Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vyhláška děkanky DAMU č. 1/2015

Pravidla pro přiznání stipendia studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen „Zákon“) a čl. 2. odst. 4 Stipendijního řádu AMU v Praze

 

 1. Stipendium dle § 91 odst. 4c) Zákona a dle čl.2.4. Stipendijního řádu AMU v Praze (dále jen „Doktorské stipendium“) se přiznává pouze studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia a je vypláceno pouze po dobu standardní délky doktorského studia. Do této doby se započítává i studium doktorských studijních programů na jiných vysokých školách (řádně ukončené, nebo ukončené jinak než řádně).
  Toto Doktorské stipendium nelze přiznat:
  - pokud doktorand studuje v jiné než prezenční formě studia,
  - po dobu přerušení studia v doktorském programu,
  - pokud doktorand překročil standardní dobu studia v doktorském programu.
 2. O přiznání doktorského stipendia a jeho výši rozhoduje děkanka na návrh předsedy příslušné oborové rady doktorského studijního programu. Na toto stipendium není dle Stipendijního řádu AMU v Praze právní nárok.
 3. Jednotlivé typy doktorského stipendia

  - Základní stipendium ve výši 5.500 Kč/měs. se vyplácí pravidelně každý měsíc v průběhu celého akademického roku. Výše základního stipendia může být upravena v závislosti na výši účelově určených prostředků přidělených MŠMT na daný kalendářní rok na podporu doktorského studia.

  - Nadstavbové stipendium se přiznává za mimořádnou a kvalitní práci a výsledky dosažené v rámci doktorského studia na DAMU, v publikační, pedagogické činnosti na DAMU či v dalších oblastech prioritního zájmu fakulty. Toto stipendium přiznává děkanka na základě pravidelného hodnocení a společného návrhu školitele a předsedy příslušné oborové rady. Takové hodnocení probíhá dvakrát ročně, a to v únoru za předcházející zimní semestr daného akademického roku a v září za předcházející letní semestr právě ukončeného akademického roku. Na základě tohoto hodnocení a návrhu může děkanka přiznat toto nadstavbové stipendium, které bude vypláceno měsíčně spolu se základním stipendiem, a to do doby dalšího pravidelného hodnocení. Výše tohoto stipendia závisí na celkovém limitu účelových finančních prostředků MŠMT na podporu doktorského studia přidělených pro daný kalendářní rok. V případě dostatečné dotace MŠMT bude alokace pro možné přiznání nadstavbového stipendia činit 1.000 Kč/měs. na jednoho studenta doktorského studijního programu, pokud děkanka fakulty nestanoví jinak. Skutečná výše tohoto stipendia může být nižší či vyšší než tato alokace na studenta v návaznosti na výše uvedené hodnocení školitele a předsedy oborové rady a rozhodnutí děkanky.

  - Mimořádné stipendium přiznává děkanka za mimořádnou a kvalitní práci a výsledky dosažené v rámci doktorského studia na DAMU, v publikační či pedagogické činnosti na DAMU či v dalších oblastech prioritního zájmu fakulty, na základě návrhu předsedy příslušné oborové rady, vyplácí se jednorázově a dle finančních možností fakulty v návaznosti na skutečnou výši příspěvku poskytnutého MŠMT na podporu doktorského studia.
 4. Hodnocení studenta doktorského programu:
  - Hodnocení předseda příslušné oborové rady konzultuje se školitelem doktoranda a předkládá jej děkance DAMU, a to dvakrát za rok vždy k 15. dni v těchto měsících: únor a září.
  - Hodnocení je podkladem pro přiznání doktorského stipendia, resp. jednotlivých typů tohoto stipendia, příp. pro přehodnocení výše již přiznaného typu doktorského stipendia nebo dokonce pro jeho odejmutí.
  - V případě, že v dotčeném hodnocení práce doktoranda se konstatuje neplnění povinností daných individuálním studijním plánem a zadaných školitelem doktoranda, může děkanka na základě společného návrhu školitele a předsedy příslušné oborové rady doktorské základní stipendium snížit, popř. zcela odejmout.
  - Nadstavbové stipendium v případě jeho přiznání je vypláceno studentovi do dalšího pravidelného hodnocení, pokud nerozhodne děkanka na základě návrhu předsedy oborové rady a školitele jinak.
  - Předseda oborové rady ve spolupráci se školitelem může předložit děkance návrh na přiznání mimořádného doktorského stipendia mimo rámec pravidelných hodnocení.
  - Každá změna ve výši přiznaného doktorského stipendia nabývá platnosti od následujícího kalendářního měsíce po rozhodnutí děkanky.

Toto opatření děkanky DAMU nabývá účinnosti dnem 5. 2. 2015.

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, v.r.
děkanka DAMU