Vyhlášení přijímacího řízení - Obor Teorie a praxe dramatické výchovy

Přijímací řízení pro rok 2018/19

Vedoucí doktorského programu: doc. Jaroslav Provazník


Název oboru, druh a forma studia: Teorie a praxe dramatické výchovy

 • Dr. (doktorské) – prezenční,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Dr. (doktorské) – kombinované,

standardní doba studia: 3 roky
ukončení státní doktorskou zkouškou,
titul Ph.D.

Podmínky přijetí:

K přijímacímu řízení se mohou hlásit absolventi magisterských oborů divadelního nebo pedagogického zaměření. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční absolventi.

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi magisterského studia divadelního nebo pedagogického zaměření, kteří mají hluboký zájem o problematiku dramatické výchovy, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat příslušné osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru, pro samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost.

Cíle studia:

 • prokázat schopnost samostatné výzkumné a teoretické práce v oboru a aplikace získaných poznatků do praxe,

 • zkoumat a interpretovat vztahy dramatické výchovy k dalším oborům lidské činnosti, zejména k dalším oborům umění,

 • studovat a do hloubky poznávat procesy probíhající při vyučování dramatické výchovy a jejich zákonitostí,

 • zkoumat vnitřní procesy a didaktické otázky dramatickovýchovné praxe,

 • zkoumat vývoj a současný stav dramatické výchovy v ČR i ve světě,

 • hledat možnosti uplatnění výsledků teoretického a výzkumného poznání v umělecké a pedagogické praxi. 

Nároky na uchazeče a průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • návrh projektu disertační práce (stručný nástin problematiky, na niž bude disertační práce zaměřena, v rozsahu 2–3 normostran) zaslat v písemné podobě i elektronicky na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz,
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání,
 • strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti; povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

Přijímací zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření kvalit návrhu disertačního projektu a uchazečových předpokladů pro studium.

Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů je max. 100.

Limit přijímaných doktorandů: 3.

 

Jiné možnosti studia:
Nepořádá se.

 

Studium cizinců-samoplátců:
Nepořádá se.

 

Termín odevzdání přihlášek: 10. 5. 2018.

Termín přijímacích zkoušek: 31. 5. 2018.

14. prosinec 2017

.