Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Státní fond kultury - možnost dotace pro rok 2018

Maximální počet projektů podávaných za instituci pro rok 2018:  3.

Uzávěrka DAMU: do 15. 10. 2017 je potřeba informovat o svém záměru podat projekt Ing. Lucii Krůtovou (lucie.krutova@damu.cz), která předloží souhrnně všechny záměry děkance DAMU a ověří zájem jiných fakult požádat o dotaci ze SFK. Pokud se sejde více záměrů, než bude možné za DAMU podat, o výběru rozhodne děkanka DAMU.

Prioritou DAMU není podání malých studentských projektů, které si studenti mohou podat jako fyzické osoby, ale projektů s větším školním či společenským přesahem či vazbou na vzdělávací činnosti na DAMU (avšak do 100 tis. Kč).

Na SFK se projekty podávají průběžně, avšak minimálně 4 měsíce před započetím realizace. Dle zkušeností z minulých let SFK by mohl bez předešlého avíza zastavit příjem projektů z důvodu velkého množství přihlášek, proto je v zájmu DAMU podat přihlášky co nejdříve, ještě před případným pozastavením přijímání nových žádostí.

Maximální výše požadované částky: do 2/3 celkových nákladů projektu.

Žadatelský poplatek: 1 % z požadované částky, nejméně však 2 tis. Kč. Poplatek platí se souhlasem vedoucího příslušná katedra.

Oblasti podpory/podporované druhy projektů:

a) podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl,
b) ediční počin v oblasti neperiodických a periodických publikací,
c) získávání, obnova a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů,
d) výstavní a přednášková činnost,
e) propagace české kultury v zahraničí,
f) pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí,
g) podpora kulturních projektů sloužících k uchovávání a rozvíjení kultury národnostních menšin v ČR,
h) podpora vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit,
i) ochrana, údržba a doplňování knihovního fondu.

 SFK podporuje projekty: vysoké kvality a podstatného sdělení, přesahující jednotlivé umělecké druhy a žánry, zvláštní společenské a občanské naléhavosti, na ochranu kulturního dědictví, regionální nebo menšinové projekty, teoretické reflexe důležitých jevů naší společnosti.   

Projekty se na DAMU podávají přes projektovou manažerku Ing. Lucii Krůtovou (lucie.krutova@damu.cz).

Státní fond kultury (SFK).