Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

NĚMECKÁ, Eva: Mravní výchova jako součást obsahu dramatické výchovy

vedoucí diplomové práce: doc. Irina Ulrychová

OBSAH

ÚVOD

A) TEORETICKÁ ČÁST: Teoretická východiska

1. MORÁLKA, MRAVNOST, ETIKA A HODNOTY

2. MORÁLNÍ VÝVOJ
2.1. Kohlbergovo pojetí morálního vývoje

3. MRAVNÍ VÝCHOVA
3.1. Metody mravní výchovy
3.2. Mravní výchova a dramatická výchova
3.2.1. Osobnostně sociální rozvoj jako cíl dramatické výchovy a podmínka morálního vývoje
3.2.2. Metody dramatické výchovy a mravní výchova

4. MRAVNÍ VÝCHOVA A RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM


B) PRAKTICKÁ ČÁST: Návrh projektu pro třetí až pátý ročník základní školy
1.Plán pro třetí ročník
2.Plán pro čtvrtý ročník
3.Plán pro pátý ročník


C) ZÁVĚR


Seznam použité literatury

SEZNAM PŘÍLOH