Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KOBRLE, Lukáš: Estetická výchova jako nový předmět na ZŠ Pouchov

Vedoucí práce: doc. Radek Marušák
Oponent: doc. Jaroslav Provazník

 

OBSAH

1. Úvod

2. Estetika jako věda
2.1. Vznik a definice estetiky jako vědního oboru
2.2. Hledání krásy
2.3. Umění

3. Estetika jako výchova
3.1. Důležitost estetické výchovy v 21. století
3.2. Estetický výchova očima státních i nadnárodních institucí
3.3. Estetická výchova ve školní i mimoškolní praxi
3.3.1. Estetická výchova v rodině
3.3.2. Estetická výchova v kulturních zařízeních
3.3.3. Estetická výchova ve škole
3.3.4. Volnočasové umělecky-vzdělávací organizace
3.3.5. Organizace poskytující servis školám

4. Rámcový vzdělávací program jako východisko pro realizaci
estetické výchovy
4.1. Vznik Rámcového vzdělávacího programu
4.2. Principy fungování Rámcového vzdělávacího programu
4.3. Klíčové kompetence
4.4. Vzdělávací oblasti a obory
4.5. Průřezová témata
4.6. Potenciální přínos Rámcového vzdělávacího programu
4.7. Omezené možnosti vzdělávání pedagogů pro výuku nových předmětů dle možností RVP
4.8. Vzdělávací oblast Umění a kultura
4.8.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Umění a kultura
4.8.2. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Umění a kultura
4.8.3. Hodinové dotace vzdělávací oblasti Umění a kultura

5. Koncepce Estetické výchovy jako samostatného předmětu na 2. stupni ZŠ Pouchov
5.1. ZŠ Pouchov jako pilotní škola
5.1.1. Obecné informace
5.1.2. Dosavadní estetickovýchovné předměty v ŠVP ZŠ Pouchov
5.1.3. Volnočasové estetickovýchovné aktivity na ZŠ Pouchov
5.1.4. Klima na ZŠ Pouchov
5.1.5. Žáci ZŠ Pouchov
5.1.6. Prostory ZŠ Pouchov
5.2. Organizační hlediska realizace estetické výchovy jako samostatného předmětu
5.2.1. Přípravný tým projektu estetická výchova na ZŠ Pouchov
5.2.2. Důležitost základního vzdělání žáků ve více uměleckých oborech
5.2.3. Začlenění estetické výchovy do ŠVP ZŠ Pouchov
5.2.4. Výhody povinné formy předmětu estetická výchova
5.2.5. Personální zajištění projektu na ZŠ Pouchov
5.2.6. Početnost skupiny pro výuku estetické výchovy
5.2.7. Snaha o estetickou výchovu v širším slova smyslu
5.2.8. Delší a pravidelné výukové bloky
5.2.9. Obsahové zúžení oborů
5.2.10. Zvýšení prestiže estetickovýchovných předmětů
5.2.11. Problematika tvorby rozvrhu
5.2.12. Název nového předmětu
5.3. Koncepce budování systému estetické výchovy
5.3.1. Myšlenkové principy
5.3.2. Cíle předmětu estetická výchova
5.3.3. Volba témat a uměleckých forem
5.3.4. Pojetí jednotlivých oborů v rámci předmětu estetická výchova
5.3.5. Organizační formy
5.3.6. Osobnost pedagoga estetické výchovy
5.3.7. Problematika hodnocení

6. Inspirativní lekce pro předmět estetická výchova
6.1. Inspirativní lekce – Co je estetická výchova?
6.2. Inspirativní lekce – Člověk s duší zvířete
6.3. Inspirativní lekce – Komu ta věc patří?
6.4. Inspirativní lekce – Groteska
6.5. Inspirativní lekce – Andělský prášek

7. Závěr

Seznam literatury

PŘÍLOHY
Příloha 1 - Popis vzdělávacích oborů hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova, taneční a pohybová výchova, filmová/audiovizuální výchova dle Rámcového vzdělávacího programu (2010)
Příloha 2 - Část školního vzdělávacího programu ZŠ Pouchov týkající se nového předmětu estetická výchova