Zápis ze zasedání UR DAMU konané dne 16. března 2022

Místo: Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, Praha 1, zasedací místnost S202, a online platforma Teams 
Datum a čas: 16.března 2022 od 14 hod. 

Program jednání UR DAMU: 

1. Schválení programu
2. Schválení změny garanta bakalářského studijního programu: Teorie a kritika divadelní tvorby (B0215A310009)
3. Schválení změny garantů bakalářských studijních programů/oborů:
Authorial Acting (B0215A310012)
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B0215A310004)
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (8203R045) - studijní obor
4. Schválení návrhu děkana na ustavení habilitační komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů pro habilitační řízení Mgr. Radoslava Lipuse, Ph.D.
5. Schválení návrhu děkana na ustavení habilitační komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů pro habilitační řízení MgA. Markéty Potužákové, Ph.D.
6. Schválení složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech na Katedře činoherního divadla DAMU
7. Informace o výsledcích schvalování akreditací navazujících magisterských studijních programu na DAMU Radou vnitřního hodnocení AMU
8. Představení projektového záměru zapojení Divadelní fakulty do Národního plánu obnovy
9. Profesorské řízení doc. MgA. Vratislava Šrámka – přednáška proběhla od 15 hod v Hallerově sále
10. Různé


Bod 1. Schválení programu zasedání

Předseda UR DAMU doc. Mgr. MgA. Karel František Tománek zahájil hybridní zasedání UR DAMU seznámením s programem zasedání. Jeho první část byla věnována studijním záležitostem, druhá profesorskému řízení doc. MgA. Vratislava Šrámka. Následně nechal o tomto programu hlasovat. Schvalování programu se konalo aklamačně. 

Kontrola usnášeníschopnosti UR: 
Počet členů UR: 21 
Počet přítomných členů: 17
Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná) 
 
Hlasování: pro:17, proti: 0, zdržel se: 0  
           
Závěr: Navržený program UR DAMU byl schválen. 

 
Bod 2. Schvalování změny garanta bakalářského studijního programu: 
Teorie a kritika divadelní tvorby (B0215A310009) 

Proděkan pro studijní záležitosti Mgr. Michal Somoš představil návrh doc. Mgr. Daniely Jobertové, Ph.D. na schválení žádosti o změnu garanta bakalářského studijního programu: Teorie a kritika divadelní tvorby. Na nového garanta byl navržen nový vedoucí KTK Mgr. Jan Jiřík, Ph.D. 

Kontrola usnášeníschopnosti UR: 
Počet členů UR: 21 
Počet přítomných členů: 17
Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná) 
 
Hlasování: 
Pro 17         
Proti 0 
Zdržel se  0 

Závěr: Návrh na schválení žádosti o změnu  garanta bakalářského studijního programu  Teorie a kritika divadelní tvorby (B0215A310009) byl UR DAMU schválen.  
 

Bod 3. Schvalování žádosti o změnu garanta bakalářských studijních programů/oborů:
Authorial Acting (B0215A310012)
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B0215A310004)
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (8203R045) - studijní obor

Doc. MgA. Mgr. Michal Čunderle, Ph.D. podal návrh na změnu garanta tří studijních programů KATaP, novou garantkou by se měla stát nová vedoucí KATaP MgA. Hana Malaníková, Ph.D.
 
Kontrola usnášeníschopnosti UR: 
Počet členů UR: 21 
Počet přítomných členů: 17
Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná) 
 
Hlasování: 
Pro  17       
Proti  0 
Zdržel se 0 

Závěr: Návrh na schválení žádosti o změnu garanta bakalářských studijních programů/oborů: Authorial Acting (B0215A310012), Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B0215A310004), Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (8203R045) - studijní obor byl UR DAMU schválen.  
 

Bod 4. Schválení návrhu děkana na ustavení habilitační komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů pro habilitační řízení Mgr. Radoslava Lipuse, Ph.D.

Mgr. Michal Somoš představil členům UR DAMU návrh děkana DAMU na jmenování Mgr. Radoslava Lipuse, Ph.D. docentem a navržené členy habilitační komise. Na předsedu komise byl navržen prof. Mgr. Jan Hančil. Členy komise byli navrženi: doc. Mgr. Jana Preková (JAMU), doc. MgA. Sodja Zupanc Lotker, Ph.D. (DAMU), prof. MgA. Ivo Krobot (JAMU), doc. Břetislav Rychlík (JAMU).

Kontrola usnášeníschopnosti UR: 
Počet členů UR: 21 
Počet přítomných členů: 17
Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná) 
 
Hlasování: 
Pro    16     
Proti 0 
Zdržel se 1 

Závěr: Návrh děkana na ustavení habilitační komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů pro habilitační řízení Mgr. Radoslava Lipuse, Ph.D. byl UR DAMU schválen. 

Bod 5. Schválení návrhu děkana na ustavení habilitační komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů pro habilitační řízení MgA. Markéty Potužákové, Ph.D.

Mgr. Michal Somoš představil členům UR DAMU návrh děkana DAMU na jmenování MgA. Markéty Potužákové, Ph.D. docentkou. Na předsedu komise byl navržen prof. Mgr. Jan Gogola (JAMU), Členy komise byli navrženi: prof. Martin Huba (VŠMU), doc. Mgr. Tomáš Pavelka (DAMU), doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (JAMU), MgA. Milan Šotek, Ph.D.(DAMU).


Kontrola usnášeníschopnosti UR: 
Počet členů UR: 21  
Počet přítomných členů: 17
Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná) 

Hlasování:  
Pro 17
Proti   0 
Zdržel se   0 

Závěr: Návrh na schválení na ustavení habilitační komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů pro habilitační řízení MgA. Markéty Potužákové, Ph.D., byl UR DAMU schválen. 

Bod 6. Schválení složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech na Katedře činoherního divadla DAMU  

Vedoucí katedry KČD prof. Jan Burian navrhl UR DAMU složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech na Katedře činoherního divadla DAMU. Podle studijního a zkušebního řádu je potřeba schválení UR DAMU jmenování členů zkušebních komisí, kteří nemají tituly docent nebo profesor.

Návrhy komisí:
Magisterská komise činoherní herectví: předsedkyně: prof. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D., členové komise: prof. MgA. Jan Burian, doc. MgA. Eva Salzmannová, doc. MgA. Tomáš Töpfer, MgA. Miroslava Pleštilová, MgA. Tomáš Pavelka, MgA. Lukáš Hlavica, MgA. Martina Preissová, MgA. Lucie Trmíková, hosté: MgA. Filip Kaňkovský

Magisterská komise činoherní režie a dramaturgie: předseda: prof. MgA. Jan Burian, členové komise: prof. MgA. Jakub Korčák, prof. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D., prof. PhDr. Daria Ullrichová, prof. Jan Vedral, Ph.D., doc. Mgr. Milan Schejbal, MgA. Juraj Deák, MgA. Michal Dočekal, o.a. Jan Nebeský, hosté: MgA. Martin Čičvák, MgA. Hana Burešová

Bakalářská komise činoherní režie a dramaturgie: předseda: prof. Jan Vedral, Ph.D., členové: prof. MgA. Jan Burian, prof. MgA. Jakub Korčák, prof. PhDr. Daria Ullrichová, MgA. Juraj Deák, prof. doc. Zuzana Sílová, Ph.D., prof. Mgr. Jan Hančil, doc. Jitka Goriaux-Pelechová, Ph.D.


Kontrola usnášeníschopnosti UR: 
Počet členů UR: 21  
Počet přítomných členů: 17 
Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná) 

Hlasování:  
Pro 17
Proti   0 
Zdržel se   0 

Závěr: Návrh na schválení složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech na Katedře činoherního divadla DAMU  byl UR DAMU schválen. 

Bod 7.  Informace o výsledcích schvalování akreditací navazujících magisterských studijních programů na DAMU Radou vnitřního hodnocení AMU

Mgr. Michal Somoš seznámil členy UR DAMU s výsledky schvalování akreditací navazujících magisterských studijních programů na DAMU Radou vnitřního hodnocení AMU (RVH AMU). Navazující studijní program Directing of Devised and Object Theatre (v anglickém jazyce) KALDU získal akreditaci na 10 let. Navazující studijní program Scenography (v anglickém jazyce) KS akreditaci nezískal, spis byl vrácen s doporučeními k přepracování (není jasný profil absolventa, je nutné jasně označit předměty profilujícího základu, informace ke státní závěrečné zkoušce, doplnit literaturu, upřesnit spolupráci s FAMU, doplnit výuku light designu apod.). Spis bude znovu předložen RVH AMU ke konci roku 2022. Spis KP Produkce a management získal akreditaci na 5 let, avšak do roku 2023 je potřeba doložení kontrolní zprávy. Program Dramaturgie činoherního divadlo získal akreditaci na 3 roky (z důvodu nedostatečného personálního zajištění mladších pedagogů), spis KČD Režie činoherního divadla získal akreditaci na 5 let (z důvodu nedostatečného personálního zabezpečení studijního programu). Program Directing for Dramatic Theatre (v anglickém jazyce) akreditaci nezískal z důvodu nedostatečného personální zabezpečení a řady formálních nedostatků. Spis bude znovu předložen RVH AMU ke konci roku 2022. Prof. Mgr. Jan Hančil připomínkoval jazyk spisu a uvedl, že RVH AMU ovšem požaduje části spisu v angličtině, přestože to povinné není. Prof. Jan Burian uvedl, že mladí pedagogové nemají trvalé smlouvy, a proto se nezapočítají mezi pedagogy.


Bod 8.  Představení projektového záměru zapojení Divadelní fakulty do Národního plánu obnovy (NPO)

Proděkan Mgr. Michal Somoš UR DAMU prezentoval projektový záměr zapojení AMU do Národního plánu obnovy, cíl A. DAMU se plánuje zapojit v rámci čtyř kategorií: A1 Infrastruktura pro digitalizaci (998 000,- Kč), A2 Blended-learning (614 000,- Kč), A3 Profesní studijní program (20 503 000,- Kč), A4 Up/reskilling (495 000,- Kč). Kategorie A1 by měla financovat tři investiční akce, PC učebna, Studio Řetízek a Hallerův sál. V rámci kategorie A2 by mělo dojít k vytvoření studijních opor v Moodle pro dvousemestrální povinné předměty: Divadlo v kontextu vývoje západní kultury 1,2, a Základy divadelního pojmosloví 1, 2.  Mezi možné formáty studijních opor patří podcasty, videopřednášky, prezentace, texty nebo pracovní listy. Kategorie A4 je určena pro kurzy celoživotního vzdělávání a jejich tří aktivity (Kurz divadelního vnímání a čtení, Inovace kurzu Základy dramatické výchovy, Tvorba studijní opory pro kurz CŽV Kreativní pedagogika). Dále byla věnována pozornost kategorii A3, který by pomohl k tvorbě nového navazujícího magisterského studijního program s pracovním názvem Světelný a audiovizuální design pro živá umění. Během tvorby programu dojde k masivní investici do obnovy a doplnění světelné, zvukové a AV techniky DAMU a zajištění nového prostoru DAMU. 

Bod 9.  Profesorské řízení doc. MgA. Vratislava Šrámka 

Proděkanka Alice Koubová zahájila profesorského řízení a přivítala jeho účastníky na profesorské přednášce doc. MgA. Vratislava Šrámka. Poté předala slovo předsedovi ustanovené komise k profesorskému řízení prof. Mgr. Miloslavu Klímovi, který prezentoval její složení a následně stanovisko komise.  

Složení komise: prof. Mgr. Miloslav Klíma – předseda (DAMU), prof. Mgr. Zoja Mikotová (JAMU), prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (MUNI), prof. Mgr. Ida Hledíková, Ph.D. (VŠMU), doc. Mgr. Miroslav Krobot (DAMU).

Komise podrobně projednala jednotlivé položky dokládající způsobilost kandidáta a představila jeho profesní a pedagogické působení. Doc. Mgr. Vratislav Šrámek po absolvování konzervatoře studoval klavírní hru na Hudební fakultě AMU. Jako klavírista, sbormistr a skladatel prošel řadou českých divadel a větších či menších orchestrů. Předložené seznamy skladatelské, zvukové a autorské spolupráce v českých a zahraničních školách, divadlech, rozhlasech, vydavatelstvích DVD a CD, televizních studiích a dalších kulturních institucí obsahují více jak 250 položek. Pedagogem Katedry loutkářství (později KALD) se stal v roce 1991, otevřel zde předměty Hudební improvizace, Seminář ke scénické hudbě, Studiová praxe. Doménou tvůrčí práce doc. Šrámka je scénická hudba a přípravy kompletního zvukového plánu v rámci inscenací a projektů různých divadel v ČR, projektů studentů a pedagogů katedry nejen v rámci fakulty, ale i v zahraničí. Vratislav Šrámek publikoval v recenzovaných knihách Divadlo a interakce a jinde, např. v publikaci Ewy Tomaszewske Tam i z powrotem – rzecz o lalkarskich kontaktach polsko-czechoslowackich i polsko-czesko-slowackich na Ślasku. S Mgr. Tomášem Procházkou sepsali skripta Úvod do problematiky práce se zvukem v divadelní praxi. Dále byla připomenuta řada zahraničních spoluprací jako např. v Figurentheatre  v Německu, na herecké dílně na „Ecole du Passage“ při „Theatre National de Chaillot“ v Paříži, na Universitě of Kansas v USA, na divadelním festivalu „Helsinki Fest Bravo“ nebo na Puppets anim. Festival v Edinburghu. 

Výsledek hlasování komise: 5 hlasy pro, 0 hlasů proti, zdržel se 0.
 
Profesorská přednáška: Možný přístup k řešení zvukové komponenty scénického díla/projektu a jeho aplikace ve výuce
Profesorská přednáška doc. Mgr. Vratislava Šrámka, která byla proložena řadou video-ukázek z různých inscenací, se věnovala otázkám spojeným se zvukovou komponentou v divadle, přičemž přednášející konstatoval, že do zvukové komponenty divadelního výrazu patří všechny zvuky, které v inscenaci slyšíme, tedy hlasový projev herce, zvukové efekty, ruchy, hudba, zvukové kompozice a ticho. Tvůrcem zvukové komponenty je zvukař, který pak musí umět pracovat v procesu divadla, musí mít dramaturgické myšlení. To je cestou k přípravě a tvorbě zvukového plánu či zvukového designu (způsob, jak co hraje) scénického díla. Pozornost byla věnována zvukové architektuře, která pomáhá při stavbě postav, jejich psychologie nebo tématu inscenace  a samotného děje. V. Šrámek chápe „zvuk“ jako plnohodnotný element k interpretaci významu scénického díla, dramatický text tedy nemusí být jeho hlavním nositelem. V traktování zvukového materiálu / kompozic jde o tvůrčí hru či práci nejen se zvukovými zdroji akustické povahy, jako jsou lidský hlas, známé, méně známé či zcela nově vytvořené hudební nástroje a jiné zvuk generující stroje, ve které součinnost se scénografií může hrát významnou až zásadní roli. Divadlo na rozdíl od filmu, jak podotkl přednášející, probíhá v nezměnitelně trojrozměrném prostoru s vlastním zvukovým charakterem – dozvukem (ambientem). Pozornost byla také věnována popisu zvukové scénografie či atmosfér (ruchy, zvuky moře, deště, větru) ve vztahu k prostoru na příkladu analýzy diskových inscenací III., K majáku a Touhy. V rámci prezentace byly vysvětleny pojmy související s ozvučením inscenací: sběr z ambientu vytvoří dozvuk (navodí iluzi velkého prostoru), přizvučení (visící mikrofon sbírá zvuky, zesílení hlasů), nazvučení (např. hudebních nástrojů) a ozvučení (rozmístění reproduktorů v prostoru). Materiálem divadla je ruch, atmosféra (ambient, soundscape), zvuková postprodukce, editace zvuku, sound design, diegetický či nediegetický zvuk atd. a tyto materiály pak byly přednáškou rozvedeny. Pokud přistoupíme k hudbě či zvukovým kompozicím na divadle jako k partnerovi hereckého výrazu, získáváme na rozdíl od filmu jistou tvůrčí svobodu a jedinečnost každého jednoho divadelního provedení. Přičemž záleží na osobnosti tvůrce zvukových kompozic, hudby a na vnímavosti a výrazové flexibilitě každého herce, potažmo loutky nebo objektu. 
Diskuze: 
Diskuze se věnovala vlastním zkušenostem s prostorem a zvukem např. divadle v Bayreuthu a dalším prostorám. Alice Koubová se zeptala na kontraverzní školy sound designu. Přednášející si myslí, že „práce“ je z jednoho rodu, spíš jde o pohled sound designera, záleží na technologické matérii a kreativitě autora. 

Kontrola usnášeníschopnosti UR: 
Počet členů UR: 21  
Počet přítomných členů: 15
Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná) 

Hlasování:  
Pro    14
Proti   0 
Zdržel se   1 

Závěr: Návrh na jmenování doc. MgA. Vratislava Šrámka v oboru Dramatická umění získal potřebnou většinu hlasů všech členů UR DAMU. UR DAMU rozhodla postoupit návrh na jmenování doc. MgA. Vratislava Šrámka profesorem rektorce AMU dle čl. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Akademie múzických umění v Praze.

Bod 10. Různé  

Proděkanka Alice Koubová uvedla, že je potřeba doplnit podmínky a hlediska hodnocení k habilitačnímu řízení. 
Na závěr zasedání UR DAMU její předseda Karel F. Tománek informoval o dalším zasedání, které je plánované na 16. listopadu 2022 od 14 hod. 
 
 
Zapsala: Mgr. Olga Vlčková, Ph.D. 
Schválili: děkan doc. Karel František Tománek, proděkan Mgr. Michal Somoš 

31. březen 2022

.