Katedra scénografie

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Magisterské studium ateliéru Filmová a televizní scénografie na katedře scénografie Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Magisterské studium ateliéru filmová a televizní scénografie je otevřeno všem uchazečům, kteří mají ukončený alespoň bakalářský stupeň studia na vysoké škole. Ve většině případů se dosud jednalo o studenty a absolventy Fakulty architektury ČVUT nebo VUT. Dále jsou to studenti AVU, VŠUP a v neposlední řadě i absolventi bakalářského stupně studia na katedře scénografie DAMU.

Přijetí ke studiu je podmíněno složením přijímací zkoušky, která se skládá z prezentace vlastních výtvarných prací uchazeče, z vypracování praktického úkolu a osobního pohovoru. Praktickým úkolem je vypracování návrhu dekorace na základě slovního popisu. Osobní pohovor je pak zaměřen na všeobecný kulturní přehled uchazeče a na zjištění jeho motivace ke studiu.

Studium je dvouleté a je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolventi studia získávají akademický titul magistr umění MgA.

Během studia se posluchači seznamují nejen s oborem samotným, ale zevrubně i s ostatními souvisejícími profesemi, které tvoří filmový a televizní štáb. Posluchači tak navštěvují teoretické přednášky nejenom v rámci katedry scénografie, ale i na katedrách FAMU. V rámci studia studenti spolupracují na praktických filmových cvičeních se studenty FAMU, zkoušejí si tak spolupráci v rámci filmového štábu.

Absolventům se otevírá celá řada uplatnění. Jak při výrobě celovečerních filmů a televizních pořadů, tak i při výrobě reklamních spotů a videoklipů. V neposlední řadě mohou absolventi uplatnit své znalosti získané během tohoto studia při návrzích a realizacích výstav a interiérů.

Studium je koncipováno tak, aby vychovávalo samostatné tvůrčí osobnosti, které na základě dramatického textu dokáží nejenom vytvořit výtvarný návrh dekorace, ale i dovést tento návrh do úspěšné realizace. Důležitou součástí osobnosti filmového a televizního scénografa je pak schopnost tvůrčím způsobem spolupracovat s ostatními členy filmového štábu.

V současnosti se spolupráce na filmových a televizních projektech, ve stále větší míře, stává mezinárodní záležitostí. Zvláště nyní, po vstupu naší země do Evropské unie, se otevírá pro naše absolventy celá řada možných uplatnění nejenom v rámci naší země, ale i v rámci evropského trhu práce.

Z tohoto důvodu je během studia kladen důraz na rozvíjení jazykových schopností našich posluchačů tak, aby byli připraveni na tvůrčí komunikaci v mezinárodním měřítku.