Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

GRACEROVÁ CHRZOVÁ, Magdaléna: Využití hlasové a mluvní průpravy z konzervatoře v praxi učitele dramatické výchovy

Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Jiřina Hůrková, CSc.


OBSAH

ÚVOD 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA

I.  Řeč
1. Řeč - základní pojmy
2. Psycho-fyziologické předpoklady pro hlas a řeč
3. Vývoj řeči u dětí

II. Potřeba komunikace
1. Sociální komunikace
2. Nonverbální komunikace
3. Verbální komunikace

III. Postavení herce a učitele v procesu komunikace
1.1. Pojem komunikace v herectví
1.2. Pojem komunikace v pedagogice
2.1. Komunikační cíle herce
2.2. Komunikační cíle učitele
3.1. Jaké prostředky k naplnění svých komunikačních cílů užívá herec
3.2. Jaké prostředky k naplnění svých komunikačních cílů užívá učitel

IV. Shrnutí


PRAXE

I. Výuka jevištní řeči na konzervatoři
1. Teoretická část
2. Praktická cvičení 
3. Herecká praxe
4. Shrnutí

II. Využití poznatků z oboru jevištní řeči v pedagogické praxi
1. Učitel jako hlasový profesionál
2. Využití metodiky hlasové výchovy z konzervatoře v mé pedagogické praxi
3. Shrnutí

III. Vzdělávání učitele dramatické výchovy
Shrnutí

ZÁVĚR

Použitá literatura