Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Teorie a praxe dramatické výchovy

KATEDRA VÝCHOVNÉ DRAMATIKY - DOKTORSKÉ STUDIUM - STUDIJNÍ PROGRAM DRAMATICKÁ UMĚNÍ

Teorie a praxe dramatické výchovy

KATEDRA VÝCHOVNÉ DRAMATIKY - DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program DRAMATICKÁ UMĚNÍ

Vstupní požadavky

Ke studiu se mohou přihlásit absolventi magisterských studijních oborů uměleckého nebo pedagogického zaměření. Vstupním předpokladem je doložený dlouhodobý zájem o témata související s oborem dramatické výchovy nebo zkušenost z praxe vyučování dramatické výchovy a schopnost její reflexe, směřující k výzkumu, publikační, tvůrčí a teoretické činnosti. Vzhledem k charakteru oboru bude při přijímacím řízení zohledněna i předchozí nebo souběžná pedagogická činnost na některém typu a stupni škol nebo zařízeních zaměřených na umělecké vzdělávání.

Vstupním předpokladem je velmi dobrá znalost jednoho cizího jazyka.

Cíl studia

Cíle studia zahrnují několik základních okruhů:

  • získat a prokázat schopnost samostatné výzkumné a teoretické práce v oboru a aplikace získaných poznatků do praxe,
  • zkoumat a interpretovat vztahy dramatické výchovy k dalším oborům lidské činnosti, zejména k dalším oborům umění,
  • studovat a do hloubky poznávat procesy probíhající při vyučování dramatické výchovy a jejich zákonitosti,
  • zkoumat vnitřní procesy a didaktické otázky dramatickovýchovné praxe,
  • zkoumat vývoj a současný stav dramatické výchovy v ČR i ve světě,
  • hledat možnosti uplatnění výsledků teoretického a výzkumného poznání v umělecké a pedagogické praxi.

 Délka studia

3 roky v prezenční i kombinované formě

Profil absolventa

Absolvent studia je vysoce kvalifikovaný odborník, který díky přímé vazbě mezi vlastní uměleckou a pedagogickou činností a její teoretickou reflexí a výzkumem pozitivně ovlivňuje vývoj dramatické výchovy v ČR a je schopen na něj tvůrčím způsobem působit, zejména v oblasti učitelského i jiného pedagogického studia.

Absolvent doktorského studia by měl být připraven k samostatné vědecké, umělecko – pedagogické, koncepční a řídící práci v oblasti didaktiky, teorie, historie a kritiky dramatické výchovy i dětského a mladého divadla a přednesu a divadla ve výchově.

Studijní předměty

Teorie a didaktika dramatické výchovy

Historie a současnost dramatické výchovy

Umění a výchova

Psychologické aspekty dramatických aktivit

Metodologie výzkumu v oblasti umění a výchovy

Doktorský seminář

Cizí jazyk I, II – zajišťován centrem jazykové přípravy AMU

Volitelné předměty – podle studentova zaměření

Další povinnosti

Zapojení do pedagogické činnosti na katedře výchovné dramatiky, případně na dalších katedrách DAMU, nebo do pedagogické činnosti související s oborem na jiných vysokých školách, účast na přípravě a průběhu konferencí, seminářů, přehlídek a dílen katedry výchovné dramatiky, případně dalších VŠ; publikační činnost v oboru.

Témata dizertačních prací

Pedagogika a didaktika dramatické výchovy

Dramatická výchova podle věkových kategorií a typů školských zařízení

Dramatická výchova v neformálním vzdělávání

Aplikované divadlo a dramatická výchova, divadlo ve výchově, participační divadlo

Dramatické metody ve vyučování jiným vyučovacím předmětům

Kritika divadla s dětmi a mládeží a pro děti a mládež

Speciální pedagogika a dramatická výchova

Dramatika v sociálních službách

Dramatické metody v kulturních institucích (muzea, galerie, knihovny, profesionální divadla)

Přednes dětí a mládeže

Dětské a mládežnické loutkové divadlo

Pantomima a tanec v dramatické výchově

Hudba a výtvarná umění a dramatická výchova

Dramatické metody v práci s dospělými

Příprava učitelů a dramatická výchova

Dramatická výchova v komunitních společenstvích

Personální zabezpečení

Přednášející:

prof. Eva Machková

doc. Radek Marušák

doc. Jaroslav Provazník

doc. PhDr. Pavel Vacek

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

doc. PaeDr. Jan Slavík, CSc.

doc. Irina Ulrychová

doc. Karel Vostárek

PhDr. Hana Cisovská, PhD.

Mgr. et MgA. Roman Černík

MgA. Lenka Remsová, PhD.

PhDr. Kateřina Řezníčková, PhD.

Školitelé:

prof. PhDr. Jan Císař

prof. Jan Vostrý

prof. Eva Machková

doc. PhDr. Hana Kasíková

doc. Radek Marušák

doc. Jaroslav Provazník

doc. Irina Ulrychová

doc. PhDr. Pavel Vacek

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Oborová rada:

prof. Eva Machková

prof. PhDr. Jan Císař, CSc.

prof. Jaroslav Vostrý

doc. PhDr. Pavel Vacek, PhD.

doc. PaeDr. Jan Slavík, CSc.

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

doc. Radek Marušák

doc. Jaroslav Provazník

doc. Irina Ulrychová

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.