Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Nabídka témat diplomových prací

příklady témat BA i MA diplomových prací na katedře produkce DAMU

Veřejné právo a veřejné poměry týkající se divadelní činnosti

 • struktura,závaznost a adresnost státní kapitoly kultura a výdajů municipiálních rozpočtů na kulturní účely
 • grantové a subvenční systémy v ČR
 • grantové a subvenční systémy v zemích EU
 • grantové a subvenční systémy mimo EU
 • rozdělování veřejných a soukromých finančních fondů na divadelní účely v anglosaských zemích
 • statuty či zřizovací listiny divadel pracujících v podobě příspěvkových organizací;jejich podoba,náplň a závaznost
 • transformace státních příspěvkových organizací na veřejnoprávní druhy právnických osob
 • transformace municipálních příspěvkových organizací na veřejnoprávní druhy právnických osob
 • daňová problematika osob provozujících divadelní činnost ( daň z příjmů,DPH,atd.)
 • divadelní zákon a předpisy související;struktura,historie,význam
 • analýza zákona o rozpočtových pravidlech státu a o majetku státu ve vztahu ke státním příspěvkovým organizacím vykonávajícím divadelní činnost
 • analýza zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve vztahu k příspěvkovým organizacím vykonávajícím divadelní činnost
 • divadelní činnost ve Slovenské republice (divadelní síť,právnické osoby vykonávající divadelní činnost,kulturní politika SR vůči divadlům)
 • práva divadelních producentů
 • zákonné povinnosti pořadatele divadelního představení (historie,současnost)Divadelní problematika mimo divadelní síť

 • Divadelní ústav,jeho význam,smysl a výhledy do budoucna
 • muzeální a galerijní sbírky v ČR z divadelní oblasti
 • profesionální divadelní festivaly
 • amatérské divadelní festivaly
 • evropská operní divadelní síť
 • evropská činoherní divadelní síť
 • problematika hudebního divadla
 • problematika tanečního divadla
 • problematika loutkového divadla
 • problematika černého divadla
 • barokní divadla na území ČR i v zahraničíInterní problematika divadelní činnosti

 • organizační struktura jednosouborového divadla
 • organizační struktura vícesouborového divadla
 • problematika mezd v divadelním prostředí
 • problematika platů v divadelním prostředí
 • divadelní pracovní řády
 • kolektivní smlouva a její obsah
 • výroba inscenace z hlediska řízení,ekonomického,organizačního a uměleckého
 • smluvní vztahy v divadelním inscenačním týmu včetně vztahů vůči vedení divadla
 • činnost divadelního dramaturga z hlediska pracovní náplně,organizačního uspořádání divadla a ve světle pracovně právních předpisů včetně autorského zákona
 • pracovní doba uměleckých zaměstnanců
 • rozvržení pracovní doby umělecko technických zaměstnanců
 • struktura,zaměstnanost a obsah pracovního úvazku jakož i další problémy spojené s provozem operního orchestru
 • problematika notových materiálů
 • rekonstrukce divadelní budovy
 • protipožární předpisy a protipožární prevence včetně technických zajištění
 • pojištění při výkonu divadelní činnosti
 • odpovědnost za škodu v divadelním provozu
 • import a export divadelních představení
 • druhy divadelních koprodukcí
 • pracovní a jiné úrazy na divadelním jevišti i mimo něj
 • softwarové systémy na prodej vstupenek včetně užití internetu jak v ČR tak v zahraničíAutorské právo v divadelní praxi

 • druhy licenčních smluv
 • dědické řízení z hlediska autorského práva
 • užití preexistentního díla v divadle,filmu a televizi
 • problematika divadelní režie
 • dobrovolná kolektivní správa dle autorského zákona
 • osobnostní práva autorů děl,užitých v divadelním představení
 • majetková práva autorů děl užitých v divadelním představení
 • divadelní programy z hlediska autorského práva
 • zvukově obrazové přenosy a záznamy divadelních představení včetně internetového prostředí
 • divadelní fotografie
 • režim výtvarných děl v divadelním představení
 • problematika ochranných známek,vynálezů,zlepšovacích návrhů a soutěžního práva v divadelní činnosti
 • systém licencování amatérských divadelních souborů v evropském kontextu