Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MASOPUSTOVÁ, Jaroslava: Srovnání dramatické výchovy na základních školách, základních uměleckých školách a nižších stupních víceletých gymnázií v Jihočeském kraji

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

OBSAH

1. ÚVOD

2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ
2. 1. Dramatická výchova
2. 2. Základní škola (ZŠ)
2. 3. Základní umělecká škola (ZUŠ)
2. 4. Metoda
2. 5. Cíl 

3. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
3. 1. Vzdělávací program Základní škola
3. 2. Vzdělávací program Národní škola
3. 3. Vzdělávací program Obecná škola
3. 4. Literárně dramatický obor (LDO)

4. VÝZKUM
4. 1. Podmínky výzkumu
4. 2. Malé odskočení od tématu aneb Zamyšlení nad fenoménem přehlídek a soutěží dětských recitátorů a dětských divadelních souborů
4. 3. Zpracování dat a výsledky výzkumu
4. 4. Shrnutí – shody a rozdíly DV na ZUŠ a ZŠ
4. 4. Shrnutí – shody a rozdíly DV na ZUŠ a ZŠ
4. 5. Doporučení pro další výzkum

5. ZÁVĚR

Seznam použité literatury
Seznam použitých webových stránek
Seznam příloh