Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

BORZOVÁ, Martina: Srovnání cílů, metod a technik dramatické výchovy a psychoterapie (Diplomová práce o možnostech tvořivého způsobu prožívání životních krizí v dospívání)

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Jiří V. Musil, CSc.

 

OBSAH

ÚVOD

PRVNÍ ČÁST
Nejprve něco o jednotlivých oborech
Dramatická výchova
Psychoterapie
Zákonitosti ontogeneze lidské psychiky
Prožívání kritické situace (dle J. V. Vasiljuka)
Nositele prožívání kritické životní situace
Hra, umělecká tvorba a práce jako prostředek kompenzace
Vědomí sebe jako základní životní obrat
Reflexe jako projev sebevědomí
Nebezpečí duševní poruchy v adolescenci
Palčivá otázka normality
Dramatická výchova jako moratorium?
Srovnání dramatické výchovy a psychoterapie
Dramatická výchova jako forma psychologické pomoci dětem

DRUHÁ ČÁST
Některá specifika projevů dětské psychiky
Hry a cvičení v dramatické výchově a psychoterapii
Hry a cvičení, které se shodují formou i průběhem
Hry a cvičení, které mají podobnou formu, ale jiný průběh a cílové zaměření
Hry a cvičení, které se zásadně liší všemi hledisky
Nebezpečí analýzy zážitků v psychoterapii a DV
Možnosti reflexe v dramatické výchově
Hraní rolí v DV a psychoterapii
Specifika hraní rolí v dramatické výchově
Dramatická výchova jako proces prožívání kritické situace

TŘETÍ ČÁST
Prostředí a zaměření chráněného a rehabilitačního centra pro psychické nemocné v Olomouci
Pracovní a tvořivé činnosti v chráněných dílnách
Vlastní zkušenosti s využitím výchovně dramatických postupů u dospělých lidí psychicky nemocných

Přílohy
Použitá literatura