Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MOLČÍKOVÁ, Kateřina: Drama v rodinné výchově

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.


OBSAH

ÚVOD

1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
1.1. Charakter rodinné výchovy a její cíle
1.2. Organizace výuky rodinné výchovy
1.2.1. Organizace jako pojem a organizace výuky obecně
1.2.2. Specifika organizace výuky rodinné výchovy
1.2.3. Učitel jako manager učícího se týmu žáků
1.2.4. Divadelní specifika výuky rodinné výchovy
1.2.5. Učitel jako dramaturg
1.2.6. Učitel jako režisér
1.3. Rolová hra
1.3.1. Typologie rolové hry obecně
1.3.2. Rolová hra, její funkce a cíle v rodinné výchově
1.3.3. Formulace rolových metod daných osnovami
1.3.4. Paradivadelní systémy a jejich prvky v rodinné výchově
1.4. Parametry vztahu mezi rodinnou a dramatickou výchovou
1.4.1. Vztah předmětů v oblasti cílů
1.4.2. Vztah předmětů v oblasti metod
1.4.3. Vztah předmětů na poli témat

2. PRAKTICKÉ UKÁZKY STRUKTUROVÁNÍ DRAMATICKÉ PRÁCE V RODINNË VÝCHOVĚ
2.1. Nastínění způsobů dramatické práce
2.2. Zajíc a sovy
2.2.2. Struktura plánování dramatu Zajíc a sovy
2.2.3. Výchozí nezodpovězené otázky
2.3. Přípravná fáze hodin – ukázky

3. ZÁVĚR

Prameny a použitá literatura
Seznam příloh
Poznámky