Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ZÁVĚREČNÝ SAMOSTATNÝ TVŮRČÍ PROJEKT POSLUCHAČE MAGISTERSKÉHO STUDIA DRAMATICKÉ VÝCHOVY

Učební plán posledního ročníku studia dramatické výchovy obsahuje jako hlavní, profilový předmět závěrečný samostatný tvůrčí projekt. Tímto předmětem posluchač KVD završuje spolu s obhajobou diplomové práce své studium na DAMU. Obhajoba magisterského tvůrčího projektu je součástí státní magisterské zkoušky z dramatické výchovy (v rámci studijního předmětu Didaktika DV).

 

V samostatném tvůrčím projektu má student prokázat a osvědčit svoji způsobilost tvůrčí dramatickovýchovné práce se skupinou dětí nebo mladých lidí.  

 

SAMOSTATNÝ TVŮRČÍ PROJEKT MŮŽE MÍT JEDNU Z TĚCHTO PODOB:

A) divadelní nebo recitační inscenace se skupinou dětí nebo mládeže, dětským nebo středoškolským souborem; přihláška v tomto případě může být podána a práce zahájena už v předposledním roce studia;

B) dramatickovýchovný projekt – série dílen nebo lekcí spojených společným tématem, látkou nebo výukovým záměrem v oblasti dramatických dovedností; může mít formu cyklu dílen, na sebe navazujících lekcí, vícedenního soustředění, série dramatických aktivit ve vyučování některému výukovému předmětu (literatura, historie, občanská výchova atp.) nebo průřezového tématu z RVP; celkový rozsah musí být minimálně 8 výukových jednotek, v případě víkendové dílny musí být tato realizována alespoň dvakrát; projekt může být realizován nejen s dětmi a mládeží, ale i s jinými věkovými skupinami;

C) divadelní projekt orientovaný na děti a mládež, případně na jiné skupiny s důrazem na výchovný aspekt; může mít formu divadla ve výchově a vzdělávání, divadla fórum, divadla site specific nebo divadelní inscenace určené speciálně dětem; posluchač, který přihlašuje divadelní projekt předpokládající spolupráci dalších dospělých v pozici herců, přednašečů, interpretů apod., musí vycházet z vlastní koncepce a mít po dobu přípravy a provedení rozhodující podíl na jeho vytváření.

V případě, že posluchač v bakalářském stupni studia realizoval interní dramatickovýchovný projekt (B), musí si zvolit buď projekt A, nebo projekt C.

Ať už se posluchač rozhodne pro jakýkoliv typ projektu, musí to být projekt v maximální míře autorský.

 

PŘÍPRAVA PROJEKTU, JEHO PREZENTACE A OBHAJOBA

Nejpozději na konci předposledního ročníku předloží každý posluchač písemnou přihlášku k samostatnému projektu (viz přiložený formulář).

Posluchač má možnost práci konzultovat s různými pedagogy KVD DAMU, event. jinými odborníky.

Příprava samostatného projektu obsahuje dvě fáze odpovídající zhruba dvěma semestrům posledního ročníku. Protože jde o hlavní předmět posledního ročníku studia DV, je každý semestr (ZS i LS) zakončen zkouškou. Zkouška za ZS má písemnou podobu (podrobný záznam dosavadního průběhu projektu - viz dále), obsahem zkoušky za LS je prezentace projektu (viz dále). Pozn.: Zkoušku v letním semestru (stejně jako zkoušky a zápočty z ostatních předmětů) je nutné absolvovat nejpozději do termínu konání obhajoby projektu, aby měl posluchač uzavřen poslední ročník, tedy do začátku června, resp. do začátku září.

Na soustavnou přípravu projektu je v tříletém navazujícím magisterském prezenčním studiu rezervován týdně samostatný den v průběhu celého posledního akademického roku. Navíc je v rozvrhu zařazen téměř každý týden (u kombinovaného studia v každém výukovém bloku) dvouhodinový seminář k přípravě samostatného projektu, v němž mají posluchači příležitost k průběžným konzultacím a k prezentování dílčích výsledků a problémů.

Na konci zimního semestru předloží student v písemné podobě záznam průběhu dosavadní práce na projektu, popis stavu přípravy projektu a plán na další práci na něm. (Pokud si posluchač zvolil pro svou práci textové východisko - ať už dramatický, nebo prozaický či veršovaný text, měl by záznam obsahovat také základní charakteristiku tohoto textového východiska, z níž by bylo zřejmé, čím je inspirativní pro připravovaný projekt, co nabízí divadelní nebo interní dramatickovýchovné práci, zda obsahuje nějaká rizika a jaká apod.)

Záznam by neměl být pouhým bodovým nebo dokonce jen nahodilým výčtem činností nebo jen popisem průběhu schůzek (jako např. při zápisech z průběžné praxe), ale měl by obsahovat zejména analýzu a interpretaci procesu, kterým student se skupinou dosud prošel (např. zachycení toho, jak byl celý projekt koncipován a připraven a jak se realita liší od původní vize, jaké metody a techniky se v práci osvědčily, jaké nikoliv a co z toho vyplývá pro další práci, jak na práci reaguje skupina a co z toho student pro sebe vyvozuje pro strategii práce na projektu apod.)

Nejpozději do 15. dubna posledního ročníku ohlásí student, kdy, kde a jakou formou bude svůj projekt prezentovat, aby bylo možné zajistit zkušební komisi. (Posluchači, kteří se hlásí k obhajobám diplomových prací a ke státním zkouškám v podzimním termínu, musí ohlásit termín prezentace nejpozději do 15. května.) Možnost prezentace:

- představení odehrané v budově DAMU nebo po dohodě v místě působiště nebo v jiném domluveném prostoru za přítomnosti zkušební komise / interní dramatickovýchovný projekt realizovaný za přítomnosti zkušební komise;

- kompletní videozáznam produkce / interního dramatickovýchovného projektu.

K obhajobě samostatného tvůrčího projektu posluchač předloží podrobnou dokumentaci.

Součástí dokumentace práce mohou být kromě popisu, analýzy a interpretace procesu (písemná část) také jakékoliv další materiály, které mohou práci na projektu zachytit, přiblížit a doložit, např. fotodokumentace, výsledky výtvarných činností, které souvisely s přípravou projektu, video- nebo audiozáznamy, ukázky dětských prací apod.

Dokumentace projektu nemůže být totožná s diplomovou prací nebo její částí (např. přílohou).

Obhajoba má podobu samostatného exposé (15-25 minut). V něm by měl posluchač ústně srozumitelně představit svůj projekt, vyložit jeho smysl, vysvětlit podstatné fáze jeho geneze, interpretovat výsledky, k nimž dospěl, a vše doložit připravenou dokumentací. Závěrečnou částí obhajoby je diskuse, v níž by měl být posluchač schopen odpovídat na dotazy a připomínky komise.

Protože je obhajoba samostatného tvůrčího projektu součástí magisterské zkoušky na KVD, musí se konat před obhajobou diplomové práce a před absolvováním teoretické části státní závěrečné zkoušky. Obhajobě mohou být přítomni kromě státní zkušební komise také další přizvaní odborníci a zájemci (studenti, pracovníci s dětmi a mládeží z praxe apod.).

Na projektu se hodnotí jak jeho umělecká a výchovně-vzdělávací úroveň, tak způsob, jak je posluchač schopen ho zpracovat, prezentovat a obhajovat.

Při hodnocení obhajoby samostatného tvůrčího projektu mohou být brány v úvahu výsledky obou zkoušek (v ZS a LS), které s přípravou projektu souvisely.

Případné problémy, které v průběhu práce na projektu vzniknou, lze řešit s konzultantem nebo s vedením katedry.

Praha 17. dubna 2012

 

Přihláška k magisterskému závěrečnému samostatnému tvůrčímu projektu v oboru dramatická výchova