Pro uchazeče

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Důležité informace k přijímacímu řízení

Informace k podání přihlášky, poplatkům za přijímací řízení a poplatkům spojených se studiem a nárokům na ubytování v koleji

Přihlášku je možno vyplnit POUZE v elektronické formě.

Webovou přihlášku uchazeč vyplní na adrese https://prihlaska.amu.cz.

Na webu vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní níže uvedené náležitosti včetně dokladu o platbě (částka viz níže) a vše pošle poštou na adresu (AMU v Praze – rektorát, Malostranské náměstí 12, 11800 Praha 1).

Po vyplnění uchazeč dostane e-mailem informaci, že byla přihláška přijata a zařazena. Po přijímacích zkouškách může uchazeč na adrese https://prihlaska.amu.cz sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/ nepřijetí. Každá přihláška musí být pečlivě vyplněna (zejména správný název oboru).

Pokud se uchazeč hlásí na více oborů, dodá na každý obor zvláštní přihlášku. Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: životopis (s aktuální adresou, s telefonním číslem a e-mailovou adresou, na kterou bude doručena pozvánka k přijímacímu řízení), lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu zvoleného oboru (u oboru dramatická výchova též potvrzení od foniatra).

Pokud nebude v přihlášce potvrzení střední školy, je nutno dodat úředně ověřenou fotokopii maturitního (případně ročního) vysvědčení. Pro navazující magisterské studium doloží uchazeč úředně ověřenou kopii VŠ diplomu. Dále všichni uchazeči přiloží doklad o převodu dokládající zaplacení poplatku za přijímací řízení, uvedou název absolvované střední školy, název a délku studia na VŠ ( jak absolvované tak nedokončené), u oborů herectví a oboru herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku fotografii, a další náležitosti podle požadavků jednotlivých kateder.

Přihláška bez těchto uvedených náležitostí nebude zařazena do přijímacího řízení.

Poplatek za přijímací řízení činí u každého oboru 483,- Kč (čtyři sta osmdesát tři koruny). Poplatek lze hradit pouze převodem na účet č.: 19-5373180297/0100 u Komerční banky a doklad o převodu přiloží k přihlášce.

IBAN CZ 5301000000195373180297 (pro platby ze zahraničí)

Název účtu adresáta:

AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Variabilní symbol: 64912

Konstantní symbol: 0379

Přijímací zkoušky se konají zhruba za 1 – 2 měsíce po ukončení příjmu přihlášek.

Termíny zkoušek budou uchazečům včas oznámeny e-mailem. Z toho důvodu je třeba do přihlášky uvádět funkční e-mailovou adresu.

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejňovány na úřední desce a na internetu.

Pro zahraniční zájemce o studium-samoplátce platí podmínky uvedené v informační brožuře pro uchazeče ze zahraničí (anglická verze).

Součástí přihlášky ke studiu je nostrifikace maturitního vysvědčení, pro magisterské navazující studium i bakalářského diplomu.

Cizinci, kteří vykonali úspěšně talentovou přijímací zkoušku a budou studovat v českém jazyce tj. za stejných podmínek jako čeští studenti, jsou povinni složit ověřovací zkoušku z českého jazyka na katedře cizích jazyků AMU ještě před zápisem do studia (jazyková úroveň češtiny B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFRL).

Zkoušku odpovídající předepsané úrovni složenou mimo AMU je možno na základě předloženého dokladu uznat. O uznání rozhoduje Centrum jazykové přípravy AMU.

Důležité upozornění

  • Přihlášku k bakalářskému a magisterskému studiu lze podat nejdříve v posledním (maturitním) ročníku studia SŠ. V tomto případě přijatý uchazeč předloží maturitní vysvědčení nejpozději při zápisu do studia.
  • Přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu lze podat jen pokud přijatý uchazeč bude moci předložit VŠ diplom (případně potvrzení o vykonané státní závěrečné zkoušce) jako poslední část přijímací zkoušky.

Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. (§ 58) v platném znění stanoví tyto poplatky spojené se studiem (pro akademický rok 2016/2017 byly stanoveny tyto částky):

a) poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 18 Statutu AMU, 14 447,- Kč (čtrnáct tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun) za každých dalších započatých šest měsíců studia;

Vedení fakulty upozorňuje všechny adepty studia, že studenti nemají právní nárok na ubytování v koleji.