Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Statut Ústavu

Pracoviště pro výzkum a vývoj při Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.

Ústav pro výzkum a studium autorského herectví (dále jen Ústav) vznikl v roce 2001 z iniciativy vedoucího pedagoga Katedry autorské tvorby a pedagogiky prof. Ivana Vyskočila a tehdejší děkanky DAMU doc. Markéty Kočvarové-Schartové v souladu se zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách - §24, odst. a, f.

Umělecká rada DAMU schválila vznik Ústavu na své schůzi dne 13.6.2001

Akademický senát - podle § 27, odst.a) - vyslovil souhlas s ustavením tohoto pracoviště dne 8.10.2001

V čele Ústavu stojí ředitel, kterého jmenuje děkan DAMU po konzultaci s proděkanem pro vědeckou a pedagogickou činnost. Akademický senát se k tomuto jmenování podle zákona vyjadřuje.

Ředitel odpovídá za organizační zajišťování činnosti Ústavu a za hospodaření s přidělenými finančními prostředky děkanovi fakulty.
Ředitel je zároveň předsedou Vědecké rady Ústavu.
Členy Vědecké rady jmenuje děkan na návrh ředitele. Jsou to zejména pedagogové katedry autorské tvorby a pedagogiky a další významní odborníci.

*

Vědecká rada Ústavu

  • předem schvaluje vědecko výzkumné programy uskutečňované v Ústavu
  • projednává a stanoví dlouhodobý záměr činnosti Ústavu - v souladu s dlouhodobým záměrem divadelní fakulty AMU
  • vyjadřuje se k otázkám předloženým ředitelem
  • je konzultačním orgánem děkana ve věcech souvisejících s celkovou problematikou vědy a výzkumu a jejich využívání v činnosti fakulty

*

Úkoly a náplň činnosti Ústavu

Empirické studium a výzkum, podložený vedle studia a znalosti příslušné literatury vlastním mnohaletým zájmem a zkušeností (uměleckou, jevištní i pedagogickou), experimentováním, vlastní invencí a zkušeností ředitele Ústavu, prof.Ivana Vyskočila. Jde zejména o znalé navozování primárních prožitků a zkušeností a o budování schopnosti tyto přesně, jemně reflektovat, analyzovat a verbalizovat. Metodou je zde zejména introspekce doplňovaná a propojovaná s přístupy a metodami objektivizujícími. Jde o propojování subjektivního a objektivního přístupu, zážitku a poznání, o experimentální verifikace teoreticky zdůvodněných hypotéz.

Metodologický výzkum - hledání,. nalezení, definování a ověření metody výzkumu obecně pojatého herectví a jeho předpokladů. Zde jde hlavně o způsob propojení a doplňování introspektivního a objektivujícího přístupu.

Aplikovaný výzkum - se týká užití získaných dat v oblasti umělecké tvorby, společenské tvorby a v oblasti veřejného vystupování a působení.

*

Výstupy a způsoby prezentace Ústavu

Výsledky výzkumu Ústavu budou standardně a elektronicky prezentovány a publikovány na konferencích a seminářích. Vedle popularizačních aspektů takových seminářů je zde nepominutelný aspekt studijní - veškeré zkušenosti budou metodologicky zpracovány.

*

Propojení činnosti Ústavu s činností pedagogickou

Propojení vyplývá ze samotné podstaty katedry autorské tvorby a pedagogiky a z charakteru činnosti Ústavu.Pedagogická činnost na katedře je jak předmětem zkoumání, tak nástrojem výzkumu. Aplikované metodologické poznatky budou organicky integrovány do pedagogického procesu a dalšího výzkumu

*

Finanční zabezpečení činnosti Ústavu - včetně mzdových prostředků - je odvislé od dotací na výzkum pro umělecké vysoké školy a od získaných grantů.

Složení vědecké rady

prof. Ivan Vyskočil – ved. Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví, DAMU
doc.PhDr. Vladimír Borecký, FF UK Praha
PhDr. Mgr. Eugen Brikcius, svobod. povolání, Vídeň – Praha
doc. PhDr. Václav Břicháček, FHS UK, Praha
doc. PhDr. Jan Dvořák, KP DAMU
doc. PhDr. Vilém Hohler, FTVS UK Praha
PhDr. Věra Halaszová, PedF UK, FHS UK, ZU Plzeň
PhDr. Hana Junová, FFUK Praha
PhDr. Vladimír Just, FFUK Praha
MgA. Petr Nikl, svob. povolání
PhDr. Miroslav Petříček, FF UK Praha
Jaroslav Plichta
PhDr. Jan Roubal, FF PU Olomouc
MgA. Přemysl Rut, svob. povolání

Cíle Ústavu:

Zpracovávání metodologie oboru a metodiky základních disciplin s důrazem na obecně pedagogické aplikace

Projekty:

Konference u příležitosti založení Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví – herectví a jeho existenciální aspekty

Veřejné výstupy autorského čtení a jejich reflexe