Vnitřní soutěž DAMU (IP AMU 2018) - okruh 1 - vyhlášení a výsledky

Výsledky

Výsledky vnitřní soutěže DAMU (IP AMU 2018) - okruh 1 / XLS

Vyhlášení

V souladu s Institucionálním plánem AMU v Praze pro období 2016-2018 a výnosem rektora č. 8/2015 (Pravidla vnitřní soutěže AMU), kterými se řídí zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu (dále jen IP) pro rok 2018 děkanka DAMU vyhlašuje

VNITŘNÍ SOUTĚŽ DAMU v rámci IP AMU pro rok 2018 PRO OKRUH 1 – „PODPORA PEDAGOGICKÉ PRÁCE AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ, PROFILACE A INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ÚROVNI PŘEDMĚTŮ/KURZŮ“ a její pravidla rozdělování finančních prostředků na Divadelní fakultě

Termín pro podávání žádostí v okruhu 1: nejpozději do úterý 6. února 2018 (16:00 hod.)

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ V RÁMCI TOHOTO OKRUHU

Z prostředků určených na vnitřní soutěž AMU/DAMU budou finančně podpořeny projekty, resp. hrazeny náklady na jejich realizaci, které souvisejí s výukou a vzdělávací činností na DAMU.

Oblasti podpory - lze žádat o granty na tyto typy projektů:

Předkládané projekty by měly zejména klást důraz na zajišťování a zvyšování kvality studijních programů a na jejich inovaci formou vytváření nových, popřípadě inovací stávajících, předmětů/kurzů. Lze také žádat o prostředky na pedagogické vedení tvůrčí činnosti studentů v rámci i nad rámec studijního programu, resp. v rámci či nad rámec pracovního úvazku daného akademického/pedagogického pracovníka.

V projektu lze žádat jak o prostředky na materiál a služby spojené s realizací a naplňováním konkrétního projektového záměru, na přístrojové a jiné vybavení (literatura, apod.), na cestovné pedagogů (pokud jde o projekt s výjezdem), stipendia (příspěvky na praxi studentů zapojených do projektu), ale také na mzdové náklady pedagoga zapojeného do realizace projektu (hlavního řešitele, spoluřešitelů, externích pedagogů), ať už formou jednorázové mimořádné odměny nebo termínovaným navýšením úvazku či osobního příplatku nebo formou DPP. Ve výjimečných případech lze vypsat výběrové řízení na nového pracovníka. V každém uvedeném případě lze však prostředky z tohoto okruhu IP garantovat pouze do konce roku 2018.

Kdo může žádat o grant a způsob a forma podání žádosti:

O grant může požádat kterýkoli pedagogický pracovník DAMU (hlavní řešitel projektu) skrze svoji katedru. Zpracovanou a podepsanou žádost hlavní řešitel projektu předá k vyjádření a podpisu vedoucímu své katedry. Následně sekretariát katedry (tajemník/tajemnice katedry nebo projektový manažer/manažerka katedry) předá ve stanoveném termínu svodně za katedru všechny shromážděné a podepsané projekty podané v rámci tohoto okruhu 1.

Každá žádost musí být zpracována na předepsaném formuláři (forma tabulky – příloha tohoto vyhlášení). Všechny projekty za danou katedru předává tajemník/tajemnice katedry nebo projektový manažer/manažerka katedry v písemné podobě na sekretariát děkanky DAMU, a dále elektronicky na adresu okruh1_IP@damu.cz, a to nejpozději do úterý 6. 2. 2018 do 16 hodin.

Hodnocení projektů

Granty nejsou nárokové, o poskytnutí prostředků a jejich výši rozhoduje hodnotící komise ve složení děkanka DAMU, proděkani DAMU, tajemnice DAMU, předseda/člen AS DAMU, a to do 14 dnů po datu uzávěrky.

Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni prostřednictvím sekretariátů kateder (tajemníků/tajemnic kateder nebo projektových manažerů/manažerek kateder), seznam podpořených projektů a výše podpory budou publikovány též na webu DAMU a na úřední desce fakulty.

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

Závěrečné zprávy:

Každý řešitel projektu je povinen dodat v písemné podobě na sekretariát děkanky (a též elektronicky na adresu okruh1_IP@damu.cz) závěrečnou zprávu k podpořenému projektu v rozsahu cca 800 až 1800 znaků a doložit relevantní materiály o tom, že se projekt skutečně realizoval a v jaké kvalitě (např. program, plakát, CD/DVD se záznamem podpořeného díla, apod.), a to v termínu do 1 měsíce po ukončení projektu, nejpozději do 15. 12. 2018, resp. u projektů probíhajících ještě i v prosinci 2018 je možné odevzdat závěrečnou zprávu do 10. 1. 2019.

Struktura požadované závěrečné zprávy:

V Praze dne 8. 1. 2018.

Mgr. et MgA. Doubravka Svobodová v. r.
děkanka DAMU

9. leden 2018

Dokumenty:

Formulář žádosti 2018 - okruh 1

Výsledky vnitřní soutěže DAMU (IP AMU 2018) - okruh 1

Vyhlášení vnitřní soutěže DAMU (IP AMU 2018) - okruh 1

Formulář závěrečné zprávy DAMU (IP AMU 2018) - okruh 1


.