Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Srovnání práce se dvěma skupinami různého typu na pohádce O Smolíčkovi (bakalářská práce)

Vedoucí bakalářské práce: doc. Eva Machková


OBSAH

I. ÚVOD

II. POHÁDKA A JEJÍ VÝZNAM JAKO JÁDRO OBOU PROJEKTŮ

III. CHARAKTERISTIKA PROJEKTŮ JAKO CELKU

IV. „SMOLÍČEK PACHOLÍČEK“ V ČESKÉ LITERATUŘE
1. Fenomén Smolíček
2. Výskyt „Smolíčka pacholíčka“ v české literatuře
3. Postavy, prostředí, téma a pokus o jejich výklad
4. Vybraná předloha

V. DRAMATICKOVÝCHOVNÝ PROJEKT S DĚTMI ZE ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY: PŘEDSTAVENÍ POHÁDKY O SMOLÍČKOVI
1. Diagnostika kolektivu a jednotlivce. Zjišťování potřeb žáků
2. Záznamy z osobních karet žáků - posudky pedagogicko-psychologických poraden, speciálně-pedagogických center a zprávy odborných lékařů. Vlastní pozorování
3. Hospitace u třídní učitelky
4. Vlastní diagnostika skupiny
5. SWOT analýza
6. Vize
7. Vyhodnocení SWOT analýzy
8. Konkrétní cíle pro práci s touto skupinou v projektu
pohádky O Smolíčkovi
9. Práce na představení pohádky O Smolíčkovi s dětmi ze Zvláštní školy v České Lípě
9.1. Popis projektu
9.2. Práce s loutkou
9.3. Scéna a kostýmy
10. Ukázka prvních tří vyučovacích hodin
10.1. Úvodní hodina
10.2. Druhá hodina
10.3. Třetí hodina
11. Témata, která nás v pohádce O Smolíčkovi zaujala
12. Zhodnocení projektu

VI. DRAMATICKOVÝCHOVNÝ PROJEKT S DĚTMI ZE ZŠ A MŠ KLÍČ, S.R.O., ČESKÁ LÍPA: PŘEDSTAVENÍ POHÁDKY O SMOLÍČKOVI
1. Vlastní diagnostika skupiny
2. Diagnostika žáků dle psychologických vyšetření a podle vlastního pozorování
3. SWOT analýza
4. Vize
5. Vyhodnocení SWOT analýzy
6. Konkrétní cíle pro práci s touto skupinou v projektu pohádky O Smolíčkovi
7. Práce na představení pohádky O Smolíčkovi s dětmi ze Základní školy a Mateřské školy Klíč, s.r.o., v České Lípě
7.1. Popis projektu
7.2. Práce s loutkou
7.3. Scéna, kostýmy, světla
8. Ukázka prvních tří vyučovacích hodin
8.1. Úvodní hodina
8.2. Druhá hodina
8.3. Třetí hodina
9. Zhodnocení projektu

VII. POROVNÁNÍ OBOU PROJEKTŮ

VIII. ZÁVĚR

Bibliografie

PŘÍLOHY
Specifikace zvláštní školy
- Cíle výchovně-vzdělávací práce ve zvláštní škole
- Definice mentální retardace
- Psychické zvláštnosti mentálně postižených žáků
- Cíle a metody práce
- Cíle práce z hlediska lehkého až středního mentálního postižení dětí
- Cíle řečové výchovy
- Cíle a hodnoty DV
Charakteristika vzdělávacího programu Základní škola
- Specifikace období dospívání – pubescence
- Specifické vývojové poruchy učení a chování
- Lehká mozková dysfunkce
- Specifické poruchy chování a pozornosti
- Příbuzné stavy
- Cíle a metody práce
- Cíle práce z hlediska vývojových poruch učení a chování žáků
- Cíle předmětu rodinná výchova
- Cíle a hodnoty DV
Pohádka O Smolíčkovi
Pohádka O Smolíčkovi
- Průzkum pomocí dotazníků pohádky O Smolíčkovi
Rozmisťovací řízení 2006/2007
Fotodokumentace
- Zvláštní škola a Praktická škola Česká Lípa
- Základní škola a Mateřská škola Klíč, s.r.o., Česká Lípa