Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŽÁČKOVÁ, Romana: Využití metod dramatické výchovy v tematickém okruhu "Lidé a čas" na I. stupni ZŠ

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

OBSAH

ÚVOD

1. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
1.1. Vzdělávací oblasti
1.2. Tematický okruh Lidé a čas
1.3. Průřezová témata
1.4. Klíčové kompetence

2. DÍTĚ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU
2.1. Obecná charakteristika
2.2. Rozvoj vnímání
2.3. Sociální rozvoj
2.4. Morální rozvoj
2.5. Kognitivní vývoj
2.6. Dítě mladšího školního věku a chápání času

3. VYUČOVACÍ PROCES
3.1. Základní vyučovací metody
3.2. Vyučovací cíle
3.3. Základy metod dramatické výchovy
3.4. Metody dramatické výchovy ve vyučování
3.5. Učitel v roli
3.6. Dramatická výchova a rozvoj klíčových kompetencí

4. KONKRÉTNÍ NÁMĚTY VYUŽITÍ METOD DRAMATICKÉ VÝCHOVY
4.1. Blok pro 1. ročník
4.2. Blok pro 2. ročník
4.3. Blok pro 3. ročník
4.4. Blok pro 4. ročník
4.5. Blok pro 5. ročník

ZÁVĚR

Seznam použité literatury

PŘÍLOHY