Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KARAFFA, Jan: Konflikty v dramatických hrách

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

OBSAH

ÚVOD

1. KONFLIKTY
1.1. Vymezení pojmu konflikt
1.2. Funkce konfliktu v životě člověka
1.3. Rozdíl jako prvopočátek vzniku konfliktu
1.4. Typologie konfliktů
1.4.1. Konflikty podle počtu zúčastněných osob
1.4.2. Konflikty podle převládající psychologické charakteristiky
1.4.3. Další používané kategorie konfliktů
1.5. Řešení konfliktů
1.5.1. Vznik konfliktu a jeho identifikace
1.5.2. Analýza konfliktní situace
1.5.3. Řešení konfliktní situace
1.5.4. Realizace rozhodnutí a vyřešení konfliktu
1.5.5. Vymezení schopností podílejících se na řešení konfliktů

2. DRAMATICKÁ HRA
2.1. Dramatická hra v teorii dramatické výchovy
2.2. Pojetí hry a hraní v dramatické hře
2.3. Divadlo a dramatická hra
2.3.1. Divadlo a jeho význam
2.3.2. Prostředky a postupy divadla v dramatické hře
2.3.3. Rozdíl mezi dramatickou hrou a divadlem

3. ZKOUMÁNÍ KONFLIKTU V DRAMATICKÉ HŘE
3.1. Charakteristika skupiny
3.2. Podmínky, záměr a stručný popis praktické práce
3.3. Cíl a úkol výzkumu a popis zvolené metody
3.4. Popis a analýza konfliktů v dramatických hrách
3.4.1. Dramatická hra „Nabídka“
3.4.2. Dramatická hra „N8hodné setkání“
3.4.3. Dramatická hra „Svůdná závislost“
3.4.4. Dramatická hra „Podezření“
3.4.5. Dramatická hra „Mafiáni“
3.4.6. Dramatická hra „Terry“
3.4.7. Dramatická hra“Šikanování“
3.5. Výsledky analýzy typů konfliktů v dramatických hrách
3.6. Výsledky analýzy rozvíjení schopností k řešení konfliktů v dramatických hrách
3.6.1. Sociální percepce - vnímání konfliktu
3.6.2. Pochopení a porozumění, o co v konfliktu jde
3.6.3. Přiměřené reagování na konfliktní situaci
3.6.4. Tvořivé myšlení při řešení konfliktu
3.6.5. Rozhodování v průběhu konfliktu
3.6.6. Jednání v konfliktní situaci
3.6.7. Spolupráce a vzájemná důvěra při řešení konfliktu
3.7. Shrnutí výsledků analýzy rozvíjených schopností

4. NÁVRHY PRO PRAXI ZAMĚŘENOU NA ROZVÍJENÍ SCHOPNOSTÍ K ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ PROSTŘEDNICTVÍM DRAMATICKÝCH HER

ZÁVĚR

Použitá literatura a prameny
Přílohy