Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Základní informace

Vedoucí katedry: doc. Radek Marušák

Název oboru, druh a forma studia:

Dramatická výchova

magisterské – kombinovaná forma

standardní doba studia: 2 roky

ukončení magisterskou státní závěrečnou zkoušku

titul MgA.

možnost pokračování v doktorském studi

Cíl studia:

Dramatická výchova je obor interdisciplinární - spojuje divadlo a výchovu. Divadelní umění poskytuje látku a postupy, které jsou modifikovány pedagogicky koncipovanými cíli. Jde o systém sociálně-uměleckého učení dětí, mládeže, případně též dospělých, jehož cílem je jednak estetická kultivace a získávání divadelních dovedností, jednak rozvoj osobnosti, osvojování sociálních dovedností a vytváření systémů postojů a hodnot jednotlivce, vedoucích k prosociálnímu chování a jednání člověka, k vědomé tvorbě, vnímání a obhajobě místa (nejen) divadelního umění ve společnosti. Vede k celkové kultivaci jedince, k rozvíjení jeho tvořivosti, empatie, k prohlubování jeho schopnosti komunikovat, spolupracovat ve skupině, k získávání dovedností vyjadřovat se slovem i pohybem. Její součástí je rovněž věcné učení a divadelní vzdělání včetně některých divadelních dovedností.

Podstatou dramatické výchovy je proces učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, nezprostředkovaným poznáváním a prozkoumáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci. Vede k celkové kultivaci svěřence, k rozvíjení jeho tvořivosti a empatie, k prohlubování jeho schopnosti komunikovat, spolupracovat ve skupině, k získávání dovedností vyjadřovat se slovem i pohybem.

Studium magisterského programu je zaměřeno na rozšiřování a prohlubování kompetencí pedagoga procesu dramatické výchovy na různých úrovních a v různých kontextech umělecko – pedagogického procesu. Doktorské studium je orientováno na výzkum v oboru. 

Magisterský studijní program: Dramatická výchova

Cíl studia:

Cílem studia je vybavit posluchače takovými vědomostmi a dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové předpoklady, aby byli schopni poučeně a kvalifikovaně pracovat se svými svěřenci na divadelním nebo přednesovém tvaru a využívat dramatickou výchovu ve své práci s dětmi a mládeží ve vyučování na různých stupních vzdělávání i v zařízeních zaměřených na volný čas, v edukační práci prostřednictvím divadelního/dramatického umění i s jinými než dětskými skupinami účastníků. Studenti jsou vedeni k samostatné tvůrčí práci v umělecko-pedagogickém procesu, k prohloubení svých kompetencí ve specifických oblastech oboru. Cílem studia je také vybavit posluchače základními instrumenty pro vedení výzkumu v oboru.

Magisterský stupeň prohlubuje okruhy učiva studované ve stupni bakalářském, obohacuje je o další metodické učivo, rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se divadelní průpravy a učitelských kompetencí. Dále je věnována pozornost předmětům zaměřeným na teorii a historii, příp. též kritiku dramatické výchovy a dětského divadla a přednesu a speciálním oblastem nebo tématům oboru: divadlo ve výchově a vzdělávání a jiné typy interaktivních nebo paradivadelních aktivit, divadlo pro děti, divadelní aktivity a edukace prostřednictvím divadelních/dramatických aktivit při práci s jinými než dětskými účastníky. Nabídka volitelných předmětů vychází vstříc specializaci studenta na určitou oborovou problematiku.

Studenti magisterské úrovně studijního programu jsou vedeni k samostatné tvořivé umělecko-pedagogické práci a k samostatné koncepční práci při tvorbě studijních programů ve vzdělávacích institucích na různých stupních vzdělávání, k tvorbě směřující k edukaci prostřednictvím divadla a metod vycházejících z divadelního umění mimo tyto instituce, např. v občanských sdruženích věnujících se divadlu ve vzdělávání apod. Studium magisterské úrovně orientuje posluchače také v metodologii pro výzkum v oboru.

Profesní uplatnění absolventa:

MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, DDM a další vzdělávací instituce -  pedagog volnočasových aktivit i předmětů, které jsou součástí povinného kurikula konkrétní instituce - učitel dramatické výchovy, literárně-dramatického oboru, učitel dramatického oboru a předmětů, oborů a oblastí souvisejících. Dále jako lektor vzdělávacích programů v divadlech, muzeích, galeriích, knihovnách, dramacentrech apod.

Charakter výuky:

Charakter studia dramatické výchovy vyžaduje soustavné sledování teoretické úrovně studia, mapování širších kontextů a přesahů oboru a dvou linií praktických předmětů. První tvoří skupina předmětů rozvíjejících u posluchačů tvořivost, schopnosti, které souvisejí s divadelní a pedagogickou prací, a speciální psychosomatické dovednosti. Paralelně s tím jsou posluchači postupně uváděni do problematiky praktické práce se skupinou dětí a mladých lidí: Poté, co posluchači získali v bakalářském studiu zkušenosti zejména v rámci předmětu praxe, je jejich práce s dětmi nebo mládeží završena přípravou samostatného tvůrčího projektu s vlastní dětskou nebo středoškolskou skupinou, případně se skupinou dospělých, která je vedena s edukačními cíli (v závěru 1. ročníku a v 2. ročníku následného magisterského studia). V budoucnu se předpokládá i zavedení klinické stáže jako jedné z forem praxe. Toto uvádění do praxe může být navíc doplňováno aktivní účastí na celostátních přehlídkách dětského divadla (Dětská scéna), na nichž se posluchači magisterského studia v rámci výuky podílejí také jako lektoři dětských dílen apod.

Vzhledem k činnostní povaze výuky a získávání kompetencí v oblasti umělecké tvorby a transformace zkušeností z této tvorby do didaktických kompetencí je studium organizováno do pravidelných víkendových setkání září – červen (pátek-neděle) a blokových soustředění a stáží. Studium v kombinované formě zrcadlí předmětový systém výuky prezenčního studia, zrcadlí i obsahy a výstupy ze studia. Snahou v koncipování kombinované formy studia je, aby studenti získali co nejvíce zkušeností s tvorbou přímou výukou. Velká část výstupů ze samostatného studia je směřována k vlastní tvorbě, uměleckým skupinovým projektům, tvorbě pedagogické (rozsáhlé samostatné didaktické projekty).

Studium je ukončeno obhajobou magisterské práce a státní zkouškou.

Po ukončení magisterského studia je možné pokračovat ve studiu oboru dramatická výchova na katedře výchovné dramatiky DAMU v doktorském programu Teorie a praxe dramatické výchovy.

Přijímací zkoušky do řádného magisterského studia:

Nároky na uchazeče:

Pro magisterské studium:

Studium je určeno pro absolventy bakalářského studia dramatické výchovy na DAMU, JAMU, certifikátového studia dramatické výchovy na PedF  ZU a absolventy kurzu CŽV DAMU Základy dramatické výchovy, kteří mají splněnou minimálně bakalářskou úroveň studia pedagogicky zaměřeného oboru.

Podmínkou přijetí je:

  • úspěšné složení Bc. zkoušek oboru dramatická výchova na DAMU, nebo
  • úspěšné složení Bc. zkoušek oboru dramatická výchova JAMU, nebo
  • úspěšné ukončení certifikátového studia dramatické výchovy a složení bakalářských zkoušek na ZU v Plzni, nebo
  • úspěšné složení Bc. zkoušek bakalářských zkoušek oborů zaměřených na edukaci a získání osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu CŽV organizovaném katedrou výchovné dramatiky DAMU, které doplňuje vstupní profil uchazeče o magisterské studium o znalosti, dovednosti a způsobilosti požadované před vstupem studenta do magisterského studia, nebo
  • úspěšné složení Bc. zkoušek na jiném oboru DAMU s doloženým dlouhodobým zájmem o obor dramatická výchova a
  • úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Průběh přijímacích zkoušek - magisterské studium:

Přijímací zkoušky do magisterského studia jsou jednokolové. Student může být přijat buď na základě výborných studijních výsledků předchozího bakalářského studia oboru dramatická výchova na DAMU a výsledku bakalářské státní závěrečné zkoušky v oboru dramatická výchova na DAMU s hodnocením A nebo B, nebo na základě výsledku ústní přijímací zkoušky. K ní je vyžadován rozbor dramatického textu a návrh inscenačních prostředků pro práci s dětmi a studenty a seznam odborné literatury, na jehož základě bude vedena rozprava v rámci ústní přijímací zkoušky.

Termín přijímacích zkoušek:

Termín podání přihlášek zde.

Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.

Termín podání přihlášek:

Termíny přijímacích zkoušek jsou zde.