Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vyhlášení přijímacího řízení - Obor Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

Přijímací řízení prok rok 2017/18

Vedoucí doktorského programu: prof. PhDr. Jana Pilátová

Název oboru, druh a forma studia:

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatik

Dr.(doktorské) - prezenční,
standardní doba studia: 3 roky
ukončení státní doktorskou zkouškou,
titul Ph.D.

 • Dr.- kombinované, standardní doba
  studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Podmínky přijetí:

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi katedry autorské tvorby a pedagogiky a studenti příbuzných oborů (DAMU i jiných VŠ), kteří mají hluboký zájem o problematiku autorského a nepředmětného herectví, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat příslušné osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru a pro další vědeckou práci, doložené jak vlastními uměleckými aktivitami, tak i účastí na výzkumných programech, publikační činností, stážemi v zahraničí apod.

Cíl studia:

Cílem doktorského studijního programu v oboru autorského herectví je soustavné studium předpokladů a kvalit veřejného vystupování. Jeho součástí je rovněž výzkum sledovatelných dějů, snah a událostí pro autorské herectví příznačných a ověřování zjištěných výsledků v terénu.

Ve druhém plánu jde o zkoumání a studium vnitřních a vnějších podmínek růstu celistvé osobnosti, jejíž veřejné vystupování - ať je jeho předmětem herecká role nebo jednání, jehož námět a téma vznikají až z kontaktu zúčastněných osob - lze charakterizovat jako komunikativní, tvořivé a odpovědné, za něž osoba ručí jako za své, tedy autorské.

Nároky na uchazeče

K výběrovému řízení se mohou hlásit absolventi oborů divadelních či příbuzných uměleckých fakult, dále absolventi divadelně vědních oborů i oborů zaměřených na studium teorie umění, estetiky, teorie jiných uměleckých druhů či na další vědní disciplíny, které umožňují poznávat a analyzovat dramatické umění v souvislostech. přihlásit se mohou čeští i zahraniční absolventi.

Průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • písemnou charakteristiku osobního odborného zájmu s návrhem plánovaného výzkumného projektu.

( zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz) .

 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání

 • Strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti . Povinnou   součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

 • Kritéria hodnocení ( přijímacích zkoušek)
  Jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.

 • Limit přijímaných studentů: 6

  Přijímací zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření nosnosti předloženého výzkumného projektu a uchazečových předpokladů pro námět, který si zvolil.

  Jiné možnosti studia:
  Nepořádá se

  Studium cizinců - samoplátců:
  Nepořádá se.

  Termín přijímacích zkoušek: 7.6.2017

  Přihlášky do: 15.5.2017