Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

FALTUSOVÁ, Ivana: Sebepojetí pubescenta a dramatická výchova

vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Kasíková, CSc.

OBSAH

ÚVOD

I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

1. Dramatická výchova
1.1. Co je to dramatická výchova
1.2. Cíle dramatické výchovy
1.3. Definiční prvky DV

2. Sebepojetí člověka
2.1. Vymezení pojmu sebepojetí
2.2. Mechanismy utváření sebepojetí
2.3. Vývoj sebepojetí
2.4. Normalita sebepojetí
2.5. Projevy porušeného sebepojetí

3. Sebepojetí a dramatická výchova
3.1. Tradiční škola
3.2. Alternativní škola
3.3. Sebepojetí a školní úspěšnost
3.4. Sebepojetí jedince a skupina
3.5. Možnosti DV a rozvoj sebepojetí
3.6. Roviny působení DV na sebepojetí
3.7. Struktura prostředků DV a sebepojetí
3.8. Formy dramatické výchovy ve škole
3.9. Podmínky zavádění DV ve škole

II. EMPIRICKÝ VÝZKUM

1. Východiska pro výzkum
2. Charakteristika výzkumu
3. Úkoly výzkumu
4. Vzorek výzkumu
5. Průběh a výsledky výzkumu
5.1. Předvýzkum – změny sebepojetí u dospělého jedince
5.2. Hlavní část výzkumu – kurz DV
5.2.1. Výběr vzorku – skupina A
5.2.2. Pozorování před zahájením kurzu DV
5.2.3. Údaje od třídní učitelky
5.2.4. Metody měření žáků
5.2.4.1. Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti
5.2.4.2. Lausterův test „Jste sebejistí?“
5.2.4.3. Sociogram
5.2.5. Kurz dramatické výchovy
5.2.5.1. Kritéria kurzu
5.2.5.2. Návrh kurzu DV
5.2.5.3. Průběh a výsledky pozorování v kurzu DV
5.2.6. Měření v závěru kurzu DV
5.2.6.1. Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti
5.2.6.2. Dotazník – hodnocení kurzu DV žáky
5.2.6.3. Sociogram
5.2.7. Hodnocení hlavní části výzkumu (kurz DV)
5.3. Kasuistika – skupina C
6. Závěr empirického výzkumu

ZÁVĚR

Použitá literatura
Přílohy