Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Veronika Rodriguezová - publikační a umělecká činnost

KNIHY A PUBLIKACE

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy : Využití metod a technik. Praha : Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80--7367472-4.


VÝZNAMNĚJŠÍ ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍCÍCH

 

2000

Co si děti povídaly : Mozaika záznamů a dojmů z dětského diskusního klubu na Dětské scéně 2000 v Trutnově. Tvořivá dramatika, 2000, roč. XI, č. 2, s. 7-9. ISSN 1211-8001. [Spoluautoři: Rychecká, Petra; Doležal, Tomáš]

 

2002

Byl jeden Domeček, v tom Domečku kurz školního divadla. Amatérská scéna, 2002, roč. 48, č.1, s. 11. ISSN 0002-6786.

 

2003

Prima sezóna 2003 v Brně. Amatérská scéna, 2003, roč. 49, č. 2, s.46. ISSN 0002-6786.

 

2005

Festival Popelec 2005. Amatérská scéna, 2005, roč. 51, č. 2, s. 61. ISSN 0002-6786.

 

Projektové vyučování dějepisu - možnosti využití historických pramenů. In Acta musealia, suplementa 2005. Sborník příspěvků z konference Muzeum a škola aneb Nebojte se muzea. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2005, s. 58-59. ISSN 0862-8548.

 

Drama kolem dějepisu, projektové vyučování dějepisu - možnosti propojení historických pramenů a metod dramatické výchovy. Moderní vyučování, 2005, roč. XI, č. 6, s. 15-16. ISSN 1211-6858.

 

Drama v historii. Projektové vyučování dějepisu metodami dramatické výchovy. Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku, 2005, č. 4, s. 56-59. ISSN 1214-603X. [Spoluautorka: Drahanská, Petra]

 

Pět synů : Časový a obsahový plán dramaticko-výtvarné dílny v Jindřichově Hradci 2004. Tvořivá dramatika, 2005, roč. XVI, č. 3, s. 40. ISSN 1211-8001. [Spoluaturoka: Sobková, Milada]

 

2006

Dějepisné projekty dramatické výchovy v Brně. Praha: ASUD 2006. Informační list č. 26., www.mujweb.cz/www.asud/index.htm.

 

2007

Tematická kooperace výuky dějepisu - využití metod dramatické výchovy. 2007. info. (seminář Možnosti a meze mezioborových vztahů, Ústí n. Labem 22. - 23. listopadu 2007). [Spoluaturoka: Dvořáková, Iva]

 

2008

Přechodná známost nebo trvalý vztah? Využití metod dramatické výchovy a kooperace při výuce dějepisu. In Dítě mezi výchovou a uměním. Dramatická výchova na přelomu tisíciletí.  Sborník příspěvků z konference o dramatické výchově, kterou roku 2007 uspořádaly katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, 2008, s 112-122. ISBN 978-80-903901-2-6. 

 

Člověk a společnost. Diskuse o přínosu zavádění RVP a ŠVP pro jednotlivé obory a oblasti. In Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání na našich školách. Sborník příspěvků a závěrů z diskusí konference pořádané Střediskem volného času LUŽÁNKY Brno. Brno: Mravenec 2008, s. 27-31. ISBN 978-80-86994-63-5. [Spoluautorka: Hrubá, Jana]

 

Tematická výuka a dramatická výchova ve službách dějepisu. Tvořivá dramatika, 2008, roč. XIX, č. 1, s. 17-26. ISSN 1211-8001.

 

Divadelní jarmark v Brně. Amatérská scéna, 2008, roč. 54, č. 2.. ISSN 0002-6786.

 

Tematická kooperativní výuka dějepisu s využitím metod dramatické výchovy, její možnosti v současném vzdělávání ve vztahu ke klíčovým kompetencím a

Rámcovému vzdělávacímu programu. In VYHŇÁK, P. (ed.). Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 1 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). Brno: MU a Akademické nakladatelství CERM, 2008, s. 45-62. ISBN 978-80-210-4664-1(MU). ISBN 978-80-7204-601-0(CERM).

 

Struktura praktické přípravy studentů ateliéru Divadlo a výchova. In HAVEL, J., ŠIMONÍK, O., ŠŤÁVA, J., (Eds.). Pedagogické praxe a oborové didaktiky Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí. Brno: MSD spol.s.r.o., 2008, s. 237-242. ISBN  978–80–7392–052–4.

 

2009

Tematická kooperativní výuka dějepisu u zdravotně znevýhodněných. In. PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L.(Eds.). Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Sborník anotací příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Brno: MU 2009, s.16. ISBN 978-80-210-4849-2.

 

Václav a Boleslav na dva způsoby. In BURSÍKOVÁ, L., MARTINOVSKÝ, P. a kol. Metodické inspirace. Mezipředmětové vztahy v dějepise. Praha: ASUD ČR 2009, s. 26-39. ISBN 978-80-903419-4-4. [Spoluautorka: Dvořáková, Iva]

 

Projektové vyučování dějepisu metodami dramatické výchovy. In BURSÍKOVÁ, L., MARTINOVSKÝ, P. a kol. Metodické inspirace. Mezipředmětové vztahy v dějepise. Praha: ASUD ČR 2009, s. 96-100. ISBN 978-80-903419-4-4.