Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Základní informace

Vedoucí katedry: doc. Radek Marušák

Název oboru, druh a forma studia:

Dramatická výchova 

bakalářské – kombinovaná forma

standardní doba studia: 3 roky

ukončení: bakalářskou zkouškou

titul: Bc.

možnost pokračování v navazujícím magisterském studiu

magisterské – kombinovaná forma

standardní doba studia: 2 roky

ukončení: magisterskou státní závěrečnou zkoušku

titul: MgA.

možnost pokračování v doktorském studiu

Základy dramatické výchovy

kurz CŽV

standardní doba studia: 2 roky

Cíl studia:

Dramatická výchova je obor interdisciplinární - spojuje divadlo a výchovu. Divadelní umění poskytuje látku a postupy, které jsou modifikovány pedagogicky koncipovanými cíli. Jde o systém sociálně-uměleckého učení dětí, mládeže, případně též dospělých, jehož cílem je jednak estetická kultivace a získávání divadelních dovedností, jednak rozvoj osobnosti, osvojování sociálních dovedností a vytváření systémů postojů a hodnot jednotlivce, vedoucích k prosociálnímu chování a jednání člověka, k vědomé tvorbě, vnímání a obhajobě místa (nejen) divadelního umění ve společnosti. Vede k celkové kultivaci jedince, k rozvíjení jeho tvořivosti, empatie, k prohlubování jeho schopnosti komunikovat, spolupracovat ve skupině, k získávání dovedností vyjadřovat se slovem i pohybem. Její součástí je rovněž věcné učení a divadelní vzdělání včetně některých divadelních dovedností.

Podstatou dramatické výchovy je proces učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, nezprostředkovaným poznáváním a prozkoumáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci. Vede k celkové kultivaci svěřence, k rozvíjení jeho tvořivosti a empatie, k prohlubování jeho schopnosti komunikovat, spolupracovat ve skupině, k získávání dovedností vyjadřovat se slovem i pohybem.

Studium bakalářského programu je zaměřeno na získávání, magisterského programu dále na rozšiřování a prohlubování kompetencí pedagoga procesu dramatické výchovy na různých úrovních a v různých kontextech umělecko – pedagogického procesu.

Kurz CŽVje zaměřen na získání základních dovedností a oborových znalostí pedagoga procesu dramatické výchovy

Bakalářský studijní program

Cílem studia je vybavit posluchače takovými vědomostmi a základními dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové předpoklady, aby byli schopni poučeně a kvalifikovaně pracovat se svými svěřenci na divadelním nebo přednesovém tvaru, prohlubovat a rozvíjet jejich dovednosti a kompetence v oblasti divadelní tvorby a umělecké percepce a dovednosti využívat prostředků a postupů dramatického umění v práci s dětmi a mládeží ve vyučování i v zařízeních zaměřených na volný čas, případně i v rámci edukační práce s jinými věkovými skupinami.

Bakalářské studium dramatické výchovy je zaměřeno především na získávání základních zkušeností s dramatickými aktivitami, na budování dovedností v psychosomatických disciplínách a na rozvíjení kreativních schopností při přednesové a divadelní skupinové prací. Tyto kurzy mají i úroveň metodologickou – student se učí didaktické transformaci získaných znalostí, dovedností do edukačního procesu zejména s dětmi, studenty, ale i dospělými. Praktické kurzy jsou doplňovány teoretickými strukturujícími vstupy a postupným seznamováním s různými typy dramatické výchovy.

Charakter výuky:

Ve studiu jsou vyvážena obě směřování oboru - jak orientace na divadelní disciplíny a jejich aplikaci na divadlo hrané dětmi a mládeží a dětský přednes, tak orientace na interní dramatickou výchovu včetně jejích různých směrů a aplikací.

Bakalářské studium dramatické výchovy je zaměřeno především na získávání základních zkušeností s dramatickými aktivitami, na budování dovedností v psychosomatických disciplínách a na rozvíjení kreativních schopností při přednesové a divadelní skupinové prací. Tyto kurzy mají i úroveň metodologickou – student se učí didaktické transformaci získaných znalostí, dovedností do edukačního procesu zejména s dětmi, studenty, ale i dospělými. Praktické kurzy jsou doplňovány teoretickými strukturujícími vstupy a postupným seznamováním s různými typy dramatické výchovy. Součástí studia je i gradující model praxe vrcholící samostatným bakalářským projektem.

Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní zkouškou.

Po ukončení bakalářského studia je možné pokračovat ve studiu oboru dramatická výchova na katedře výchovné dramatiky DAMU v navazujícím magisterském studiu.

Přijímací zkoušky do řádného studia:

Nároky na uchazeče:

Pro bakalářské studium: Uchazeč musí prokázat motivaci ke studiu a k práci ve zvolené oblasti, talent pro pedagogické působení v uměleckém oboru, osobní kreativní schopnosti a základní orientaci v dramatické výchově. Přednost budou mít ti zájemci, kteří už mají alespoň dílčí osobní zkušenosti s prací s dětmi a mládeží.

Průběh přijímacích zkoušek:

Bakalářské studium:

a) počet kol

Přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou dvoukolové. Na základě výsledků v 1. kole budou zájemci o studium přizváni do 2. kola.

b) časové rozpětí jednotlivých kol:

Přijímací řízení (týká se jak prvního, tak druhého kola) potrvá pro jednoho posluchače buď jeden celý den, nebo proběhne ve dvou půldnech.

c) rámcový obsah přijímacích zkoušek:

První kolo pro bakalářské studium

Přednes předem připravené básně nebo prózy, případně divadelního monologu v rozsahu do pěti minut a jeho variace.

 • Písemná práce týkající se problematiky dramatické výchovy, jejíž téma bude zadáno na místě.

Druhé kolo pro bakalářské studium

 • Vypracování domácí písemné práce, v níž má uchazeč prokázat schopnost analyzovat a interpretovat umělecký text a schopnost uvažovat o něm jako o zdroji pro divadelní a interní dramatickovýchovnou práci. Konkrétní zadání bude zasláno každému uchazeči ihned po úspěšném absolvování 1. kola.
 • Praktická talentová zkouška zaměřená na zjišťování předpokladů pro divadelně kreativní a pedagogickou práci v dramatických hrách zadávaných a vedených zkoušejícími a na pohybově hudební dovednosti.
 • Pohovor zaměřený na zjištění motivace, zkušeností a předběžné informovanosti či orientovanosti uchazeče v problematice dramatické výchovy, divadla, krásné literatury (s důrazem na literaturu pro děti a mládež) a v pedagogicko-psychologických otázkách vztahujících se k dramatické výchově. Uchazeči k pohovoru přinesou seznam v poslední době přečtené krásné literatury (se zřetelem k literatuře pro děti a mládež) a literatury odborné (viz oblasti výše uvedené).

d) kritéria hodnocení – pro přijímací zkoušky do bakalářského studia:

Bodové části týkající se přednesu v rozsahu 0-20 bodů, u písemné práce 0–20 bodů, u vypracování domácí písemné práce v rozsahu 0-10 bodů, u pohovoru v rozsahu 0-20 bodů a u praktické talentové zkoušky v rozsahu 0-40 bodů.

Termín podání přihlášek:

Termín podání přihlášek zde

Zvláštní požadavky:

Na obě kola přijímacích zkoušek do bakalářského studia je třeba mít pohodlný oděv a přezutí. Na druhé kolo si zájemce přinese rovněž seznam v poslední době přečtené krásné literatury (se zřetelem k literatuře pro děti a mládež) a literatury odborné (týkající se zejména dramatické výchovy, divadla, pedagogiky a psychologie). Před 1. kolem přijímacích zkoušek je nutné zaslat potvrzení o foniatrickém vyšetření.

Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.

Jiné možnosti studia:

Nepořádá se.

Magisterský studijní program: Dramatická výchova

Cíl studia:

Cílem studia je vybavit posluchače takovými vědomostmi a dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové předpoklady, aby byli schopni poučeně a kvalifikovaně pracovat se svými svěřenci na divadelním nebo přednesovém tvaru a využívat dramatickou výchovu ve své práci s dětmi a mládeží ve vyučování na různých stupních vzdělávání i v zařízeních zaměřených na volný čas, v edukační práci prostřednictvím divadelního/dramatického umění i s jinými než dětskými skupinami účastníků. Studenti jsou vedeni k samostatné tvůrčí práci v umělecko-pedagogickém procesu, k prohloubení svých kompetencí ve specifických oblastech oboru. Cílem studia je také vybavit posluchače základními instrumenty pro vedení výzkumu v oboru.

Magisterský stupeň prohlubuje okruhy učiva studované ve stupni bakalářském, obohacuje je o další metodické učivo, rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se divadelní průpravy a učitelských kompetencí. Dále je věnována pozornost předmětům zaměřeným na teorii a historii, příp. též kritiku dramatické výchovy a dětského divadla a přednesu a speciálním oblastem nebo tématům oboru: divadlo ve výchově a vzdělávání a jiné typy interaktivních nebo paradivadelních aktivit, divadlo pro děti, divadelní aktivity a edukace prostředictvím divadelních/dramatických aktivit při práci s jinými než dětskými účastníky. Nabídka volitelných předmětů vychází vstříc specializaci studenta na určitou oborovou problematiku.

Studenti magisterské úrovně studijního programu jsou vedeni k samostatné tvořivé umělecko-pedagogické práci a k samostatné koncepční práci při tvorbě studijních programů ve vzdělávacích institucích na různých stupních vzdělávání, k tvorbě směřující k edukaci prostřednictvím divadla a metod vycházejících z divadelního umění mimo tyto instituce, např. v občanských sdruženích věnujících se divadlu ve vzdělávání apod. Studium magisterské úrovně orientuje posluchače také v metodologii pro výzkum v oboru.

Profesní uplatnění absolventa:

MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, DDM a další vzdělávací instituce -  pedagog volnočasových aktivit i předmětů, které jsou součástí povinného kurikula konkrétní instituce - učitel dramatické výchovy, literárně-dramatického oboru, učitel dramatického oboru a předmětů, oborů a oblastí souvisejících. Dále jako lektor vzdělávacích programů v divadlech, muzeích, galeriích, knihovnách, dramacentrech apod.

Charakter výuky:

Charakter studia dramatické výchovy vyžaduje soustavné sledování teoretické úrovně studia, mapování širších kontextů a přesahů oboru a dvou linií praktických předmětů. První tvoří skupina předmětů rozvíjejících u posluchačů tvořivost, schopnosti, které souvisejí s divadelní a pedagogickou prací, a speciální psychosomatické dovednosti. Paralelně s tím jsou posluchači postupně uváděni do problematiky praktické práce se skupinou dětí a mladých lidí: Poté, co posluchači získali v bakalářském studiu zkušenosti zejména v rámci předmětu praxe, je jejich práce s dětmi nebo mládeží završena přípravou samostatného tvůrčího projektu s vlastní dětskou nebo středoškolskou skupinou, případně se skupinou dospělých, která je vedena s edukačními cíli (v závěru 1. ročníku a v 2. ročníku následného magisterského studia). V budoucnu se předpokládá i zavedení klinické stáže jako jedné z forem praxe. Toto uvádění do praxe může být navíc doplňováno aktivní účastí na celostátních přehlídkách dětského divadla (Dětská scéna), na nichž se posluchači magisterského studia v rámci výuky podílejí také jako lektoři dětských dílen apod.

Vzhledem k činnostní povaze výuky a získávání kompetencí v oblasti umělecké tvorby a transformace zkušeností z této tvorby do didaktických kompetencí je studium organizováno do pravidelných víkendových setkání září – červen (pátek-neděle) a blokových soustředění a stáží. Studium v kombinované formě zrcadlí předmětový systém výuky prezenčního studia, zrcadlí i obsahy a výstupy ze studia. Snahou v koncipování kombinované formy studia je, aby studenti získali co nejvíce zkušeností s tvorbou přímou výukou. Velká část výstupů ze samostatného studia je směřována k vlastní tvorbě, uměleckým skupinovým projektům, tvorbě pedagogické (rozsáhlé samostatné didaktické projekty).

Studium je ukončeno obhajobou magisterské práce a státní zkouškou.

Po ukončení magisterského studia je možné pokračovat ve studiu oboru dramatická výchova na katedře výchovné dramatiky DAMU v doktorském programu Teorie a praxe dramatické výchovy.

Přijímací zkoušky do řádného magisterského studia:

Nároky na uchazeče:

Pro magisterské studium:

Studium je určeno pro absolventy bakalářského studia dramatické výchovy na DAMU, JAMU, certifikátového studia dramatické výchovy na PedF  ZU a absolventy kurzu CŽV DAMU Základy dramatické výchovy, kteří mají splněnou minimálně bakalářskou úroveň studia pedagogicky zaměřeného oboru.

Podmínkou přijetí je:

 • úspěšné složení Bc. zkoušek oboru dramatická výchova na DAMU, nebo
 • úspěšné složení Bc. zkoušek oboru dramatická výchova JAMU, nebo
 • úspěšné ukončení certifikátového studia dramatické výchovy a složení bakalářských zkoušek na ZU v Plzni, nebo
 • úspěšné složení Bc. zkoušek bakalářských zkoušek oborů zaměřených na edukaci a získání osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu CŽV organizovaném katedrou výchovné dramatiky DAMU, které doplňuje vstupní profil uchazeče o magisterské studium o znalosti, dovednosti a způsobilosti požadované před vstupem studenta do magisterského studia a
 • úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Průběh přijímacích zkoušek - magisterské studium:

Přijímací zkoušky do magisterského studia jsou jednokolové. Student může být přijat buď na základě výborných studijních výsledků předchozího bakalářského studia oboru dramatická výchova na DAMU a výsledku bakalářské státní závěrečné zkoušky v oboru dramatická výchova na DAMU s hodnocením A nebo B, nebo na základě výsledku ústní přijímací zkoušky. K ní je vyžadován rozbor dramatického textu a návrh inscenačních prostředků pro práci s dětmi a studenty a seznam odborné literatury, na jehož základě bude vedena rozprava v rámci ústní přijímací zkoušky.

Termín přijímacích zkoušek:

Termíny přijímacích zkoušek jsou zde.

Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.

Kurz CŽV: Základy dramatické výchovy

Program je akreditován v souladu s § 10 vyhl. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických  pracovníků jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.

Cíl studia:

Cílem studia je vybavit účastníky takovými vědomostmi a základními dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové předpoklady, aby byli schopni poučeně a kvalifikovaně pracovat se svými svěřenci na divadelním nebo přednesovém tvaru, prohlubovat a rozvíjet jejich dovednosti a kompetence v oblasti divadelní tvorby a umělecké percepce a dovednosti využívat prostředků a postupů dramatického umění v práci s dětmi a mládeží ve vyučování i v zařízeních zaměřených na volný čas.

Nároky na uchazeče:

Kurz je určen pro pedagogy různých typů škol (ZŠ, ZUŠ, SŠ atd.) a vzdělávacích zařízení (domy dětí a mládeže, centra volného času apod.). Předpokladem je ukončené VŠ vzdělání v oblasti edukační práce nebo SŠ vzdělání s doloženou praxí v oboru dramatické výchovy.

Podmínky přijetí:

Podmínkou přijetí je podání přihlášky s přílohami:

 • strukturovaný profesní životopis, v němž uvedete i školu nebo zařízení, kde pracujete s dětmi nebo mládeží
 • motivační dopis
 • výpis absolvovaných seminářů nebo dílen dramatické výchovy a materiály, osvědčení, které považujete za důležité k posouzení žádosti o přijetí ke studiu

Přijímací řízení probíhá formou výběrového řízení.

Podmínky získání osvědčení:

Podmínky získání osvědčení o absolvování kurzu je pravidelná účast (nejméně však 75 %) a aktivní práce v seminářích; absolvování soustředění na Dětské scéně nebo na celostátní dílně Dramatická výchova ve škole; realizace závěrečného výstupu -výstupy budou mít podobu realizace výukových bloků, které využívají postupů a metod dramatické výchovy. Skupina, s níž bude blok realizován, bude složena z dalších účastníků kurzu. Realizovaný blok bude společně reflektován, na základě realizace a reflexe potom vedoucí bloku sepíší závěrečnou práci, která obsáhne:

 • Zdůvodnění cílů výukového bloku, strategií a metod, popis projektování
 • Scénář bloku k realizaci se skupinou a popis průběhu realizace
 • Odbornou reflexi realizace
 • Možné varianty
 • Dopracovanou závěrečnou podobu bloku

Absolventi kurzu, kteří v jiném studiu úspěšně ukončili bakalářský stupeň VŠ vzdělání pedagogického zaměření nebo získali tzv. pedagogické minimum mohou po absolvování kurzu CŽV Základy dramatické výchovy pokračovat v navazujícím mgr. studiu Dramatická výchova na DAMU.

Charakter výuky:

Kurz bude realizován čtyřsemestrálně, v každém semestru 5 víkendových setkání, celkem tedy 20 víkendových bloků s dotací 21 výukových hodin. Studium je zaměřeno zejména na získávání praktických dovedností, výuka má tedy nejčastěji podobu seminářů a dílen.

Celkem: 420 hodin přímé výuky + účast na některé z dílen dramatické výchovy (Jičín, Dětská scéna) v rozsahu 55 hodin výuky.

Cena kurzu: bude upřesněna, max. však do 20 000 Kč za 4 semestry

Termín podání přihlášky:

Termín podání přihlášek s přílohami: do 12 .června 2017

Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.