Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Základní informace

 

Vedoucí katedry: MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.

Název oboru, druh a forma studia:

Produkce navazující magisterské řádné prezenční (MA)

standardní doba studia: 2 roky

ukončení: magisterskou zkouškou

titul: MgA

MAGISTERSKÉ (MA) STUDIUM – obor produkce

Profil absolventa MA studia:

Absolvent magisterského studijního programu katedry produkce byl seznámen se všemi oblastmi provozování divadelní činnosti ve všech formách v ČR a z části i v zahraničí. Má podrobné znalosti o situaci v současné kultuře a na mediální scéně a je trénován v dovednostech, jako jsou řízení, organizování nebo komunikace. Díky vlastním výzkumným projektům realizovaným pod individuálním vedením odborníků z řad pedagogů KP má zvlášť hluboké znalosti v oblasti, která je mu v rámci širokého oboru produkce a managementu performing arts nejbližší. Je veden k samostatnosti a kreativitě a má tudíž předpoklady k uplatnění ve vrcholovém managementu divadelních institucí, jako nezávislý producent v oblasti živých umění nebo jako specialista v oblastech ekonomiky, marketingu, managementu nebo práva v rámci provozování umělecké, zejména divadelní činnosti.

 

Charakter výuky MA studia:

Magisterské studium navazuje na bakalářský studijní program a je určeno nejen pro jeho úspěšné absolventy.

Studium na DAMU je výjimečné velmi individuálním přístupem k posluchači, který má možnost průběžně svá stěžejní témata studia konzultovat s přiděleným vedoucím magisterského programu a zejména v druhém ročníku do velké míry přizpůsobit svůj studijní plán na základě svých profesních zájmů, dosavadních zkušeností, praxe nebo předchozího studia.

Výuka je zaměřena zejména na rozšiřování tvůrčích producentských a manažerských schopností posluchače, jeho osobnostní rozvoj a výzkumnou práci na zvoleném tématu. Studium připravuje uchazeče vyváženě pro různé oblasti a způsoby provozování scénických umění od tradičních modelů (např. repertoárové divadlo) po méně formalizované a ustálené formy (nezávislé soubory, projekty, agentury, stagiony…)

K výukovým metodám patří i přímá konfrontace s předními producenty, umělci a odborníky z oblasti managementu umění (z nekomerční i podnikatelské sféry) nebo přímý kontakt studentů s děním v oblasti kultury prostřednictvím např. účastí na odborných konferencích nebo seminářích pořádaných nejrůznějšími subjekty činnými v kultuře.

 

Přijímací zkoušky do řádného MA studia:

O MA studium se mohou ucházet:

 • absolventi, čekatelé na státní zkoušku a studenti posledního ročníku bakalářského studia oboru produkce na KP DAMU
 • absolventi, čekatelé na státní zkoušku nebo studenti posledního ročníku bakalářského studia příbuzného oboru na VŠ v ČR i zahraničí (např. management umění, ekonomie, právo, marketing, divadelní věda)

Všichni uchazeči (včetně absolventů KP DAMU) podávají běžnou přihlášku ke studiu na VŠ. Ke stažení je na http://www.damu.cz/ > pro uchazeče > formulář přihlášky.

Předpokladem úspěšného studia je pokročilá znalost anglického jazyka, ve kterém budou vedeny některé semináře a dodávána část studijních materiálů. Některé části přijímacího řízení proto mohou být také vedeny v angličtině.

Všichni uchazeči musí jako povinnou součást přihlášky k MA studiu přiložit podrobnou formulaci tématu výzkumného magisterského projektu, tj. teoretického problému či fenoménu z oblasti provozování umění, který má uchazeč v úmyslu v prvním roce MA studia podrobit vědeckému zkoumání. Podrobnější definice magisterského projektu je uvedena na webových stránkách katedry v sekci MA studium, kde také budou nejpozději k 31. 3. 2018 uveřejněny aktuální, katedrou preferované výzkumné oblasti a inspirační příklady témat magisterského projektu. Navrhované výzkumné úkoly nicméně nejsou úplným výčtem akceptovaných témat a přijímací komise bodově ohodnotí i případnou originalitu a jedinečnost vlastního tématu, jehož volbu uchazeč srozumitelně zdůvodní. Uchazeč v rozsahu cca tří normostran vytyčí cíle svého výzkumu, formuluje výzkumnou otázku, na kterou bude výzkum hledat odpověď, a případné podpůrné hypotézy a navrhne postup a metody řešení zvoleného problému.

Dalšími povinnými přílohami přihlášky jsou strukturovaný životopis a motivační dopis, kde uchazeč popíše důvody, které ho vedou k výběru MA studia oboru produkce, krátce reflektuje svou dosavadní praxi a nastíní své představy o vlastním budoucím profesním uplatnění.

 

a) Počet kol

 • Přijímací řízení se skládá ze tří kol. Všechna kola jsou vyřazovací.
 • Přijímací komise může upustit od účasti v II. kole u uchazečů, kteří absolvovali BA státní zkoušku z oboru produkce na KP DAMU ne dříve než 12 měsíců před přihlášením k MA studiu s celkovým hodnocením známkou A, B nebo C. O takovém rozhodnutí komise budou uchazeči informováni před konáním II. kola.

 

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

 • I. kolo – vyhodnocení dodaných podkladů bez účasti uchazečů
 • II. kolo – cca 3 hodiny
 • III. kolo – cca 30 min na uchazeče

 

c) Rámcový průběh přijímacích zkoušek:

 • V prvním kole přijímací komise vyhodnotí písemné podklady a případně vyřadí uchazeče, jejichž profil nebo dodané materiály nevyhovují požadavkům popsaným výše.
 •  Ve druhém kole budou uchazeči o studium testováni z vědomostí v rozsahu otázek ke státním bakalářským zkouškám z oboru produkce na KP DAMU (všech okruhů – právo, ekonomie, management a marketing a historie a teorie divadla). Součástí zkoušky je i úvaha na aktuální téma. Součástí tohoto kola může být i interaktivní zkouška osobnostních manažerských předpokladů testovaných formou praktického úkolu. Bližší informace budou sděleny uchazečům v informačním dopise. Pro zájemce s jinou národností než je česká nebo slovenská je součástí tohoto kola i zkouška z českého jazyka. V případě neúspěchu nemohou být tito zájemci ke studiu v českém jazyce přijati. Mají ale možnost využít nabídky placeného studia v anglickém jazyce – viz http://www.damu.cz/.
 • Ve třetím, ústním kole uchazeč prezentuje, konkretizuje a obhajuje předložený magisterský projekt, motivaci ke studiu a představy svého uplatnění v praxi (viz výše). Přijímací komise hodnotí kvalitu navrhovaného projektu, odbornou připravenost uchazeče, jeho všeobecný rozhled a logické, dovednostní a intelektuální předpoklady.

 

d) Kritéria hodnocení:

 • V prvním kole komise posuzuje relevanci předchozího formálního i neformálního vzdělání uchazeče k  znalostnímu a dovednostnímu minimu nezbytnému ke studiu navazujícího magisterského oboru produkce, tedy zejména příbuznost předchozího oboru studia a praxe (váha kritéria 40%). Dále komise hodnotí návaznost zvoleného tématu na obor a výzkumné priority katedry (váha kritéria 30%) a kvalitu formálního zpracování tématu magisterského projektu (váha kritéria 30%). Pro postup do dalšího kola přijímacího řízení je třeba dosáhnout alespoň hranice 60% bodů.
 • Druhé kolo je bodováno na základě prokázaných znalostí a v případě úvahy také schopností kreativně uvažovat a formulovat vlastní myšlenky. Maximální počet bodů je u každé otázky uveden a odpovídá její náročnosti. Interaktivní úkol bude hodnocen minimálně dvěma nezávislými hodnotiteli. Výsledné bodování bude vypočteno průměrem bodového hodnocení jednotlivých hodnotitelů. Do dalšího kola postupují uchazeči se ziskem alespoň 50% z maximálně dosažitelných bodů v součtu 1. a 2. kola.
 • Ve třetím kole je hodnocení součtem bodů přidělených za prokázané znalosti a dovednosti, kreativitu přístupu a úroveň komunikačních dovedností. Každý z členů komise výkon uchazeče bodově ohodnotí. Výsledné pořadí je sestaveno na základě průměrné známky. K přijetí jsou komisí doporučeni uchazeči, kteří získají alespoň 50% z maximálně dosažitelných bodů při součtu všech tří kol.

Termíny přijímacích zkoušek zde.

Termín podání přihlášek zde.

Povinné součásti přihlášky (magisterský projekt, strukturovaný životopis a motivační dopis) musí být odevzdány v písemné podobě spolu s přihláškou a zároveň odeslány v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mailovou adresu sekretářky katedry (viz www.damu.cz > katedry > Katedra produkce). Přihlášky, ke kterým nebudou ve výše uvedeném termínu zaslány i zmíněné přílohy, budou vyřazeny z formálních důvodů z přijímacího řízení.

 

Přihlášení uchazeči budou o podrobnostech přijímacího řízení vyrozuměni e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Uchazeči, kteří e-mailovou adresu neudají, nebo jim e-mailová zpráva nebude z jakéhokoliv důvodu doručena, mají povinnost si podrobnosti vyhledat na webu katedry.

Konkrétní informace k termínům a průběhu jednotlivých kol přijímacího řízení na KP DAMU bude možno najít na webových stránkách DAMU – www.damu.cz > katedry > Katedra produkce > přijímací řízení.

Další možnosti studia

 • Řádné či krátkodobé studium cizinců: viz http://www.damu.cz/
 • Celoživotní vzdělávání: jedná se o placené studium; pro uchazeče je vypracován individuální studijní plán dle možností obou stran; v rámci CŽV lze studovat jen některé předměty, nelze si zapsat semináře označené jako „hlavní předmět“ a nelze dosáhnout nároku na udělení titulu. Zájemcům doporučujeme seznámit se se studijním plánem oboru produkce (http://sp.amu.cz/cs/katedra206.html) a kontaktovat sekretariát katedry s návrhem konkrétních předmětů, o které mají zájem.

 

Aktuální informace o dění na katedře a zajímavosti z oblasti produkce a managementu performing arts sledujte na naší facebookové stránce: https://www.facebook.com/KatedraProdukceDAMU