Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

ÚSTAV PRO VÝZKUM DRAMATICKÉ A SCÉNICKÉ TVORBY - DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program DRAMATICKÁ UMĚNÍ

Vstupní požadavky

K doktorskému studiu tohoto zaměření se mohou hlásit absolventi magisterského studia činoherních a příbuzných oborů (tj. oborů režie, dramaturgie, scénografie, teorie a kritika, divadelní věda apod.), a to jak občané ČR tak cizinci, kteří získali odpovídající akademický titul i základní zkušenosti z účasti na vytváření činoherních, operních a příbuzně zaměřených scénických děl a jsou schopni reflexe této tvořivé činnosti.

Cíl studia

Cílem studia je získat a prokázat schopnost samostatné teoretické a umělecké činnosti v oblasti scénické tvorby a jejích jednotlivých disciplin (režie, dramaturgie, scénografie, herectví), a to takové činnosti, která má povahu samostatného výzkumu využitelného případně v pedagogické práci.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia scénické tvorby a teorie scénické tvorby (scénologie) je divadelní umělec a/či teoretik, jehož umělecká činnost má povahu samostatného zkoumání možností scénické tvorby a jejích jednotlivých disciplin, jehož výsledky jsou využitelné i v pedagogické práci.

Studijní předměty

Scénologie
Základy vizuální kultury
Divadlo a drama v kontextu kultur
Divadlo a drama v kontextu české kultury
Scénický prostor v kontextu kultur
Herectví a hraní v kontextu kultur
Dějiny zvolené scénické discipliny
Teorie zvolené scénické discipliny
Scéna a hudba; múzičnost a muzikálnost
Umění a média
Antropologické a psychologické základy tvorby

Další povinnosti

Předpokládá se zapojení (i převážně teoreticky zaměřeného) doktoranda do tvorby scénického díla či děl a podíl na specifickém výzkumu rozvíjeném v rámci školy (s možností publikace výsledků v časopise Disk), jakož i pedagogická asistence v odpovídajících předmětech (scénická, režijní a herecká propedeutika, základy scénologie atd.)

Návrh témat disertačních prací

- Scénologie a scénografie
- Scéničnost a divadelnost
- Scéničnost a dramatičnost
- Text dramatu a text inscenace
- Scénické složky a scénické struktura
- Režie (scénografie) a herectví,
- Režie a scénografie (režijní úlohy scénografie)
- Scénografie a herectví (herec a prostor, postava a její výtvarná podoba, herec a kostým)
- Player a. Actor
- Nespecifické scénické projevy a jejich využití ve scénickém umění
atp.

Personální zabezpečení

Pedagogové DAMU:

prof. Jaroslav Vostrý (scénologie, teorie režie a herectví)
prof. PhDr. Jan Císař, CSc. (obecná teatrologie, dějiny dramatu a divadla)
prof. Jan Dušek (scénografie)
prof. Jana Zbořilová (teorie a dějiny kostýmu)
doc. Vladimír Franz (scénická hudba)

 

Externisté:

prof. Miroslav Vojtěchovský (základy vizuální kultury)
prof. PhDr. Július Gajdoš, PhD., FF MU (teorie dramatu a performance)
prof. PhDr. Jan Hyvnar, CSc., FF UK (dějiny herectví a hereckých systémů) 
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc.,Ph.D. FF UK (antropologické a psychologické základy tvorby)

Oborová rada:

Předseda: doc. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D.

členové:

prof. Jaroslav Vostrý

doc. Jaroslav Provazník

doc. MgA. Jan Burian

prof. Jan Dušek

prof. PhDr. Jan Císař, CSc.

prof. MgA. Jan Vedral, Ph.D.

doc. MgA. Jakub Korčák

Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.

Mgr. Jitka Pelechová Goriaux, Ph.D.

Mgr. Pavel Bár, Ph.D.