Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠKVAŘILOVÁ, Milada: Lidová kultura jako inspirace pro dramatickou výchovu a dětské divadlo

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

ÚVOD

Část A
LIDOVÁ KULTURA JAKO INSPIRACE PRO DRAMATICKOU VÝCHOVU

I. Obecná charakteristika vztahu látky lidové kultury k DV
I.1. Pojmy lidová kultura a folklór
I.2. Folklór - zdroj dramatické látky i vyjadřovacích prostředků
I.3. Dvojí zdroj folklorního materiálu
I.4. Dnešní děti a jejich vztah k folklóru
I.5. Hledisko věkové skupiny při výběru folklorní látky
I.6. Nejběžnější možnosti využívání folklorní látky v DV podle zkušeností Šárky Štembergové

II. Divadelní projevy lidové kultury
II.1. Co je to „lidové divadlo“?
II.2. Divadelní prvky v tradičních obřadních a obchůzkových projevech
II.3. Selské (sousedské) hry
II.4. Společné funkce a rysy divadelních projevů lidové kultury
II.4.1. Společenská, zábavní, estetická a hospodářská funkce
II.4.2. Dramaturgie a dramatika lidových obřadů a her
II. 4.2.1. Repertoár lidových obřadů a her
II.4.2.2. Tradice a místní obyvatelstvo - dramaturgové lidových dramatických projevů
II.4.2.3. Postavy lidových dramatických projevů
II.4.2.4. Jazyk lidových dramatických projevů
II.4.3. Herecký projev v lidovém divadle
II.4.3.1. Synkretismus lidového divadla
II.4.3.2. Aktivní publikum lidového divadla
II.4.4. Scénografické prvky v lidovém divadle
II.4.4.1. Divadelní prostor
II.4.4.2. Dekorace
II.4.4.3. Masky a kostým
II.4.4.4. Rekvizity
II.5. Inspirativnost lidového divadla pro DV

III. Dětské lidové hry
III.1. Dětské lidové hry jako východisko pro DV
III.2. Zobrazovací hry
III.3. Způsob zobrazování v dětských (zobrazovacích) hrách
III.3.1. K dějovosti dětských lidových her
III.3.2. Prostorové uspořádání hráčů
III.3.3. Spojení hry s písňovým projevem
III.3.4. Textová složka her
III.3.5. Jazyková specifika her
III.4. Dětské lidové hry jako podnět pro DV

IV. Epické a lyrické folklorní projevy
IV.1. Drobné formy lidové poezie
IV.2. Lyrické formy lidové poezie - lidová píseň
IV.3. Epické formy lidové slovesnosti
IV.3.1. Epický písňový text jako forma dramatického vyprávění
IV.4. Prozaické legendy
IV.5. Lidové anekdoty, humorky
IV.6. Povídky ze života, memoráty
IV.7. Lidová pověst
IV.8. Lidová pohádka
IV.8.1. Dramatizace lidové pohádky a její scénické zpracování
IV.8.2. Lidová pohádka jako předloha pro improvizování
IV.8.3. Lidová pohádka jako předloha pro výchovné drama
IV.9. K jazyku lidové slovesnosti
IV.9.1. Lidový nonsens

V. Ukázky některých principů divadelního zpracování lidové poezie na příkladech z jevištní básně E. F. Buriana Láska, vzdor a smrt

VI. Příklady významných dětských inscenací vycházejících z lidové látky
VI.1, Šárka Štembergová - Maškaráda
VI.2. Soňa Pavelková - Jediné slunce
VI.3. Milada Mašatová - Stojí hruška
VI.4. Jindra Delongová - Brněnské pověsti


Část B
NÁVRH PROJEKTU DV VYCHÁZEJÍCÍHO Z LÁTKY LIDOVÉ KULTURY
1. Obecná východiska, náplň a cíle
2. Organizační a technické předpoklady
3. Dramaturgie vánočního představení
4. Náplň práce s jednotlivými skupinami
4.1. Skupina mladších dětí
4.1.1. Cíle celého projektu pro skupinu mladších dětí
4.1.2. Výchozí představa a jednotlivých fázích cesta k představení
4.2. Skupiny starších dětí (dívčí a chlapecká skupina)
4.2.1. Cíle celého projektu pro starší děti
4.3,. Dívčí skupina
4.3.1. Tematická východiska pro práci s dívčí skupinou
4.3.2. Výchozí představa o jednotlivých fázích cesta k představení
4.3.3. Návrh prvních dvou setkání
4.4. Chlapecká skupina
4.4.1. Tematická východiska pro práci s chlapeckou skupinou
4.4.2. Výchozí představa o jednotlivých fázích cesty k představení
4.4.3. Návrh prvních dvou setkání
5. Příloha textů k projektu

Část C
SHRNUTÍ A ZÁVĚR

Shrnutí
Závěr
Seznam vyobrazení
Seznam použité literatury