Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

NEŠPOROVÁ, Dana: Integrace dyslektiků a dětí s LMD do normální školy prostřednictvím dramatické výchovy

vedoucí diplomové práce: Jaroslav Provazník


OBSAH

1. ÚVOD

2. DĚTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A LEHKOU MOZKOVOU DYSFUNKCÍ NA I. STUPNI ZŠ
2.1. Dítě mladšího školního věku - charakteristika probíhajících změn
2.2. Přehled nejčastějších specifických vývojových poruch učení a charakteristika lehké mozkové dysfunkce

3. DRAMATICKÝ KROUŽEK NA 1. st. ZŠ EXPERIMENT
3.1. Úvodní menší průzkum volného času dětí 3. třídy ZŠ a nabídka experimentu
3.2. Rozdělení dětí do skupin, podmínky a časová organizace
3.3. Cíle dramatického kroužku - školní rok 1995-96

4. PRŮBĚH PRÁCE V DRAMATICKÉM KROUŽKU
4.1. 0. etapa - Nečekaný problém
4.2. I.etapa - průpravné hry, dramatické hry a průpravná improvizace
4.3. Vyhodnocení I. etapy
4.4. II. etapa - několikahodinový projekt ESKYMÁCI improvizace inspirované literárním dílem, hra v roli
4.5. Vyhodnocení II. etapy
4.6. III.etapa
4.6.1. III.etapa - Jarní hry a radovánky - projekt inspirovaný lidovými tradicemi
4.6.2. Práce na minitvaru a veřejné vystoupení
4.6.3. Scénář minipásma Jarní hry a radovánky
4.7. Vyhodnocení III. etapy

5. ZÁVĚR

Seznam použité literatury