Zápis ze zasedání UR DAMU konané dne 28. ledna 2021

Místo: Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, Praha 1, zasedací místnost S202 a Hallerův sál, dále online platforma Teams

Datum a čas: 28. ledna 2021 od 14 hod.

Program jednání UR DAMU:

 1. Zahájení UR DAMU a schválení programu zasedání.
 2. Habilitační řízení Mgr. Tomáše Pavelky.
 3. Habilitační řízení Mgr. art. Michala Vajdičky.
 4. Hlasování o obou habilitačních řízeních (prostřednictvím programu Polly).
 5. Informace o hlasováních per rollam v září a prosinci 2020.
 6. Hlasování o složení komise k řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Jakuba Korčáka.
 7. Hlasování o složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Jiřího Lössla.
 8. Hlasování o návrhu na změnu složení zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky od ak. roku 2020/2021 na KALD.
 9. Hlasování o návrhu komise ke SZZ doktorského studia MgA. Katariny Schmitt v programu Teorie a praxe divadelní tvorby.
 10. Různé.

 

Bod 1. Zahájení UR DAMU a schválení programu zasedání

Předsedkyně UR DAMU MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová přivítala všechny přítomné členy UR DAMU na prvním online zasedání UR a představila její části. Veřejná část UR DAMU, jíž se mohli účastnit i hosté a veřejnost, je věnována habilitačním řízením Mgr. Tomáše Pavelky a Mgr. art. Michala Vajdičky. V druhé části, pro veřejnost uzavřené, je na programu tajné hlasování UR DAMU o habilitačních řízeních prostřednictvím programu Polly a projednávání dalších bodů.

Dále prof. Jaroslav Provazník představil program jednání UR DAMU. Schvalování programu se konalo aklamačně.

Aklamační hlasování.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

 • Počet členů UR = 21.
 • Počet přítomných členů = 14.
 • Nadpoloviční většina přítomných členů = 8 (UR je usnášeníschopná).
 • Skrutátoři: Svobodová, Provazník.
 • Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

Závěr: Navržený program UR DAMU byl schválen.

 

Bod 2. Habilitační řízení Mgr. Tomáše Pavelky

Obor: Dramatická umění.

Habilitační práce: Konec vlády jedné školy.

Habilitační komise: prof. Jan Vedral, Ph.D. (předseda), DAMU, Praha, doc. MgA. Eva Salzmannová, DAMU, Praha, prof. Vladimír Just, FF UK, Praha, prof. Martin Huba, SND, Bratislava (omluven), Petr Kostka, nezávislý odborník z oboru.

Oponenti: prof. Jan Burian, DAMU, Praha, doc. Jan Rieger, Ph.D., JAMU, Brno, Martin Čičvák, nezávislý odborník.

Stanovisko habilitační komise:

Předseda habilitační komise prof. Jan Vedral informoval UR DAMU o stanovisku komise a výsledcích hlasování. Komise prostudovala životopis, doklad pedagogické praxe a přehled umělecké činnosti Mgr. Tomáše Pavelky. Dále se seznámila s habilitační prací a oponentskými posudky a konstatovala, že všichni oponenti hodnotí práci jednoznačně kladně.

Tomáš Pavelka patří k předním představitelům současné herecké generace, jeho doménou je interpretační divadlo. Dokáže vytvořit nejrůznější typy postav a své umělecké dovednosti zúročuje ve výuce na DAMU, kde klade důraz na otevřenou spolupráci se studenty, výuku chápe jako inspiraci, nikoliv jako návod. Komise konstatovala, že Tomáš Pavelka kvalitou a rozsahem své umělecké a pedagogické činnosti splňuje podmínky k tomu, aby byl jmenován docentem.

Výsledek hlasování komise: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, zdržel se 0; 1 člen komise byl omluven.

Vyjádření oponentů (členům UR DAMU byla zaslána písemně)

doc. Jan Rieger, Ph.D.:

Oponent v posudku analyzoval Pavelkou předložený soubor uměleckých děl a reflexi pedagogické činnosti. Soubor se skládá ze tří hereckých výkonů v inscenacích úspěšných jak u laické, tak i odborné veřejnosti, v nichž T. Pavelka pokaždé ztvárnil stěžejní roli. Jsou jimi: John Proctor v Millerových Čarodějkách ze Salemu, Arnolf v Molièrově Škole žen (obě inscenace Divadlo na Vinohradech, režie Juraj Deák, 2017) a Staněk v Havlově a Hejdukově Protestu/Restu (Švandovo divadlo, režii Daniel Hrbek, 2015). Doc. J. Rieger konstatuje, že se pokaždé jedná o výkony výhradně interpretačního herectví, podřizujícího se intencím textu, ve kterých T. Pavelka nachází dostatek prostoru pro významové zaměření i rozvinutí osobité estetické kompozice. Je hercem extrovertního ražení, který „mluví tělem“: používá výrazné gestické pozice, jež vyjadřují emocionální i myšlenkový obsah daného okamžiku a místy nabývají až metaforického významu celé situace. V přiložené pedagogické reflexi pak T. Pavelka zaznamenává vývoj osobních názorů na výuku herectví na DAMU od konce osmdesátých let, kdy byl sám studentem, až po své současné pedagogické zkušenosti.

Oponent konstatoval, že úroveň uměleckých výkonů i pedagogické reflexe splňuje kritéria požadovaná DAMU, a doporučil proto habilitantovo jmenování docentem.

prof. MgA. Jan Burian:

Prof. Jan Burian řadí Tomáše Pavelku k předním představitelům herecky i lidsky zralé generace tvůrců, která svou uměleckou kariéru budovala po roce 1989. Charakterizuje ho jako osobitého umělce, jehož hlavní přednosti jsou spjaty se současným interpretačním divadlem a který disponuje čitelnými vlastními tématy, divadelní výrazností, smyslem pro ironii i grotesknost. Dle oponenta tento herec dovede zobrazit lehce a technicky bravurně vnitřní rozpory postav, jejich ambivalentnost; ovšem zároveň do postav promítá vlastní občanské postoje a společenská témata. Posudek konstatuje, že hercova pociťovaná zodpovědnost za stav divadla jako celku ho předurčila k tomu stát se vynikajícím hereckým pedagogem. Dále oponent charakterizuje habilitantovo pedagogické působení a jeho vztah se studenty, který je u T. Pavelky založen na autentické rovnosti, úctě, empatii i upřímném zájmu o jejich myšlení, názory a lidské zázemí. Vnímá ho jako přátelsky důsledného se schopností nepředpojaté pedagogické sebereflexe. A tuto sebereflexi Tomáš Pavelka také prezentuje ve své habilitační práci.

Martin Čičvák:

Martin Čičvák charakterizuje Tomáše Pavelku z pozice režiséra, a to jako herce osobité, výrazné a poutavé autenticity, čímž se vyhýbá obligátním, okoukaným a laciným řešením jednotlivých stavěných situací: „Způsob existence pana Pavelky na jevišti provokuje k hledání nebanálních řešení.“ Svou analýzu habilitantovy herecké práce opírá nejenom o všechny zhlédnuté inscenace s ním v Divadle na Vinohradech, v divadle na Smíchově a v neposlední řadě v Činoherním klubu, ale především o jejich poslední společnou spolupráci na Dykově Zmoudření dona Quijota v Divadle na Vinohradech, kde T. Pavelka předvádí svého Quijota v celém možném spektru lidství, ukazuje všechny polohy mužství – celou marnou existenciální iniciační pouť.

Habilitační přednáška: Shody a rozdíly v režijně dramaturgickém a hereckém pohledu na výchovu herce

Mgr. T. Pavelka ve své veřejné přednášce reagoval na současnou epidemiologickou situaci, v níž jeho studenti připravují v rámci semestrální práce samostatně monology nahrané na mobily, a v této „provizorní“ práci hledá jejich osobitost a schopnost osobní výpovědi. Klade si otázky, jací studenti se vrátí do školy a kam je tato výjimečná situace herecky posune. Dále rozvinul téma z habilitační práce: Shody a rozdíly v režijně dramaturgickém a hereckém na vzdělávání herce. Studenti herectví studují společně s režiséry i dramaturgy, čímž byl vytvořen jakýsi „trenažér inscenační praxe". Posluchači v podstatě simulují (zejména v hodinách scénické tvorby) budoucí práci na vzniku inscenace. Režiséři (do jisté míry i dramaturgové) musí mít při své práci určitou představu výsledku, k němuž chtějí dojít, k němuž se snaží navést spoluinscenátory. Naproti tomu herec, který si utvoří příliš brzy jasnou představu o tom, jak by měl výsledek jeho práce vypadat, se dle T. Pavelky zbavuje šance nechat se inspirovat procesem zkoušení a připravuje se tak o možnost nalezení něčeho nového, neočekávaného a zásadně tak omezuje svůj tvůrčí potenciál. Pedagogovým úkolem je podle T. Pavelky spíše než hledat cosi jako inscenační tvar, snaha navést studenty, jak takového cíle dosahovat, zkoušet objevovat cosi „bytostně hereckého", probudit toho podivného „hereckého živočicha", kterého v sobě nosí, a učit je s ním pracovat.

Diskuse:

Doubravka Svobodová položila otázku k tématu současné pandemické situace, kdy herecká souhra není možná. T. Pavelka reagoval tak, že doufá, že naopak situace, kdy jsou studenti sami a pracují jen na monolozích, aktivizuje potřebu budoucí spolupráce. Prof. Klíma poděkoval za postoj habilitanta, že vnímá pedagogickou práci se studenty herectví jako živý, tvořivý proces. Dále zmínil, že je zvědavý, jak studenti se svojí současnou prací předstoupí před publikum, a na výsledný tvar. Bývalá studentka Zuzana Černá poděkovala T. Pavelkovi za pedagogické působení. Jan Vedral zmínil otázku, kterou diskutovali členové habilitační komise v rámci interního zasedání, a to – kdo má učit hereckou výchovu, zda režiséři, nebo herci. Tomáš Pavelka dokazuje, že pro studenta herectví je klíčovým pedagogem herecký pedagog.

Rozprava a tajné hlasování proběhlo formou interní online schůze, na níž byli přítomni pouze členové UR DAMU.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

 • Počet členů UR: 21.          
 • Počet přítomných členů: 14.
 • Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná).
 • Skrutátoři: Svobodová, Provazník.

Hlasování:

 • Pro - 14.
 • Proti - 0.
 • Zdržel se - 0.

Závěr: Návrh na jmenování Mgr. Tomáše Pavelky docentem v oboru Dramatická umění získal potřebnou většinu hlasů všech členů UR DAMU. UR DAMU rozhodla postoupit návrh na jmenování Mgr. Tomáše Pavelky docentem rektorovi, resp. rektorce AMU dle čl. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Akademie múzických umění v Praze.

 

Bod 3. Habilitační řízení Mgr. art. Michala Vajdičky

Obor: Dramatická umění.

Habilitační práce: Analýza dramatického textu jako součást hereckého zkušebního procesu.

Habilitační komise: prof. Vladimír Just, FF UK, Praha (předseda), prof. Václav Cejpek, DiFA JAMU, Brno, doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D., FF UK a DAMU, Praha, Mgr. Libor Vodička, Ph.D., Národní muzeum, Praha, PhDr. Josef Herman, CSc., Divadelní noviny, nezávislý odborník.

Oponenti: Vladimír Hulec, doc. Mgr. Petr Francán, prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.

Stanovisko habilitační komise:

Prof. Jaroslav Provazník přečetl za nepřítomného předsedu habilitační komise prof. Vladimíra Justa stanovisko komise k habilitačnímu řízení Mgr. art. Michala Vajdičky a seznámil UR DAMU s výsledkem hlasování. Shrnul dosavadní habilitantovu uměleckou a pedagogickou činnost, jeho umělecká ocenění jak na Slovensku, tak v České republice. Komise ve svém stanovisku konstatovala, že Mgr. art. Michal Vajdička má všechny předpoklady tomu, aby byl jmenován docentem.

Výsledek hlasování komise: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, zdržel se 0; 1 člen komise byl omluven.

Vyjádření oponentů (členům UR DAMU byla zaslána písemně):

Vladimír Hulec:

Oponent ve svém posudku především analyzuje tři inscenace Michala Vajdičky – Ucpanej systém (2012) a Racek (2013) v Dejvickém divadle a Tři sestry (2017) v DJKT Plzeň, které habilitant reflektuje ve své habilitační práci. Všechny tři pokládá V. Hulec za doklad vysoké profesionální práce jak režijní, tak práce s herci a dramaturgických rozvah. M. Vajdička v nich kreativně metodou psychologické analýzy postav a výkladu jednotlivých dramatických situací skrze jejich hluboké pochopení a vhled dle oponenta dosáhl působivého, živého divadelního tvaru. Oponent dále zmínil důvody, proč by měl být M. Vajdičkovi udělen titul docent: kvalita předložených inscenací, dostatečně fundovaná, byť s oponentovými drobnými výhradami, doprovodná písemná studie, dosavadní umělecká tvorba, za něž byl mnohokrát oceněn v Čechách i na Slovensku, a zkušenosti uměleckého šéfa dvou různých divadel (pražského Dejvického divadla a Slovenského národného divadla).

prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.:

Text habilitační práce se podle oponentky stává cenným teoretickým reflektováním vlastních tvůrčích postupů s obecnějším přesahem do úvah dramaturgicko-režijních, které M. Vajdička evidentně považuje za východisko režisérovy práce s herci a za způsob, jak v inscenaci vytvářet prostor pro významová sdělení. Za východisko režisérova konceptu pokládá důslednou analýzu postav a jejich motivací, na jejichž základě režisér velmi pečlivě buduje dramatické situace, a zejména mizanscény. Dále oponentka velmi kladně zhodnotila předložené nahrávky tří habilitantových inscenací.

doc. Mgr. Petr Francán:

Posudek P. Francána konstatuje, že v předložené reflexi M. Vajdička detailně vysvětluje vztah analýzy textu a výsledného tvaru svých inscenací. Cílem reflexe ovšem není čtenáře překvapit novým způsobem vidění světa, ale spíše v pečlivě argumentovaném odkazu na evropskou divadelní tradici definovat režijní tvůrčí nástroje a jejich funkčnost. Pak dle oponenta působí reflexe velmi pedagogicky, transparentně a návodně. P. Francán dále oceňuje úvahy o práci s hercem. M. Vajdička se vždy snaží přimět herce k pochopení, proč autor text napsal a jaký byl jeho záměr. Jen tak je podle habilitanta možné najít konkrétní hereckou postavu. Vajdičkovy habilitační reflexe pak podle oponenta jasně dokládají, že je lze vnímat i jako skriptum pro studenty režie a dramaturgie.

Habilitační přednáška: Analýza dramatického textu jako součást hereckého zkušebního procesu

Habilitační přednáška Michala Vajdičky se věnovala úvodní kapitole jeho habilitační práce, a to analýze dramatického textu jako podstatné složce jeho vlastní režijní tvorby a přístupu k herci. Analýza dramatického textu je zásadní při všech snahách vytvořit umělecký artefakt, tedy divadelní inscenaci s jasně srozumitelným záměrem. Artefakt musí komunikovat s divákem nejen prostřednictvím silného emočního zážitku, ale i prostřednictvím tématu inscenace. Dále habilitant představil, jak analýza dramatického textu pomáhá hercově hledání adekvátních hereckých výrazových prostředků. Proces ovšem začíná dříve, než s textem začne pracovat herec, ve fázi režijního záměru. Téma musí být aktuální a smysluplné, jeho hledání pokládá habiltant za náročnou fázi. Není jednoduché zjistit, o čem divadelní hra vlastně je, což potvrzuje Vajdičkova pedagogická práce, během níž se studenti na tématu divadelních her často neshodnou. Herec by měl být proto široce poučen v oblasti humanitních oborů, protože poctivá analýza vyžaduje velký rozhled a vzdělání.

Diskuse:

Děkanka D. Svobodová poděkovala za přednášku o analýze dramatického textu a zeptala se, jak během své pedagogické práce zahajuje výuku se studenty herectví. M. Vajdička konstatoval, že nejprve pracuje s hercovou trémou, falší návyků a učením se chovat svobodně, přirozeně a uvěřitelně. Prof. Klíma ocenil režisérův přístup k textu. Okomentoval práci s dramatickým textem, kterým se habilitant zabýval a který může být rozdílně interpretován, a srovnal Vajdičkův režijní výklad Čechovova Racka s režiemi téže hry Jana Grossmana, Otomara Krejči a dalších.

Rozprava a tajné hlasování proběhlo formou interní online schůze, na níž byli přítomni pouze členové UR DAMU.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

 • Počet členů UR = 21.
 • Počet přítomných členů = 14.
 • Nadpoloviční většina všech členů UR = 11 (UR je usnášeníschopná).
 • Skrutátoři: Svobodová, Provazník.

Hlasování:

 • Pro - 13.
 • Proti - 0.
 • Zdržel se - 1.

Závěr: Návrh na jmenování Mgr. art. Michala Vajdičky docentem v oboru Dramatická umění získal potřebnou většinu hlasů všech členů UR DAMU. UR DAMU rozhodla postoupit návrh na jmenování Mgr. art. Michala Vajdičky docentem rektorovi, resp. rektorce AMU dle čl. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Akademie múzických umění v Praze.

 

Bod 5. Informace o hlasováních per rollam v září a prosinci 2020

Prof. Provazník informoval UR DAMU o hlasování UR per rollam v září a prosinci 2020:

A) Hlasování UR per rollam z 21.–27. 9. 2020:

B) Hlasování UR per rollam z 6. 12. 2020:

 

Bod 6. Hlasování o složení komise k řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Jakuba Korčáka

Návrh komise k profesorskému řízení doc. Mgr. Jakuba Korčáka:

Aklamační hlasování

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

 • Počet členů UR = 21.
 • Počet přítomných členů = 14.
 • Nadpoloviční většina přítomných členů = 8 (UR je usnášeníschopná).
 • Skrutátoři: Svobodová, Provazník.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

Závěr: UR DAMU schválila složení komise k řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Jakuba Korčáka.

 

Bod 7. Hlasování o složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Jiřího Lössla

Prof. J. Provazník UR DAMU představil habilitanta jako pedagoga KVD a KATAP DAMU, pedagoga katedry tance HAMU a dále složení habilitační komise pro nové habilitační řízení Mgr. Jiřího Lössla.

Návrh habilitační komise:

Aklamační hlasování

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

 • Počet členů UR = 21.
 • Počet přítomných členů = 14.
 • Nadpoloviční většina přítomných členů = 8 (UR je usnášeníschopná).
 • Skrutátoři: Svobodová, Provazník.
 • Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

Závěr: UR DAMU schválila složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Jiřího Lössla.

 

Bod 8. Hlasování o návrhu na změnu složení zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky od ak. roku 2020/2021 na KALD

Návrh složení komise:

Aklamační hlasování

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

 • Počet členů UR: 21.         
 • Počet přítomných členů: 14.
 • Nadpoloviční většina přítomných členů: 8 (UR je usnášeníschopná).
 • Skrutátoři: Svobodová, Provazník.

Hlasování:

 • Pro - 14.
 • Proti - 0.
 • Zdržel se - 0.

Závěr: UR DAMU schválila návrh na změnu složení zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky na KALD DAMU od ak. roku 2020/2021.

 

Bod 9. Hlasování o návrhu složení komise ke SZZ doktorského studia MgA. Katariny Schmitt v programu Teorie a praxe divadelní tvorby

Název disertační práce: Re-evaluating the Visual in Theatre Artistic Research

Návrh komise k dizertačnímu řízení MgA. Katariny Schmitt:

Aklamační hlasování

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

 • Počet členů UR = 21.
 • Počet přítomných členů = 14.
 • Nadpoloviční většina přítomných členů = 8 (UR je usnášeníschopná).
 • Skrutátoři: Svobodová, Provazník.
 • Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1.

Závěr: UR DAMU schválila složení komise ke SZZ doktorského studia MgA. Katariny Schmitt v programu Teorie a praxe divadelní tvorby.

 

Bod 10. Různé

Děkanka Mgr. et MgA. Doubravka Svobodová připomněla oslavy 75. výročí založení AMU, v jejichž rámci bude probíhat udělení čestných doktorátů, a informovala o tom, že na čestný doktorát byl navržen dlouholetý spolupracovník DAMU prof. Martin Huba jako významná osobnost československého divadla. Děkanka uvedla, že tento návrh podpořil také rektor AMU doc. Mgr. Jan Hančil mj. jiné i s ohledem na působení prof. Huby na DAMU a že návrh projednalo rovněž kolegium děkanky DAMU.

Dále děkanka informovala uměleckou radu o tom, že na začátku února 2021 obdrží členové UR akreditační spisy KATaP a nový akreditační spis doktorského programu Teorie a praxe divadelní tvorby k hlasování per rollam.

Závěrem děkanka oznámila, že v první polovině roku 2021 se UR sejde ještě ve čtvrtek 18. února 2021 a ve středu 10. března 2021.

 

Zapsala: Mgr. Olga Vlčková Ph.D.          

 

Schválili:

děkanka Mgr. MgA. Doubravka Svobodová v. r.

proděkan prof. Jaroslav Provazník v. r.

9. únor 2021

.