Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

STRNADOVÁ, Olga: Cesty k ozvláštněné komunikaci

vedoucí diplomové práce: Luděk Richter

 

OBSAH

ÚVOD

1. SLOVESNÉ PROSTŘEDKY
1.1 Jazyk jako prostředek komunikace
1.2 Osobní a pozitivní přístup vyjádřený slovem
1.3 Ozvláštněná komunikace pracující se slovesnými prostředky
1.3.1 Význam obraznosti jazyka
1.3.2 Přirovnání
1.3.3 Metafora
1.3.4 Personifikace
1.3.5 Antropomorfizace
1.3.6 Synekdocha
1.4 Shrnutí

2. DIVADELNÍ PROSTŘEDKY
2.1 Lidské tělo, fyzické jednání jako prostředek komunikace
2.2 Osobní a pozitivní přístup vyjádřený tělem
2.3 Ozvláštněná komunikace pracující s prostředky divadla
2.3.1 Význam “tělového cítění” a fyzického jednání
2.3.2 Jednání beze slov
2.3.3 Vnitřní monolog
2.3.4 Od obrazu k tělovému cítění a fyzickému jednání
2.3.5 Společná hra v rolích
2.4 Shrnutí

3. PROSTŘEDKY LOUTKOVÉHO DIVADLA
3.1 Předmět, loutka jako prostředek komunikace
3.2 Osobní a pozitivní přístup vyjádřený pomocí předmětu
3.3 Ozvláštněná komunikace pracující s prostředky loutkového divadla
3.3.1 Možnosti loutkového divadla
3.3.2 Předmět jako objekt
3.3.3 Předmět jako metaforický obraz člověka
3.3.4 Částečná subjektivizace předmětu
3.3.5 Předmět jako subjekt
3.4. Shrnutí

ZÁVĚR

Použitá literatura
Přílohy diplomové práce