Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HOLEČKOVÁ, Marie: Souvislost dramatické výchovy s přípravou dětí na vstup do základní školy (závěrečná práce rozšiřujícího studia)

vedoucí diplomové práce: PaedDr. Soňa Koťátková


OBSAH

Úvod

I. TEORETICKÁ ČÁST
1. Historická východiska pojetí programu výchovné práce na mateřských školách
2. Dramatická výchova a její stopy v našem školství
3. Dramatická výchova v mateřské škole
3.1. Cíle dramatické výchovy
3.2. Hodnoty dramatické výchovy
3.3. Hra – základní činnost dítěte
3.3.1. Hra v souvislosti s dramatickou výchovou
4. Charakteristika současného dítěte před nástupem do základní školy
4.1. Co rozumíme pod pojmem školní zralost
4.2. Co má umět předškolák
5. Základní cíle výchovy dítěte před vstupem do základní školy a jejich souvislost s dramatickou výchovou
5.1. Poznávání sebe sama
5.2. Komunikace různými výrazovými prostředky
5.2.1. Pohyb, řeč těla
5.2.2 Kontakt, mimojazyková komunikace
5.2.3 Skupinové cítění, souhra
5.2.4 Rozvíjení mluvního projevu
5.3. Poznávání přírodního a sociálně-kulturního prostředí
5.4. Postupné získávání samostatnosti při běžných činnostech
6. Shrnutí

II. PRAKTICKÁ ČÁST
7. Cíl pedagogického experimentu
7.1. Cíle pedagogického experimentu z hlediska dramatické výchovy
7.2. Cíle pedagogického experimentu z hlediska přípravy dětí na vstup do základní školy
7.3. Volba způsobu práce
8. Charakteristika dětské skupiny
9. Projekt č. 1
9.1. Pedagogická reflexe
9.2. Závěry z projektu č. 1
10. Projekt č. 2
10.1. Pedagogická reflexe
10.2. Závěry z projektu č. 2
11. Diskuse

Závěr

Literatura