Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KUBOVÁ, Lenka: Počáteční diagnostika skupiny

vedoucí bakalářské práce: Irina Ulrychová

OBSAH

ÚVOD
1. DIAGNOSTIKA
2. Typ, záměr a metody mého diagnostikování
2.1. Použité metody
2.1.1. Pozorování
2.1.2. Rozhovor
2.1.3. Analýza výkonů, výtvorů a výsledků činnosti
2.1.4. Anamnestická metoda
3. INFORMACE O FORMĚ, PODMÍNKÝCH A ÚČASTNÍCÍCH DV
4. VÝCHODISKA PRO VYTVOŘENÍ PROJEKTU
4.1. Stupeň vývoje dětí na základě poznatků vývojové psychologie
4.2. Informace o skupině poskytnuté třídní učitelkou
4.3. Osobní zaměření
5. PROJEKT PRO ZÁJMOVÝ KOLEKTIV - ZÁZNAM 5 LEKCÍ
5.1. Záznam 1. lekce – zaměření na pohyb
5.2. Záznam 2. lekce – zaměření na senzoriku
5.3. Záznam 3. lekce – zaměření na fantazii a představivost
5.4. Záznam 4. lekce – zaměření na rytmus a muzikálnost
5.5. Záznam 5. lekce – zaměření na dramatické dovednosti
5.6. Reflexe a hodnocení mé práce
6. POSOUZENÍ A OHODNOCENÍ
6.1. Stručná charakteristika jednotlivců
6.2. Výsledky
6.3. Hodnocení skupiny jako celku
7. STANOVENÍ CÍLŮ
7.1. Cíle vztahující se ke způsobu vedení
7.2. Cíle pro skupinu
7.2.1. Střednědobé cíle
7.2.1.1. Sociálně komunikační dovednosti
7.2.1.2. Oblast dramatické tvorby
7.2.1.3. Psychosomatické dovednosti
7.2.1.4. Herní dovednosti
7.2.2. Dlouhodobé cíle
ZÁVĚR

Seznam použité literatury
Přílohy