Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

NAVRÁTILOVÁ, Anežka: Reflexe v dramatické výchově

Vedoucí práce: doc. Radek Marušák

OBSAH

Úvod

ČÁST I
1. Vymezení pojmu reflexe
2. Reflexe jako součást teorie učení
3. Reflexe a exprese
4. Důvody pro vedení reflexí
5. Cíl lekce a cíl reflexe
6. Obsahy reflexe
7. Specifika reflexe ve vybraných oblastech DV
7.1. Strukturované drama
7.2. Výukové programy
7.3. Inscenační tvorba
7.4. Dramatická výchova zaměřená na osobnostně-sociální rozvoj
7.5. Reflexe divadelního představení
7.6.  Divadlo fórum
8. Metody reflexe
8.1. Verbální mluvní
8.2. Verbální písemné
8.3. Neverbální
9. Pokládání otázek
9.1. Jak formulovat otázku?
9.2. Jak naložit s odpovědí?
10. Specifika reflexe vzhledem ke skupině účastníků
10.1. Velikost skupiny
10.2. Věk a vyspělost účastníků
10.3. Zkušenosti účastníků
10.4. Složení skupiny
11. Umístění reflexe v rámci struktury hodiny
11.1. Závěrečná reflexe
12.  Shrnutí části I

ČÁST II
13. Analýza reflexí dramatickovýchovných lekcí
13.1. Zelené štěně
13.2. Skřivánek a vrabec
13.3. Babylonská věž
13.4. Zahrada
13.5. Sekty
14. Shrnutí části II

Závěr

Prameny a literatura