Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MECOVÁ, Lucie: Využití metod dramatické výchovy pro rozvoj emoční inteligence

Vedoucí práce: MgA. Mgr. Martin Sedláček

OBSAH

ÚVOD

1. EMOČNÍ INTELIGENCE
1.1 Inteligence
1.1.1. Historie
1.1.2. Modely inteligence podle A. Plhákové
1.1.3. H. L. Gardner - Teorie rozmanitých inteligencí
1.2 Koncept emočníinteligence (EI)
1.2.1 Daniel Goleman 1.2.2 Původní model emoční inteligence Saloveye a Mayera (1990 in Schulze, 2007)
1.2.3 Další modely 1.3 Emoce
1.3.1 Definice pojmů: pocity, emoce, city
1.3.2 Neurofyziologie emocí
1.4 Dětské emoce, specifika dětských emocí a citová zralost1.4.1 Dítě a jeho emoce
1.4.2 Dítě a emoce ostatních
1.4.3 Citová zralost


2. TEORIE EMOCÍ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA 2.1. Biologické a kulturní determinanty emocí
2.1.1. Dramatická výchova jako duševní hygiena 2.2. Dimenze emocí
2.2.1. Úroveň aktivace organismu v DV
2.3. Funkce emocí 2.3.1. Hodnocení 2.3.2. Hodnocení v dramatické výchově 2.3.3. Motivace 2.3.4. Rozhodování 2.3.5. Myšlení 2.3.6. Paměť, učení a dramatická výchova 2.4. Klasifikace jednotlivých emocí
2.4.1. Úzkost a dramatická výchova, konkrétní situace vyvolávající úzkost
2.5. Emoce a kognitivní funkce 2.6. Emociogenní situace 2.6.1. Charakteristiky emociogenní situace 2.6.2. Konkrétní klasifikace situací 2.7. Výraz emocí

3. DRAMATICKÁ VÝCHOVA
3.1. Cíle dramatické výchovy
3.2. Metody dramatické výchovy
3.2.1. Základní pojmy 3.2.2. Specifika metod DV 3.3. Jak využívají emoce v dramatické výchově různé osobnosti3.3.1. Funkce emocí v DV 3.3.2. Soňa Pavelková 3.3.3. Hana Budínská 3.3.4. Josef Mlejnek
3.3.5. Miloslav Disman 3.3.6. Brian Way
3.3.7 Systémy herectví 3.4. Dramatoterapie (Vytváření nových vzorců chování)
4. VYUŽITÍ POZNATKŮ O EMOCÍCH A EMOČNÍ INTELIGENCI PŘI PRÁCI S KONKRÉTNÍ SKUPINOU 4.1. Charakteristika skupiny
4.2. Scénáře lekcí a jejich průběh
4.2.1. Lekce č. 1
4.2.2. Lekce č. 2 4.2.3. Lekce č. 3 4.2.4. Lekce č. 4 4.2.5. Lekce č. 5 4.2.6. Lekce č. 6 4.2.7. Lekce č. 7 4.2.8. Lekce č. 8 4.3. Diskuse

ZÁVĚR


SEZNAM POUŽITÉHO OZNAČOVÁNÍ A ZKRATEK

SEZNAM OBRÁZKŮ

SEZNAM TABULEK

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY