Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

LÁSKOVÁ, Dagmar: Specifika práce s chlapci v dramatické výchově

vedoucí diplomové práce: Jaroslav Provazník


OBSAH

1. ÚVOD

2. VHLED DO PROBLEMATIKY POHLAVNÍ DIFERENCIACE
2.1. Terminologická východiska
2.2. Stručně o vzniku pohlavní diferenciace a názorech na ni
2.3. Determinanti pohlavní diferenciace

3. POHLAVNÍ DIFERENCIACE V PSYCHOFYZICKÉM VÝVOJI
3.1. Fyzická charakteristika
3.1.1. Somatika
3.1.2. Motorika
3.2. Psychická charakteristika
3.2.1.Motivační procesy
3.2.1.1.Emoce
3.2.1.2.Vůle
3.2.2. Poznávací procesy
3.2.2.1.Vnímání
3.2.2.2.Představivost, fantazie
3.2.2.3.Myšlení
3.2.2.4.Inteligence
3.2.2.5.Tvořivost
3.2.2.6.Řeč

4. PROCES FORMOVÁNÍ OSOBNIOSTI
4.1. Průběh socializace chlapců v mladším školním věku
4.1.1. Sebesocializace
4.1.2. Adaptabilita
4.1.3. Pohlavní identifikace
4.1.4. Vytváření rodičovských postojů
4.2. Vliv socializačních činitelů
4.2.1. Sociokulturní vlivy
4.2.1.1. Hra
4.2.1.2. Vzory chování
4.2.2. Větší sociální skupina
4.2.2.1. Výchovná zařízení
4.2.2.2. Média
4.2.3. Malá sociální skupina
4.2.3.1. Dětská skupina, vrstevníci
4.2.3.2. Rodiče

5. VLIV POHLAVNÍ DIFERENCIACE NA PRÁCI S CHLAPCI V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ
5.1. Vliv na směřování práce
5.2. Odraz v cílech
5.3. Odraz v metodách a prostředcích
5.4. Vliv na osobnost pedagoga

6. HLEDÁNÍ ZDROJŮ MATERIÁLU PRO OBSAH DRAMATICKÉ VÝCHOVY PŘI PRÁCI S CHLAPCI
6.1. Východiska určující výběr obsahových východisek
6.1.1. Dramatická a didaktická kritéria výběru
6.1.2. Skupinová kritéria výběru
6.1.3. Chlapecký recipient literárního díla
6.1.4. Historie a současnost literatury pro chlapce
6.2. Zdroje látek a východisek dramatickovýchovné práce s chlapci
6.2.1. Literatura umělecká
6.2.1.1. Dětský folklor a autorská poezie
6.2.1.2. Pohádka
6.2.1.3. Pověsti, mýty, legendy
6.2.1.4. Bajka
6.2.1.5. Příběhová próza s dětským hrdinou
6.2.1.6. Dobrodružná próza
6.2.1.7. Fantastická literatura
6.2.1.8. Dramatické texty
6.2.1.9. Další literární oblasti
6.2.2. Literatura věcná
6.2.3. Mimoliterární zdroje
6.2.3.1. Jiné druhy umění
6.2.3.2. Zdroj čerpající z reality
6.2.3.3. Vizuální média

7. ZÁVĚR

Seznam použité literatury