Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

TRETIAGOVÁ, Lenka: Dramatická výchova prostředníkem k pohybovému zdivadelnění témat

vedoucí diplomové práce: Irina Ulrychová


OBSAH

1. VÝCHODISKA PRÁCE
1.1. Jsem pedagog
1.2. Východiska pro zpracování tématu
1.3. Klíčové otázky pro obsah a závěry práce
2. TANEC - SVÉBYTNÁ UMĚLECKÁ DISCIPLÍNA
2.1. Charakteristika pohybu a tance
2.2. Současný scénický tanec
2.3. Tanec ve výchově a vzdělání dětí a mládeže
3. DIVADLO
3.1. Charakteristika divadla
3.2. Inspirace v současném divadle
3.3. Hlavní cíle a principy dramatické výchovy
4. PŘESAHY SLOŽEK DIVADLA
4.1. Styčné body tance a herectví
4.2. Přesahy uměleckých oborů
4.3. Taneční divadlo
5. DĚTI A DIVADLO
5.1. Styčné body taneční a dramatické výchovy
5.2. Psychologicko-pedagogická východiska pro práci s dětskými soubory směřujícími k jevištnímu tvarování
5.3. Dětská tvořivost je především sebeuspokojení
6. STAVBA JEVIŠTNÍHO TVARU DĚTSKÝCH SOUBORŮ - JEJICH SPECIFIKA A SPOLEČNÉ NÁROKY
6.1. Přednosti a úskalí veřejného představení hraného / tančeného dětmi
6.2. Získávání specifických uměleckých dovedností
6.3. Dramaturgie
6.4. Tempo, rytmus, dynamika a prostor 
6.5. Charakterizace postav
6.6.  Fixace jevištního tvaru
7. REALIZACE SPOLUPRÁCE TANEČNÍ PEDAGOGIKY A DRAMATICKÉ VÝCHOVY
7.1. Tvorba taneční choreografie pro děti 6-9tileté výlučně taneční pedagogikou
7.2. Nové zpracování choreografie se skupinou 5tiletých dětí, tentokrát s využitím metodiky dramatické výchovy:
  a) Důvody využití dramatické výchovy
  b) Údaje o skupině
  c) Východiskem dětská hra
  d) Součást výchovné práce a přirozený pohyb
  e) Nezbytné podmínky pro účast předškoláků na představeních
  f) Pohybová a hudební  průprava
  g) Prostorové vztahy
  h) Pantomima a dramatické improvizace
  i) Práce s předmětem a rekvizitou
  j) Práce s texty předlohy
  k) Kontrasty a dějová linka
  l) Učitel
  m) Byla dramatická výchova prostředníkem k pohybovému zdivadelnění témat?
  n) Konkrétní využité metody a techniky dramatické výchovy
8. HRA NA MARII
8.1. Východiska pro práci na projektu – záměr a smysl projektu
8.2. Téma a obsah projektu a výsledného představení
8.3. Metody práce
8.4. Komplexnost přístupu k tématu
8.5. Stručná charakteristika projektu
8.6. Pohybově dramatické možnosti dětí, formující konečný jevištní tvar
8.7. Sdělení myšlenky pohybem v celkovém pohledu na inscenaci
8.8. O snaze dosáhnout vyrovnaného projevu dětí při pohybovém zdivadelnění témat, doložené podrobnějším popisem práce na sekvenci „Anda“ z jarního obrazu
8.9. Shrnutí nezbytných podmínek pro pohybové zdivadelnění témat dětskými interprety
8.10. Dlužno dodat
9. NÁZORY ODBORNÍKŮ TANEČNÍ VÝCHOVY V OBLASTI DĚTSKÉHO TANCE –VÝRAZ A PRAVDIVÁ SDĚLNOST POHYBU
9.1. Totální výpověď
9.3. Jenom „kumštem“ můžeme zachovat hodnoty lidstva
9.4. O smyslu hodnocení
9.5. Vložme do toho celé své „JÁ“ - pokud ho vlastníme

ZÁVĚR

Seznam použité literatury