantovi svého projektu, který odpovídá za danou tvůrčí práci studenta, a následně také vedoucímu své katedry. Takto vyplněnou a podepsanou žádost předá student- hlavní řešitel na sekretariát své katedry tajemníkovi/tajemnici katedry nebo projektovému manažerovi/manažerce, a to písemně i elektronicky. Následně sekretariát katedry (tajemník/tajemnice katedry nebo projektový manažer/manažerka katedry) předá ve stanoveném termínu svodně za katedru všechny shromážděné a všemi dotčenými podepsané projekty podané v rámci tohoto okruhu 2. V případě více podávaných projektů za katedru dodá tajemník/tajemnice katedry nebo projektový manažer/manažerka katedry spolu s projekty i vyjádření vedoucího katedry k pořadí projektů z pohledu priorit katedry (tzv. prioritizaci). Každá žádost musí být zpracována na předepsaném formuláři (forma tabulky – příloha tohoto vyhlášení). Všechny projekty za danou katedru předává tajemník/tajemnice dané katedry nebo projektový manažer/manažerka katedry v tištěné podobě na sekretariát děkanky DAMU, a to nejpozději do čtvrtka 14. února 2019 do 16:00 hod. U všech takto za katedru podaných (a doporučených) žádostí sekretariát katedry – zašle kompletní žádost také elektronicky na adresu okruh2_IP@damu.cz a též na olga.vlckova@damu.cz. Tajemník/tajemnice katedry nebo projektový manažer/ka katedry může pro studenty-hlavní řešitele projektu stanovit dřívější termín odevzdání žádostí s ohledem na provoz katedry.

Hodnocení projektů:

Granty nejsou nárokové, o poskytnutí prostředků a jejich výši rozhoduje hodnotící komise DAMU ve složení děkanka DAMU, proděkani DAMU, tajemnice DAMU a člen studentské komory AS DAMU, a to do 14 dnů po datu uzávěrky.

Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni prostřednictvím sekretariátů kateder (tajemníků/tajemnic kateder nebo projektových manažerů/manažerek kateder), seznam podpořených projektů a výše podpory budou publikovány též na webu DAMU a na úřední desce fakulty.

Žádost musí obsahovat:

Realizace projektu:

Každý student – řešitel, který získá z tohoto okruhu 2 IP finanční podporu, je povinen v průběhu projektu odevzdávat relevantní doklady k projektu na sekretariát dotčené katedry k rukám tajemníka/tajemnice katedry nebo projektového manažera/manažerka katedry, tj. zejména doklady k nákupu materiálu atd., a to v měsíci, ve kterém byly pořízeny.

Dále student – řešitel bude informovat tajemníky/tajemnice příslušných kateder a projektovou manažerku Olgu Vlčkovou o realizaci projektu (např. formou pozvánek na premiéry atp.).

Změny projektu:

Podstatné změny ve výstupech, harmonogramu realizace a změny v rozpočtu přesahující 20 %, o kterých řešitel předem informuje projektovou manažerku Olgu Vlčkovou (E: olga.vlckova@damu.cz, T: 606 176 450), podléhají schválení děkankou, resp. tajemnicí fakulty.

Závěrečné zprávy:

Každý řešitel je povinen dodat v písemné podobě na předepsaném formuláři na sekretariát děkanky (a též elektronicky na adresu okruh2_IP@damu.cz a na olga.vlckova@damu.cz) podepsanou závěrečnou zprávu k podpořenému projektu v rozsahu cca 800 až 1800 znaků a doložit relevantní materiály o tom, že se projekt skutečně realizoval a v jaké kvalitě (např. program, plakát, CD/DVD se záznamem podpořeného díla apod.), a to v termínu do 1 měsíce po ukončení projektu, nejpozději však do 15. prosince 2019. U projektů probíhajících ještě v prosinci 2019 je možné odevzdat závěrečnou zprávu nejpozději do 3. ledna 2020.

Struktura požadované závěrečné zprávy:

V Praze dne 10. ledna 2019

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová v. r.
děkanka DAMU

14. leden 2019

Dokumenty:

Formulář žádosti 2019 - okruh 2 (1. kolo)

Výsledky 2019, Okruh 2, 1. kolo

Formulář závěrečné zprávy DAMU (IP AMU 2019) - okruh 2 (1. kolo)


.