Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Josef Valenta - publikační činnost

KNIHY A PUBLIKACE
(Uváděny pouze tituly vztahující se k dramatické výchově)

1993
Pohledy. Projektová metoda ve škole a za školou (Praha: ARTAMA) [Spoluautoři: Kasíková, Hana a kol.]

 

 

1994
Reformu dělá učitel aneb Diferenciace, individualizace, kooperace ve vyučování (Pohledy pedagogické) (Praha: STD) [Spoluautorka: Kasíková, Hana]

 

 

1995
Kapitoly z teorie výchovné dramatiky (Praha: ISV)

 

 

1997
Metody a techniky dramatické výchovy (Praha: Agentura STROM. 1. vyd.)

 

 

1998
Metody a techniky dramatické výchovy (Praha: Agentura STROM, 2. vyd.)

 

 

1999
Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik Praha: (ISV)

 

 

2000
Učit se být (Kladno-Praha: AISIS-STROM, 1. vyd.)

 

 

2003
Učit se být (Kladno-Praha: AISIS-STROM, 2. vyd.)

 

 

Jednoduché metody dramatické výchovy (hraní rolí) ve výuce různých předmětů. In Raadce učitele 3. C 2.9. (Praha : Raabe)

 

 

2004
Manuál k tréninku řeči lidského těla (didaktika neverbální komunikace) (Kladno : AISIS)

 

Equal Voices – “Každá má právo být slyšen”. Elektronický učební text Pop-Up Theatre London. Česká verze (Kladno : AISIS) [Spoluautoři: Kasíková, Hana; Soukup, Martin]

 

 

2005
Učíme (se) komunikovat (Kladno : AISIS)

 

 

2008

"Scénologie krajiny". Praha: AMU-KANT, 2008, 242 s.

 

"Metody a techniky dramatické výchovy". 3., přepr.vyd. Praha: Grada 2008, 352 s.

 

 

2010

"Učíme (se) komunikovat". 2. upr. vydání, Kladno: AISIS 2010, 215.s.

 

"Učitel a mezilidské vztahy ve třídě jako součást kurikula". In Krykorková, H., Váňová, R., (eds.) Učitel v současné škole. Praha: Karolinum, 2010, s. 95 .[Spoluautorka: Pekárková, Anna]

 

"Komplexní rozvoj osobnosti žáka". In: Vališová, A., Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 2., rozšíř. vyd. Praha Grada 2010, s. 269-288    978-80-247-3357-9

 

"Personálně-sociální rozvoj". In Ludíková, L. a kol. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění. Olomouc: UPOL 2010, ss. 97-110.

 

 

2011

"Scénologie (každodenního) chování". Praha: AMU-KANT, 2011, 204 s.

 

"Osobnostní a sociální výchova". In Pastorová, M. (ed.) a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: VUP, 2011, s. 9-22. Též online: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf

 

"Osobnostní a sociální výchova v základních školách".Doporučené očekávané výstupy – podrobné rozpracování. In Pastorová, M. (ed.) a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: VUP, 2011, XVII. s..  Též online: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/Priloha-ZV1.pdf

 

"Rovné příležitosti a edukační systémy a postupy rozvíjející životní dovednosti (Nevyužité šance…)".  In Kasíková, H., Straková, J. (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum, 2011. s. 247-282.

 

 

2012

"Posuzování rozvoje kompetence k učení". Praha: Karolinum, 2012, 112 s. .[Spoluautoři: Chvál, M., Kasíková, Hana]

 

 

2013

Didaktika osobnostní a sociální výchovy.“ Praha: Grada Publishing, 2013.

(kapitola o dramaticko-performačním pojetí edukace, s. 65n., online dostupná na:

http://pedagogika.ff.cuni.cz/system/files/DPKE.pdf )

 

„Ke specifice reflexí v edukačním dramatu.“ In LAZAROVÁ, M., NEHYBA, J. (eds.) Krajinou zkušenostně  reflektivního učení. Brno: MUNIPRESS, 2013, ss. 57-68..

 

 

2014

„Fajn. Ale co to znamená pro edukaci?“ In NEHYBA, J., LAZAROVÁ, B., KOLB. D., KORTHAGEN, F., JARVIS, P., MOON, J., KOLÁŘ, J., DOBROVOLNÁ, S., ŠVEC, J., VALENTA, J. Reflexe v procesu učení. Brno: MUNIPRESS, 2014, ss. 91-104.

 

„Iniciační situace a procesy dramatické tvorby.“ In SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTECH, S. et al. Tvorba jako poznávání. Praha: Karolinum, 2013, ss. 440-462. 

 

„Edukační teorie a (tzv.) praktické obory zabývající se osobnostním a sociálním rozvojem.“ In JEDLIČKA, R. (Ed.) et al. Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, 2014, s. 156 – 187.

 


2015

Didaktiky expresivních oborů: tvorba a její reflexe ve výchově a vzdělávání. Dramatická výchova. In STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. a kol. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita 2015. s. 375-382.

 

Reflexe současných problémů teorie a praxe expresivních oborů ve vzdělávání. Dramatická výchova. In STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. a kol. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 398-403.

 

Reflexe současných problémů teorie a praxe expresivních oborů ve vzdělávání. Osobnostní a sociální výchova jako obor „semi-expresivní“. In STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. a kol. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 405-411.

Vše dostupné na: http://www.ped.muni.cz/didacticaviva/data_pdf/knihy/oborove-didaktiky_online.pdf

 

„Výchovná dramatika aneb Prevence mezi realitou a fikcí ...“ In JEDLIČKA, R. a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada Publishing, 2015. s. 3104-324 (celkem: 544 s.)

 

 

2016

„Učitelé učitelů, jejich studenti a vztah teorie a praxe.“ In Strouhal M. (ed.) Učit se být učitelem. Praha: Karolinum, 2016, s. 70-115.

 

„Metafora divadla jako paradigma výzkumu (v aplikované didaktice).“ In: Katedra pedagogiky FFUK [online] Srpen 2016.Dostupný z: http://pedagogika.ff.cuni.cz/node/15?q=node/15#JV, resp.

http://pedagogika.ff.cuni.cz/system/files/Metafora%20divadla%20a%20v%C3%BDzkum_Valenta_2016.pdf

 VÝZNAMNĚJŠÍ ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍCÍCH
(Uváděny pouze tituly vztahující se k dramatické výchově

1992


"O rytmu, rytmizaci, rytmice aneb Sonda do dějin české dramatické výchovy", Tvořivá dramatika III, 1992, č. 7-8

 

 

1994
"Andersenův Slavík a metodika dramatické výchovy", Tvořivá dramatika  V, 1994, č. 1

 

"Dětská scéna - inspirace pro pedagogicko-psychologické poznání", Tvořivá dramatika V, 1994, č. 3

 

"Mytologie výchovné dramatiky", Tvořivá dramatika V, 1994, č. 3

 

 

1995
"O ústeckém tančení Thalie s Amosem aneb Poznámka pedagogova", Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č.


"Pane, prosím vás, tady někde mají být hranice výchovné dramatiky..., nevíte, kudy to je? aneb Typ hry jako definiční prvek výchovného dramatu", Tvořivá dramatika VI, 1995, č. 2

 

 

1996
"Ještě k terminologii v oboru výchovy dramatické", Tvořivá dramatika VII, 1996, č. 2

 

"Way čili cesta..." in Brian Way, Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací (Praha: ISV nakladatelství)

 

 

1997
"Co se má americké dítko učit návštěvami divadla?", Čtvrtletník DDD, podzimník ´97 (Praha : DDD)

 

 

1998
"Angličané (opět) v Čechách. Informace a poznámky k dílně britského dramatu v Jičíně v září 1997", Tvořivá dramatika IX, 1998, č. 1

 

"Dramatická výchova a osobnostně sociální rozvoj budoucích učitelů" in Konference o přípravě učitelů (Hradec Králové: Pedagogická fakulta VŠP)

 

"Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik - komparativní studie" in Sborník z konference České asociace pedagogického výzkumu (České Budějovice: Pedagogická fakulta JČU)

 

 

1999
"Učitel dramatické výchovy, jeho reflexe oboru a studia (Zpráva o výzkumu katedry výchovné dramatiky DAMU)", Tvořivá dramatika X, 1999, č. 3

 

"Dramatická výchova a diagnostika (v širším slova smyslu)" in Pedagogická diagnostika ´99 (Ostrava: Pedagogická fakulta OU)

 

"Závěrečná zpráva o vyhodnocení dotazníku ´Učitel dramatické výchovy´" in Pedagogická diagnostika ´99 (Ostrava: Pedagogická fakulta OU)

 

 

2000

"Každodennost divadelnosti v mezilidské komunikaci" in Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum. Sborník z konference (GMK č.827/99) (Praha: AMU)

 

 

2001

"Dramatická výchova - aplikovaná psychologie nebo umělecký obor?" in Provazník, Jaroslav (ed.), Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa (Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku)

 

 

2002

"Dramatická výchova v RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání", Tvořivá dramatika XIII, 2002, č. 2 [Spoluautoři: Cejpek, Václav-Hrubá, Jana-Hulák, Jakub-Macková, Silva-Pelán, Jiří-Provazník, Jaroslav-Svozilová, Petra-Ulrychová, Irina]

 

"Dramatická výchova jako možný prostředek podpory naplňování cílů multikulturální  výchovy". www.varianty.cz, Pojmy a texty. únor 2002. [Spoluautor: Kasíková, Hana]

 

"Dramapädagogik - methoden & techniken. Teil 1-3", Spielmacher,  Nr. 11, 2002; Nr. 12, 2003; Nr. 14, 2004; Nr. 15, 2005 (Rakousko)

 

 

2003

"Drama Education and Social Psychological Training - comparative study of two systems of personal and social development". In: Kožuh, B.-Kozlowska, A.-Palermo :I.: Realtionship between theory and method in educational research  (Buenos Aires - Czestochowa)

 

 

2004

„Czech Republic drama education and social-psychological training: two systems of presonal and social development“, Research in Drama Education 9, 2004, No. 2 (Velká Británie)

"Divadlo ve výchově" (přednáška na konferenci ASSITEJ o divadle pro děti a mládeže konané u přiležitosti PQ 2004), www.divadlo.cz

"Mezi α (Allanem) a ω (Owensem)", Tvořivá dramatika XV, 2004, č. 1

 

 

2005

"Divadlo ve výchově", Tvořivá dramatika XVI, 2005, č. 2

"Pedagogické systémy jako odpovědi na různé situace", [online]. Praha, VUP 2005. Dostupné na www: http://www.rvp.cz/sekce/267

 


2006

"O scéničnosti učitelské profese", DISK 18, prosinec 2006

 


2007

"Dramatická výchova a výchova osobnostní a sociální", Tvořivá dramatika XVIII. 2007, č. 1

 

"Scénologie krajiny 1 (Estetické aspekty)", DISK 19, březen 2007

 

"Scénologie krajiny 2 (Diváci a aktéři)", DISK 20, červen 2007

 

"Scénologie krajiny 3 (Polomené hory)", DISK 21, září 2007

 

 

2008

Divadlo fórum - nemluv a hraj! (?), Tvořivá dramatika 1/2008K odstínění reálného a fiktivního v lidském chování I (ohraničení pole), DISK 26, prosinec

 

 

2009

"K odstínění reálného a fiktivního v lidském chování II (důvody a způsoby) ", DISK 27, březen 2009"K odstínění reálného a fiktivního v lidském chování III (fikce) " DISK 28, červen 2009"Scénování v situacích ‘běžné každodennosti’ (Ke kriteriím rozlišení jeho rozmanitých kvalit)", DISK 30, prosinec 2009."Conflict based educational strategies for diversity in schools", In Palaiologou, N. (ed.) Proceedings of the International Conference entitled "Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi" (Athens 22nd-26th June 2009). [cd rom] Athens : Hellenic Migration Policy Institute.[Spoluautorka: Kasíková, Hana]

 

Kurikulum životních dovedností (témata a problémy) ". Pedagogika, č. 2, 2009, s.198-214. issn 0031-3815

 

 

2010

Sociální kreativita/tvořivost a osobnostní a sociální výchova (OSV). [online] Praha: Metodický portál RVP 2010. Dostupný na:

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8481/socialni-kreativita-osobnostni-a-socialni-vychova.html/

 

Scénická dimenze výkonu učitelské profese. Pedagogika, r. LX,  č. 2, 2010, s.104-114.

 

2011

"Akce Kameny – StB a fiktivní státní hranice". Disk 35, březen 2011, s. 22-30.

 

"Morální rozvoj v rámci OSV – metody situačně-behaviorální". [online] Praha: Metodický portál RVP,  2011. Dostupný na: http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/13767/MORALNI-ROZVOJ-V-RAMCI-OSV---METODY-SITUACNE-BEHAVIORALNI.html/

 

"Jádrové činnosti – spojnice na ose „cíl“ a „metoda“ osobnostní a sociální výchovy". [online] Praha: Metodický portál RVP,  2011. Dostupný na:

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13901/jadrove-cinnosti-spojnice-na-ose-cil-a-metoda-osobnostni-a-socialni-vychovy.html/

 

"Výzkum didaktického myšlení učitelů v oblasti témat osobnostní a sociální výchovy". In:  Wernerová, J. (ed.) Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV/ [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011.

 

 

2012

Prolegomena k metodologii výzkumů v oboru výchovy dramatické I.“ Disk 40, červen 2012, s. 67-85.

 

Prolegomena k metodologii výzkumů v oboru výchovy dramatické II.“ Disk 41, červen 2012, s. 93-103.

Oba texty: http://pedagogika.ff.cuni.cz/system/files/PROLEGOMENA_I-II.doc

 

 

2014 

„Scénická hra jako učení vtělováním.“ In HORNÁČKOVÁ, V. (Ed.) Hra je krásnou přípravou  k vážným věcem. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2014, s. 11 – 18.

 

„Výzkum uměním/divadlem a edukační drama.“ Sborník příspěvků z konference Společný prostor 2014 – expresívní terapie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, s. 256-268. Dostupný na: http://www.spolecnyprostor.cz/upload/TERA_sbornik_08_BAREVNY.pdf

 

„Neurodidaktika.“ In Valešová, H., PECHOVÁ, Z. (Eds.) Inovativní přístupy v primárním vzdělávání. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. [CD-ROM] Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, str. 10 - 25. Dostupný na: http://pedagogika.ff.cuni.cz/system/files/valenta_josef_neurodid%5Bsmallpdf.com%5D.pdf

 

 

2015

„Gramotnosti, kompetence, standardy, indikátory (a ti druzí) I

aneb Výlet do džungle …“  [online] 2015. Nepublikovaný rukopis. Dostupný z:

http://pedagogika.ff.cuni.cz/system/files/%281%29Gramotnosti%2C%20kompetence%2C%20standardy%2C%20indik%C3%A1tory%20%28a%20ti%20druz%C3%AD%29%20I.pdf

 

„Gramotnosti, kompetence, standardy, indikátory (a ti druzí) II

aneb Sociální gramotnost.“ [online] 2015. Nepublikovaný rukopis. Dostupný z: http://pedagogika.ff.cuni.cz/node/15?q=node/15#JV

http://pedagogika.ff.cuni.cz/system/files/%282%29Gramotnosti%2C%20kompetence%2C%20standardy%2C%20indik%C3%A1tory%20%28a%20ti%20druz%C3%AD%29%20II.pdf