Vnitřní soutěž DAMU (IP AMU 2018) - okruh 2 (1. kolo) - vyhlášení a výsledky

Výsledky

Výsledky 2018, Okruh 2, 1. kolo / XLS

Vyhlášení

V souladu s Institucionálním plánem AMU v Praze (dále jen IP) pro období 2016 – 2018 a výnosem rektora č. 8/2015 (Pravidla vnitřní soutěže AMU), kterými se řídí zásady rozdělování prostředků příslušné části IP pro rok 2018, děkanka DAMU vyhlašuje

VNITŘNÍ SOUTĚŽ v rámci IP AMU pro rok 2018, PRO OKRUH 2 – „TVŮRČÍ PRÁCE STUDENTŮ SMĚŘUJÍCÍ K INOVACI VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI“ a její pravidla rozdělování finančních prostředků na Divadelní fakultě.

Termín pro podávání žádostí v okruhu 2: nejpozději do pátku 16. února 2018 (do 12:00 hod).

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ V RÁMCI TOHOTO OKRUHU

Z prostředků určených na vnitřní soutěž AMU/DAMU budou finančně podpořeny projekty, resp. hrazeny náklady na jejich realizaci, které souvisejí s výukou a vzdělávací činností na DAMU. Cílem okruhu je mj. podpora iniciativy studentů DAMU, zvýšení úrovně klauzurních prací a jejich prezentace a posílení slabých stránek fakulty.

Oblasti podpory - lze žádat o granty na tyto typy projektů:

Předkládané projekty by měly sloužit k podpoře tvůrčí činnosti studentů DAMU, kteří by měli prokázat významný tvůrčí vklad v rámci daného studentského projektu.

Možné oblasti tvůrčí práce, které lze z okruhu 2 podpořit:

- podpora realizace a zvýšení úrovně klauzurní inscenace/práce, podpora tvůrčích studentských projektů nad rámec studijních povinností (např. podporujících tvůrčí spolupráci studentů napříč katedrami, prověřování studijních poznatků v praxi, apod.), vydávání studentských prací, workshopy, semináře či jiná tvůrčí studentská setkání, webové/elektronické prezentace studentských prací, propagace tvůrčí činnosti spojená s jednotlivými projekty, apod.

Je možné žádat o prostředky na materiál (např. na vytvoření či pořízení rekvizit, kostýmů, apod. pro kvalitnější realizaci studentské práce/projektu), relevantní služby spojené s naplňováním daného projektového záměru, cestovné pedagogů (pokud jde o projekt s výjezdem), stipendia (příspěvky na praxi – např. na pokrytí cestovních výdajů v případě projektu s výjezdem), nelze žádat o prostředky na mzdy.

Pozn. Výjezdy na festivaly nejsou součástí tohoto Okruhu 2 IP 2018.

Kdo může žádat o grant a způsob a forma podání žádosti:

O grant žádají studenti DAMU (hlavní řešitelé projektu) skrze odpovědné pedagogy hlavních předmětů, vedoucí ročníků či vedoucí kateder. Podepsanou žádost předá student - hlavní řešitel projektu - k vyjádření a podpisu pedagogovi – odbornému garantovi svého projektu, který odpovídá za danou tvůrčí práci studenta, a následně také vedoucímu své katedry.

Následně sekretariát katedry (tajemník/tajemnice katedry nebo projektový manažer/manažerka katedry) předá ve stanoveném termínu (pro okruh 2 IP 2018) svodně za katedru všechny shromážděné a všemi dotčenými podepsané a doporučené projekty podané v rámci tohoto okruhu 2. V případě více podávaných projektů za katedru dodá tajemník/tajemnice katedry nebo projektový manažer/manažerka katedry spolu s projekty i vyjádření vedoucího katedry k pořadí projektů z pohledu priorit katedry (tzv. prioritizaci).

Každá žádost musí být zpracována na předepsaném formuláři (forma tabulky – příloha tohoto vyhlášení). Všechny projekty za danou katedru předává tajemník/tajemnice dané katedry nebo projektový manažer/manažerka katedry v písemné podobě na sekretariát děkanky DAMU, a to nejpozději do pátku 16. února 2018 do 12:00 hod. U všech takto za katedru podaných (a doporučených) žádostí student – hlavní řešitel projektu – zašle ve stejném termínu (16. 2. 2018 do 12:00 hod.) kompletní žádost elektronicky na adresu klauzury@damu.cz. a též na olga.vlckova@damu.cz.

Hodnocení projektů

Granty nejsou nárokové, o poskytnutí prostředků a jejich výši rozhoduje hodnotící komise DAMU ve složení děkanka DAMU, proděkani DAMU, tajemnice DAMU, předseda/člen AS DAMU a člen studentské komory AS DAMU, a to do 14 dnů po datu uzávěrky.

Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni prostřednictvím sekretariátů kateder (tajemníků/tajemnic kateder nebo projektových manažerů/manažerek kateder), seznam podpořených projektů a výše podpory budou publikovány též na webu DAMU a na úřední desce fakulty.

Žádost musí obsahovat:

Závěrečné zprávy:

Každý řešitel je povinen dodat v písemné podobě na sekretariát děkanky (a též elektronicky na adresu klauzury@damu.cz) podepsanou závěrečnou zprávu k podpořenému projektu v rozsahu cca 800 až 1800 znaků a doložit relevantní materiály o tom, že se projekt skutečně realizoval a v jaké kvalitě (např. program, plakát, CD/DVD se záznamem podpořeného díla, apod.), a to v termínu do 1 měsíce po ukončení projektu, nejpozději do 15. 12. 2018, resp. u projektů probíhajících ještě i v prosinci 2018 je možné odevzdat závěrečnou zprávu nejpozději do 10. 1. 2018.

Struktura požadované závěrečné zprávy:

V Praze dne 16. ledna 2018

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová v. r.
děkanka DAMU

17. leden 2018

Dokumenty:

Formulář žádosti 2018 - okruh 2 (1. kolo)

Formulář závěrečné zprávy DAMU (IP AMU 2018) - okruh 2


.