Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

BUMERLOVÁ, Jindřiška: Cesty k projektové maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury (Komplexní pojetí výuky humanitních předmětů s využitím prvků dramatické výchovy na VOŠ a SZeŠ v Táboře)

vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Kasíková, CSc.


OBSAH

1. ÚVOD: PROČ DRAMATICKÁ VÝCHOVA

2. KURIKULUM ODBORNÝCH ŠKOL A HUMANITNÍ PŘEDMĚTY
2.1. Požadavky kladené na kurikula středních odborných škol
2.2. Postavení humanitních předmětů na střední odborné škole
2.3. Charakteristika VOŠ a SZeŠ v Táboře z hlediska kurikula a postavení humanitních předmětů

3. PROFIL ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL
3.1. Profil absolventa střední odborné školy
3.2. Profil absolventa VOŠ a SZeŠ v Táboře
3.3. Žáci jednotlivých oborů VOŠ a SZeŠ v Táboře

4. PROJEKTOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA
4.1. Reforma maturitní zkoušky
4.2. Projektová maturitní zkouška na VOŠ a SZeŠ v Táboře
4.2.1. Organizace a struktura projektové maturitní zkoušky
4.2.2. Témata maturitních projektů
4.2.3. Reakce odborné veřejnosti na projektovou maturitní zkoušku

5. INTEGROVANÉ VYUČOVÁNÍ
5.1. Aktivizující metody vyučování
5.2. Integrovaná tematická výuka
5.3. Směřování k projektům
5.4. Dramatická výchova a vyučovací metody
5.4.1. Dramatická výchova a integrita
5.4.2. Dramatická výchova a její vztah k humanitním předmětům
5.4.3. Dramatická výchova a projekty
5.4.4. Reakce odborné veřejnosti na užití metod dramatické výchovy při výuce na střední odborné škole

6. DRAMATICKÁ VÝCHOVA A JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY VOŠ A SZeŠ V TÁBOŘE
6.1. Dramatická výchova a její místo ve vyučovacím procesu na VOŠ a SZeŠ v Táboře
6.2. První ročník
6.3. Druhý ročník
6.4. Třetí ročník
6.5. Čtvrtý ročník

7. ZÁVĚR: DRAMATICKÁ VÝCHOVA JAKO PROSTŘEDEK KOMPLEXNOSTI VÝUKY HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ A CESTA K PROJEKTOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE NA ODBORNÉ ŠKOLE

Poznámky a exkurzy
Seznam literatury

PŘÍLOHY
Příloha 1 - Komplexní maturitní projekt
Příloha 2 - Projekt O mužích ve zbrani
Příloha 3 - Projekty Moderní umělecké směry
Příloha 4 - Dotazník
Příloha 5 - Seznam modulů pro jednotlivé ročníky
Příloha 6 - Co vyprávěl vodník
Příloha 7 - Vodník - scénář